Mys­lím, že prob­lé­mom Slo­vá­kov nie je, že odchá­dzajú zo Slo­ven­ska. Prob­lé­mom je, že na Slo­ven­sku je stále veľa ľudí, ktorí nikde neboli a nevi­deli svet z iného uhla pohľadu.” tvrdí Janka, ktorá napí­sala knihu o tom, ako ušet­riť na nákla­doch za ces­to­va­nie. S pria­te­ľom strá­vila mesiac na Sey­che­lách. Tento výlet ich pri­tom vyšiel len 1300€.

Janka Sch­we­ig­ho­fe­rová je známa najmä vďaka svojmu blogu Tra­vel Hac­ker. Miluje ces­to­va­nie, ktoré ju v súčas­nosti aj živí. O tom, ako sa dá z ces­to­va­nia spra­viť pra­covná pozí­cia a koľko mesačne zarobí, sa Janka pri­znala v roz­ho­vore. Okrem iného, pre­zra­dila pár tipov — ako a kde na lacné letenky. Svoje know-how tento týž­deň pokrs­tila aj v tla­če­nej kniž­nej podobe s náz­vom 7 tipov ako hľa­dať letenky &ces­to­vať výhodne. Viac infor­má­cii o Jan­ki­nej knihe náj­deš tu. O Jan­ki­ných skú­se­nos­tiach a zážit­koch sa dočí­taš v roz­ho­vore.

Janka, veľa ľudí ťa pozná vďaka tvo­jej stránke na fb a blogu Tra­vel Hac­ker. Ako to všetko začalo? 

Začalo to prav­du­po­ve­diac úplne nevinne. S pria­te­ľom sme sa dohodli, že by sme expe­ri­men­tálne skú­sili ísť na mesiac nie­kam do tepla. Bol feb­ruár a my sme chceli pláž a slnko namiesto dažďa a snehu. Obaja sme vtedy mali kla­sické práce. Poda­rilo sa mi vychy­tať veľmi lacné letenky na Sey­chely, ktoré úplne spĺňali naše kri­té­ria. Bolo to 5 minút booko­va­nia a potom rea­lita: feb­ruár 2015 strá­vime na exo­tic­kých Sey­che­lách.

maldives-1

archív Janka Sch­we­ig­ho­fe­rová

Celá naša dovo­lenka nás vyšla 1300€ za mesiac, vrá­tane ubytka, lete­niek, suve­ní­rov, stravy a výle­tov. To bolo v prie­mere menej ako naša týž­denná dovo­lenka v Talian­sku rok dozadu (za tú sme dali okolo 700€ za 7 nocí). Kamoši sa nás pýtali, ako sa nám to poda­rilo. A tak som napí­sala o tom blog. Prvý v mojom živote. A zrazu si ho pre­čí­talo viac ako 60.000 ľudí a bol viac ako týž­deň medzi TOP 10 naj­čí­ta­nej­šími člán­kami na celom Slo­ven­sku. Vyše 2000 ľudí mi vtedy nechalo na seba kon­takt a dostá­vala som desiatky otá­zok denne o tom, ako môžu aj oni ces­to­vať takto lacno. Tak som spra­vila works­hopy. Potom nasle­do­val blog, potom kniha. Vôbec som to neplá­no­vala.

Čo ti ces­to­va­nie pri­náša do života?

Ces­to­va­nie je pre mňa o takých malých momen­toch, kedy si poviem, že woow, toto stojí za to. Jasné, že takéto “dych­be­rúce momenty“ zaží­vam aj tu doma na Slo­ven­sku, ale na ces­tách ich je jed­no­du­cho viac. Keď vidím, ako žijú ľudia na opač­nej strane sveta, roz­ši­ruje mi to obzory, na veci sa poze­rám inak. Už viem, že Slo­ven­sko je len bodka na mape a na svete exis­tuje toľko inšpi­rá­cie. Napriek tomu, že chcem veľa ces­to­vať, sa vždy chcem vrá­tiť domov, sem na Slo­ven­sko a pri­niesť sem to, čo som sa naučila počas ciest.

Pre­ces­to­vala si už množ­stvo kra­jín, koľko ich vlastne bolo? Pri akom čísle chceš skon­čiť?

Mys­lím, že ich je do 40. Ani ich nepo­čí­tam, nie je to pre mňa o čís­lach. Skôr o zážit­koch, tých boli stovky a budem si ich pamä­tať navždy. A so zážit­kami nech­cem skon­čiť nikdy, preto kým mi bude ces­to­va­nie dávať to, čo teraz, tak nepres­ta­nem.

Čo všetko v novej kra­jine popo­ze­ráš, otes­tu­ješ, zaži­ješ, ochut­náš? Máš plán podľa, kto­rého sa držíš alebo konáš spon­tánne?

