A čo to vô­bec zna­mená „prí­liš“ cit­livá? Je to o tom, že pri­veľa pla­češ? Že chceš od ži­vota viac? Že si em­pa­tická a po­má­haš dru­hým? Že všetko be­rieš prí­liš vážne? Že vraj si prí­liš dobrá pre dnešnú dobu? Že vraj by si mala žiť na inej pla­néte? Že vraj si prí­liš dobré dievča?

Je v po­riadku, že vní­maš viac.

Je v po­riadku, že pre­mýš­ľaš viac.

Je v po­riadku, ak chá­peš viac a chceš viac!

Za­pa­mä­taj si, že je­diný člo­vek, ktorý ti môže ub­lí­žiť, si ty sama. Ak ti nie­kto ho­vorí, že by si sa mala zme­niť a byť viac tvrdá, ne­po­čú­vaj ich. Je roz­diel, ak sa ne­cháš vy­uží­vať a si pre­cit­li­vená, ako to, že si cit­livá. Je to v po­riadku, ver mi. 

Je v po­riadku, ak viac po­čú­vaš, ako roz­prá­vaš.

Je v po­riadku, ak vy­hľa­dá­vaš men­šiu spo­loč­nosť ľudí.

Prijmi to, že cí­tiš viac a vní­maš viac. Po­vedz si, že si: „Som cit­livá žena a ne­han­bím sa za to.“

Cit­livá ne­zna­mená slabá a hlúpa. Ne­ho­vor, že nie si silná osob­nosť.

Ak­cep­tuj to, aká si. Ne­ho­vor si, že sa mu­síš zme­niť. Si dobrý člo­vek, si vzácna žena.

Je v po­riadku, že sa rozp­la­češ, ak ťa niečo zraní alebo nie­kto sklame. Ne­hanbi sa za svoje po­city a ne­skrý­vaj ich. Je v po­riadku, ak stále ve­ríš, že i v dneš­nej dobe exis­tuje sku­točná láska. Je v po­riadku, že ne­ská­češ zo vzťahu do vzťahu a ne­vy­hľa­dá­vaš jed­no­rá­zové po­ku­še­nia. Je v po­riadku, ak si vieš po­ve­dať svoj ná­zor. Je v po­riadku, ak po­tre­bu­ješ byť istú dobu sama.

Podľa môjho ná­zoru, dnešné „cit­livé“ ženy a muži sú tí na­jod­váž­nejší ľu­dia. Dnes nie je „in“ dá­vať na­javo po­city. Dnes sa mu­síš pre­d­ie­rať sám od­por­ným sve­tom bez ci­tov a bez emó­cií. No oni si vy­brali byť sami se­bou. Ta­kisto, ako ob­di­vu­jem cit­livé ženy, ob­di­vu­jem aj cit­li­vých mu­žov. „Byť cit­livý“ ne­zna­mená byť slabý, hlúpy a pre­cit­li­vený.

Je to od­vaha, je to uve­do­me­nie.

Komentáre