Ruku na srdce. Ur­čite každá z nás po­zná mi­ni­málne jednu ženu, ktorá toho o na­šom ži­vote vie viac ako my samé. Kde sme boli, s kým sme boli, koľko sme boli, koľko trval náš prvý aj po­sledný sex, pô­rodnú váhu… Všetko sú to vždy sa­moz­rejme ove­rené fakty od špič­ko­vých de­tek­tí­vov (roz­umej- je­den člo­vek, ktorý po­čul od koňa a druhý, ktorý ne­po­čul a myslí si. V nie­kto­rých prí­pa­doch tvoja dávno stra­tená bý­valá ka­moška, ktorá má na teba stále ťažké sr­diečko, lebo si jej zjedla po­sledný cuk­rík na pr­vom stupni ZŠ.)

Ta­káto žena do­káže po­riadne piť krv. Na ňu ne­stačí za­blo­ko­va­nie na všet­kých so­ciál­nych sie­ťach, vy­hý­ba­nie sa kon­taktu a po­dobné lo­gické po­stupy. Ona má v zá­lohe 8 fa­loš­ných fa­ce­bo­okov, 4 ins­ta­gra­mové pro­fily, 10 bes­ných ka­ma­rá­tok a strašne dobrú mo­ti­vá­ciu do ži­vota – za každú cenu sa ťa sna­žiť očier­niť.

Spoz­ná­vaš v opise túto ženu?

Za­mys­lela si sa nie­kedy, čo ju tak ne­ú­stavne po­háňa v ne­ná­visti?

Skú­sim na­pí­sať pár ty­pov.

1.Žiar­li­vosť
Ako správna „hej­terka“ si toto ne­prizná ani keby jej mal kro­ko­díl ruku od­hryz­núť. Ale väč­ši­nou je toto dô­vod, prečo je 24/7 „vy­ca­pená“ na tvo­jom pro­file a slintá si na ob­ra­zovku sta­rého „aj­fónu“ .

Máš novú ka­belku? „Ty ko­ko­oooos, fej­ko­vá­á­á­á­ááá“, alebo po ne­zis­tení fej­ko­vých prv­kov „Vy­faj­čila si juuu, traja ju dá­vali na­raz, fu­uuuuj“ (Ke­byže mám toľko chla­pov, ako o mne ho­vorí, to by mi ale bolo dobre.)
Sa­moz­rejme, toto sa ne­týka iba ka­be­liek. V pod­state všetky svoje vý­lety, drah­šie veci, te­le­fóny atď si si vy­faj­čila. Ale po­zor, na 100% to ro­bíš zle! Veď ona to po­čula. (Vo­lala s ním ešte po­čas toho)

Zdroj: Jed­no­du­chá žena

2.Kon­ku­ren­cia
Po­kiaľ má táto žena chlapa je dosť vy­soká šanca, že je to tvoj bý­valý, alebo cho­díš s jej bý­va­lým, pop­rí­pade ťa nie­kedy jej chlap chcel. Ženy si ťažko pri­zná­vajú , že ne­jaká iná môže byť lep­šia alebo kraj­šia od nich.
Chla­pec do­stáva prav­de­po­dobne tiež dobre za­brať. „Kto je tá suka, čo si s ňou mal, prečo ti lajkla fotku“… A keď pre ňu už pred­sta­vu­ješ ex­trémnu kon­ku­ren­ciu, že za­čína mať vážne strach o svoju vzne­šenú pr­del, tak skon­číš za­blo­ko­vaná. Psy­cho ženy proste ne­znesú kon­ku­ren­ciu. Ak nech­ceš chlap­covi dobre za­va­riť, kúp si sá­čok s vlast­ným vzdu­chom. Ne­opo­va­žuj sa dý­chať ten jeho!