Mám spra­vený rese­arch – ako z letiska, kam ísť, čo skú­siť. Zis­ťu­jem vopred, čo sú turis­tické pasce, čomu sa vyhnúť. Prav­du­po­ve­diac, na každú exo­tickú cestu sa pri­pra­vu­jem desiatky hodín, pred­tým, ako nie­kde book­nem uby­to­va­nie, mám zvy­čajne na dlani celú geo­gra­fiu. Naprí­klad, keď sme išli na Mal­divy, mohli sme si vybrať z asi 120 ostro­vov. A vybrať ten naj zabe­rie kopec času. Teraz ale viem niečo o kaž­dom a viem moje tipy dávať ľuďom.

Maldivy-príchod-1

archív Janka Sch­we­ig­ho­fe­rová

Ako­náhle viem, kam ideme, čo sa tam dá robiť a ako to fun­guje a čo chcem vidieť, moje plá­no­va­nie končí. Čo sa týka plá­no­va­nia dní, tak to nechá­vam spon­tánne, rada sa nechám stra­tiť alebo inšpi­ro­vať mož­nos­ťami na mieste. Koniec kon­cov, zo Slo­ven­ska nikdy nezis­tím, aká je tá des­ti­ná­cia v rea­lite, takže plá­no­vať do detai­lov je zby­točné.

Aké miesto, ktoré si nav­ští­vila ťa naj­viac ohú­rilo? Prečo?

Bol to ostrov Pras­lin na Sey­che­lách, raj na zemi s tak bie­lymi plá­žami, aké som ešte nevi­dela. Pláže sme mali sami pre seba, voda bola priez­račná a vo vode plá­vali koryt­načky. Mys­lím, že lep­šie ako opí­sať je uká­zať fotku.

seychelly-087-1

archív Janka Sch­we­ig­ho­fe­rová

Ces­to­va­nie ťa baví a záro­veň živí. Ako je to možné? 

Zará­bam pre­da­jom mojej knihy, do kto­rej som spí­sala celé moje know-how, ako ces­to­vať šikovne a lacno. Začala som e-bookom, pred pár dňami vyšla aj tla­čená kniha. Napí­sala som ju, pre­tože sa ma ľudia stále pýtali, ako je možné, že ces­tu­jem do fakt exo­tic­kých des­ti­ná­cií za menej ako v lete do Talian­ska, či Chor­vát­ska.

Mojím prvo­ra­dým cie­ľom bolo zdie­ľať moje tipy a uká­zať ľuďom, že ces­to­vať a plniť si sny môže ozaj každý. To, že sa mi to poda­rilo spe­ňa­žiť, je skvelé, ale mys­lím, že sa mi to poda­rilo preto, lebo to nebol môj prvo­radý zámer. Jed­no­du­cho pove­dané: rob to, čo ťa baví a napĺňa a peniaze prídu. Naopak to nefun­guje.

Čiže nemáš žiadne iné zamest­na­nie?

Nie, už nie. Poslednú ofi­ciálnu prácu som vlastne skon­čila deň pred­tým, ako som odle­tela na Sey­chely. Do júna 2016 som bola ešte štu­dent, kon­čila som vysokú školu, právo. Popri tom som orga­ni­zo­vala zopár pro­jek­tov v rámci Eras­mus+, kde sme vzde­lá­vali mla­dých ľudí a už som začí­nala zará­bať z ebo­oku o šikov­nom ces­to­vaní.

Od júna vediem ozaj­stný dospe­lácky život. Po štát­ni­ciach som si pove­dala, že idem all-in do môjho blogu, pove­dala som si, že keď nie teraz, tak nikdy. Po pár mesia­coch musím pove­dať, že lep­šiu prácu si neviem pred­sta­viť. Môj mesačný plat je podobný ako by som dostala na junior pozí­cii v kor­po­ráte, okolo 800€ mesačne.

Mys­líš, že je to job na celý život?

Ja som člo­vek, ktorý sa stále posúva vpred, vymýšľa nové veci, takže mys­lím, že aj môj job sa bude hýbať so mnou. Nech to bude čokoľ­vek, určite chcem mať nezá­vislý job, robiť kedy chcem, kde chcem a ako chcem. Mať veľa výziev a zod­po­ved­nosti a pri­ná­šať ľuďom veľkú pri­danú hod­notu v podobe šikov­ných nápa­dov. Dote­raz som nenašla nikoho, kto by mi ponú­kol job s takouto job desc­rip­tion, tak som si ho vytvo­rila sama a zrejme aj budem počas celého života. Čo presne bude jeho obsa­hom, to uvi­díme.

Spre­vá­dza ťa nie­kto na tvo­jich ces­tách?

Áno, na dlh­ších ces­tách do exo­tiky, môj pria­teľ Mišo, na tých krat­ších po Európe buď kama­ráti alebo idem sama. Účast­ním sa takisto na pro­jek­toch cez Eras­mus+, bola som tak už v Bru­seli, Turecku a Bul­har­sku. Tam idem síce sama, no počas pro­jektu náj­dem medzi účast­níkmi veľa spriaz­ne­ných duší. Občas idem aj sama, ale nie je to pre mňa to pravé ore­chové.

janka-frrajer-1

archív Janka Sch­we­ig­ho­fe­rová

Neroz­mýš­ľaš o bývaní v zahra­ničí?

