Ur­čite to po­znáš. Ráno vsta­neš skôr než ino­kedy, vlastne celú noc si skoro ani ne­spala. V hlave sa ti vy­ná­rajú rôzne sce­náre, aké asi môže byť tvoje rande, čo po­vieš ty, čo on, aký bude a či sa bu­dete je­den dru­hému pá­čiť. Nie­kde me­dzi tým ob­rov­ským množ­stvom otá­zok sa na­chá­dza aj tá či ťa po­bozká a vlastne, či by si sa mala ne­chať po­boz­kať.                                    

Prvé rande môže byť krásne a ča­ro­vné, ale na­opak môže byť aj ho­tová ka­ta­strofa.

Najmä ak ide o člo­veka, kto­rého po­znáš len zo so­ciál­nej siete a na­živo si ho ešte ne­vi­dela. Pre­tože čo sa na prvý po­hľad zdá ako krásna roz­právka, ktorá by mala skon­čiť hap­py­en­dom môže byť to­tálne fiasko. My však vždy dú­fame v tú prvú mož­nosť a teda úspech, ktorý vy­ústi tým najk­raj­ším vzťa­hom, ktorý by nám každý len mo­hol zá­vi­dieť.

Aby sme sa však k tomu vzťahu do­pra­co­vali, mu­síme byť po­zvané na rande. A te­raz ťa po­te­ším dob­rou sprá­vou. To, že ťa do­tyčný čo i len po­zve na rande je veľmi dobré zna­me­nie – si mu sym­pa­tická. Veď predsa, keby si ne­bola, asi ťažko by si dá­val ná­mahu ve­no­vať ti svoj čas. My, ženy sa na rande na jed­nej strane veľmi te­šíme, pre­dov­šet­kým ak ide o nie­koho, kto sa nám už dl­h­šiu dobu páči, ale na dru­hej strane, bý­vame často ner­vózne. Naše se­ba­ve­do­mie, kto­rého máme ino­kedy na roz­dá­va­nie nás zrazu opus­tilo a ne­chalo samé. Zú­falo sa sna­žíme pre­zen­to­vať, aká sme zau­jí­mavá osoba, ale vy­ze­ráme skôr ako ne­jaká po­ka­zená ver­zia sa­mých seba. A to len preto, že sa sna­žíme vzbu­diť dobrý do­jem, ktorý, pa­ra­doxne, touto prí­liš­nou sna­hou a kon­tro­lo­va­ním sa, mô­žeme len po­ka­ziť.

zdroj: unsp­lash.com

Bozk na pr­vom rande

Možno  je dobré ne­za­čať boz­kom hneď na pr­vom rande, ale ulo­žiť si ho na druhé alebo tre­tie stret­nu­tie. Sa­moz­rejme, veľa zá­visí aj od toho, koľko sa už po­znáte. Exis­tujú však aj iné spô­soby, ako do­tyč­nému uká­zať, že máš oňho zá­u­jem, ako boz­ká­va­ním sa hneď pr­vý­krát ako sa stret­nete. Aj to, že si sad­nete blízko seba, za­hľa­díte sa na seba, možno po­lo­žíte ruku na nohu, má svoje čaro. A je dosť možné, že sa ne­bu­deš práve cí­tiť na to, aby si sa boz­ká­vala. Sú ľu­dia, ktorí po­tre­bujú na také veci viac času, a áno, je to nor­málne.

Ak máš však po­cit, že je me­dzi vami správna ché­mia, tak sa ne­mu­síš vy­hý­bať tomu, čo je pre oboch prí­jemné. Po­kojne s čis­tým sve­do­mím do toho choď. Veď predsa je to len ne­vinný bozk a vaše rande môže skon­čiť ro­man­ticky. Na­prí­klad taký bozk na roz­lúčku. Vtedy sa jedná o veľmi pekné ukon­če­nie rande, do­slova ako z filmu.

Mali by sme sa teda boz­ká­vať na pr­vom rande alebo nie?

Aká je správna od­po­veď? Asi ťa ne­prek­va­pím, ak na­pí­šem, že ne­exis­tuje. Rob to, čo cí­tiš, čo ti vraví tvoje srdce, a presne to bude správne.

Komentáre