3. Máš niečo, čo ona nemá
Zdravý rozum te­raz ne­rie­šim. Mám na mysli na­prí­klad ka­ma­rá­tov, spo­lo­čen­ský ži­vot, ši­kovné dieťa, dobrú prácu… Prí­kla­dov je ne­úre­kom. Kým ty sa za­bá­vaš, udr­žia­vaš so­ciálne vzťahy, bu­du­ješ si svoju ka­ri­éru – ona sedí doma na gauči tretí deň v tom is­tom tričku a stal­kuje. Sem tam si od­fotí svoj obed, aby aj ona bola IN a po­tom ho so všet­kým je­dom sveta, ktorý má v sebe ulo­žený po­žiera pri pre­ze­raní tvojho pro­filu.

Ob­čas jej možno dôjde ľúto sa­mej seba, tak sa ve­rejne po­sťa­žuje na svo­jom pro­file a sa­moz­rejme ne­za­budne ťa tam spo­me­núť. Se­ba­ve­do­mej­šie chvíľky týchto exem­plá­rov ob­sa­hujú zdie­ľa­nie pes­ni­čiek s úp­rim­ným po­pi­som ako to na teba sedí. Mám na mysli pes­ničky ako Se­par – V*je­bala re­špekt, alebo Hnus.

4. Vie, že si lep­šia
Ťažko po­ve­dať kon­krétne v čom. Možno si do­stala všetko, čo si chcela. Možno si do­stala to, čo chcela mať ona. A mož­nože si iba lep­šia osoba a ľu­dia ťa majú radi. Toto keď táto žena vidí, ide ju ro­zdra­piť od zlosti. Ke­byže je na nej ne­dop­riala by ti ani kôrku z chleba. Sa­moz­rejme riadi sa hes­lom, že kaž­dého raz do­stihne karma. Ale za čo? Za to, že sa ti darí a jej nie? Ak toto nie je vý­znam slova karma, tak po­tom čo?

5. Stále má po­cit, že kvôli tebe nie je šťastná
Vieš, keby niet teba ur­čite má šťastný vzťah. Ale te­raz miesto toho jej cha­lan po­ku­kuje po tebe ako po úde­nom. Nie, to nie je jeho chyba, to ty si sa mala dr­žať na dva štáty ďa­leko od neho! Tak­tiež ju kvôli tebe nemá ni­kto rád, lebo ty ne­máš nič iné na práci,ako jej ni­čiť so­ciálne väzby me­dzi tými dvoma ľuďmi,ktorí sú ešte ochotní s ňou ko­mu­ni­ko­vať. Vô­bec ne­vadí, že  je to za­hork­nutá žena, ktorá všade šíri iba ne­ná­visť, vy­hráža sa kaž­dej žene, ktorá si kýchne sme­rom na jej pria­teľa…Je to všetko tvoja vina!!!

Zdroj: jed­no­du­chá žena

6. Psy­chická po­ru­cha
Mys­lím, že to ide ruka v ruke s os­tat­nými „prí­znakmi“ . Úp­rimne si po­ve­dzme, mať nie­koho od­sle­do­va­ného od opus­te­nia ma­mi­nej ma­ter­nice až po po­sledný sta­tus je choré.

Od­po­rú­čam tento člá­nok zdie­lať ve­rejne aj s čís­lom na od­bornú po­moc najb­liž­šie k jej byd­lisku.

A ako s tý­mito že­nami bo­jo­vať?

Ni­jako.

Oni bo­jujú samé so se­bou. Ne­ná­visť člo­veka ničí. Z ne­ná­visti je chorá duša a na to treba len pop­riať skoré uzdra­ve­nie. Každá jedna re­ak­cia na po­činy týchto je­din­cov ich iba vy­pro­vo­kuje k ďal­šiemu útoku. Na čo sa nimi za­po­die­vať, oni tr­pia už dosť tým, koľko zla majú v sebe a po­maly ale isto sa ni­čia samé.

S lás­kou Jed­no­du­chá žena

Komentáre