Ak sa opý­taš ko­ho­koľ­vek, kto si v ži­vote pre­šiel nie­čím ne­ľah­kým kto pri ňom stál, prav­de­po­dobne ti od­po­vie, že to boli najb­ližší. Ro­dina.

Nie na­darmo sa všade do­okola ho­vorí, že práve ro­dina je tou naj­dô­le­ži­tej­šou sú­čas­ťou člo­veka. Väč­šina ka­ma­rá­tok ťa vo chví­ľach ne­is­toty a ne­ús­pe­chu opustí. Ro­dina Ti však ni­kdy ne­po­vie nie. Ak máš na­vyše ses­tru, tak si do­stala od ži­vota viac, ako si si vô­bec nie­kedy mohla priať.

foto:we­he­ar­tit.com

Ak máš ses­tru, ur­čite ste si spolu pre­šli už vše­li­ja­kými ob­do­biami v ži­vote. Najprv ste si liezli na nervy. Há­dali ste sa o hračky a ma­minu po­zor­nosť. Po­tom ste si možno tro­chu aj zá­vi­deli. Kraj­šie vlasy, hnedé oči, menší nos. Lep­šieho fra­jera s bel­šími zu­bami. Na­ťa­ho­vali ste sa kvôli ma­lič­kos­tiam a ob­čas pre­chá­dzali okolo seba v dome, akoby ste sa ani ne­poz­nali. A to všetko len preto, lebo jedna mala na chvíľu možno to, čo chcela tá druhá.

Ča­som však ras­tiete, nie len výš­kou. Do­spie­vate. Do­zrie­vate. Vaše prob­lémy sú od­razu úplne iné, ako boli pár ro­kov do­zadu. A Vy si zo dňa na deň uve­do­míte, aké ste si blízke. Že to nie je len o spo­loč­ných ro­di­čoch či do­move. Ale aj o spo­loč­ných po­ci­toch, emó­ciách, zá­žit­koch. O spo­loč­ných túž­bach, zá­uj­moch. A najmä o jed­nej z na­júp­rim­nej­ších lá­sok, akú v ži­vote mô­žete pre­žiť.

foto:pixabay.com

foto:pi­xa­bay.com

Možno si ne­uve­do­mu­ješ, čo vlastne zna­mená mať ses­tru. Máš ka­ma­rátky a tie sú pre Teba oso­bami, kto­rým sa zdô­ve­ru­ješ so svo­jimi ta­jom­stvami a trá­pe­niami. Po­tom však možno na­stane v Tvo­jom ži­vote zlom, kedy ne­bu­deš vlá­dať niečo po­ve­dať ani ka­ma­rátke.

A práve vtedy si uve­do­míš hod­notu ses­ter­stva. Lebo práve ses­tra bude tá, ktorú za­vo­láš na náv­števu do mesta, kde bý­vaš, vez­meš ju na kávu do tvo­jej ob­ľú­be­nej ka­viarne a hneď ako na­stane správna chvíľa to na ňu celé vy­sy­peš. Vieš, že Ťa ne­bude sú­diť ani hod­no­tiť Tvoje roz­hod­nu­tia. Lebo je to ses­tra. Pi­jete rov­nakú kávu, zbož­ňu­jete rov­nakú čo­ko­ládu a na väč­šinu vecí máte po­dobný ná­zor. A vieš, že ak Ťa bude po­tre­bo­vať ona, tiež tu pre ňu vždy bu­deš. Aj o pol­noci. Pre­ces­tu­ješ po­kojne aj celú re­pub­liku, ak bude akútne po­tre­bo­vať tvoje ob­ja­tie.

foto:weheartit.com

foto:we­he­ar­tit.com

Od ses­try ni­kdy sku­točne ne­od­chá­dzaj. Aj keď sa po­há­date a ne­náj­dete ani po ho­di­nách či dňoch (prí­padne týžd­ňoch) spo­ločnú reč. Ni­kdy ne­od­chá­dzaj a ni­kdy ne­od­mietni po­môcť jej. Lebo je to ses­tra. Žia­den iný špe­ciálny dô­vod ne­exis­tuje. Možno sa ne­bu­dete roz­prá­vať týž­deň, ale keď ju uvi­díš a spoz­náš, že sa trápi, ni­kdy ju v tom ne­ne­chaj samú. Ona Ti to vráti práve vo chvíli, keď bu­deš po­tre­bo­vať ty ju.

Mať ses­tru ne­zna­mená len mať sú­ro­denca. Mať ses­tru zna­mená mať ka­ma­rátku, ktorá Ti vždy od­píše, za­volá, za­platí Ti obed, bude Ťa po­čú­vať a ne­chá Ťa pla­kať. Ale nie dlho, len do­vtedy, kým to bu­deš po­tre­bo­vať.

Komentáre