Nie. Vyho­vuje mi ces­to­vať po svete, no potom sa vždy rada vrá­tim na svoju základňu, tu na Slo­ven­sku. Skú­sila som si život v zahra­ničí a nenadchlo ma to. Rok som žila v Nemecku, v meste Leip­zig. Mys­lím, že doma je doma.

Veľa ľudí sa ma tiež pýta, prečo nepí­šem blog po anglicky, prečo nepre­lo­žím knihu do anglič­tiny. Dôvo­dom, prečo robím Tra­vel­hackra je, že chcem, aby ľudia na Slo­ven­sku videli a zažili aj iný svet, ako je ten náš. Aby zís­kali iný pohľad na život a ten iný pohľad potom pri­niesli domov na Slo­ven­sko.

Mňa zau­jí­majú Slo­váci. Mys­lím, že prob­lé­mom Slo­vá­kov nie je, že odchá­dzajú zo Slo­ven­ska. Prob­lé­mom je, že na Slo­ven­sku je stále veľa ľudí, ktorí nikde neboli a nevi­deli svet z iného uhlu pohľadu. Ces­to­va­nie pri­náša otvo­rené mysle a šťas­tie a takých ľudí chcem mať okolo seba. Nemô­žem nikoho pri­nú­tiť, aby ces­to­val, no viem im uká­zať, ako môžu ces­to­vať šikovne a lacno. A to aj robím.

rila-lakes-1

archív Janka Sch­we­ig­ho­fe­rová

Všetci vieme, že ces­to­va­nie je veľmi prí­jemné, keď všetko ide ako má. V prí­pade, že niečo nevyjde zmení sa ces­to­va­nie na pohromu. Stalo sa ti nie­kedy niečo podobné?

Jasné, mno­ho­krát. Naprí­klad na Sey­che­lách. Hľa­dali sme si uby­to­va­nie cez Airbnb, no v našej ceno­vej hla­dine nás všetci poslali kade ľah­šie. Jedna pani nás však pre­po­jila na jej kama­ráta, ktorý sa práve na Sey­chely pri­sťa­ho­val a mal voľnú izbu. Bol to Nemec, podľa päty e-mailu ria­di­teľ firmy, ktorý si pri­šiel oddých­nuť. Hovo­rili sme si – per­fektné, ako pre nás.

Nako­niec z neho vzi­šiel úplný podi­vín, ktorý nás napo­mí­nal ako malé deti kedy­koľ­vek sme nechali malú smietku v kuchyni (také nemecké), vždy, keď sme chceli prí­stup na inter­net, tak sme ho museli pop­ro­siť a pri kaž­dom argu­mente nám vyha­dzo­val na oči, že jeme mäso a kvôli tomu máme zablo­ko­vané vní­ma­nie detai­lov a sme nevší­maví.

Každý si ale môže vybrať, ako bude rea­go­vať na to, čo sa deje a tu som sa už mno­ho­krát pre­sved­čila o tom, že nega­ti­viz­mus, hádky a ner­vo­zita nepo­máha. Ľahko sa to hovorí, ťažko sa to rea­li­zuje. Vždy, keď nastane prob­lé­mová situ­ácia, tak sa sústre­dím na rie­še­nie. Dosť mi v tom pomáha aj môj pria­teľ, ktorý má v takýchto situ­áciách oveľa raci­onál­nej­šiu hlavu ako ja.

Vyhľa­dá­vaš rôzne mož­nosti ako ušet­riť na nákla­doch. Aké tipy a triky to sú? 

Ja som taký prak­tický člo­vek, preto aj teraz odpo­viem kon­krét­nymi tipmi:

  1. Využí­vaj rôzne jazy­kové ver­zie vyhľa­dá­va­čov. Kayak.es má iné ceny ako kayak.de.
  2. Na hľa­da­nie lowcost letov a eurot­ri­pov použi azair.eu – eurot­rip do 6 kra­jín vieš naprí­klad pos­kla­dať za 60€
  3. Na sle­do­va­nie dea­lov lov­cov lete­niek pou­ží­vaj flightor.com alebo záuj­mový zoznam na FB — https://www.facebook.com/?sk=fl_10204311311318520&fref=ts
  4. Bacha na letenky od pofi­dér­nych pre­daj­cov – pred­tým, ako kúpiš letenku, skon­tro­luj si hod­no­te­nia pre­daj­cov cez trustpilot.com. Na trhu totiž exis­tuje toľko webov, ktoré len okrá­dajú ľudí o peniaze..

Je toho fakt veľa, čo sa dá ľuďom pora­diť, ak chcú ces­to­vať šikovne a lacno. Aj preto som napí­sala celú knihu. 🙂

8.-1

archív Janka Sch­we­ig­ho­fe­rová

Svoje ces­to­va­teľ­ské know-how si spí­sala do knihy „7 tri­kov ako hľa­dať lacné letenky a ces­to­vať výhodne po svete.“ . O čom je a komu by si ju odpo­ru­čila?

Odpo­ru­čila by som ju kaž­dému, kto chce ces­to­vať lac­nej­šie a šikov­nej­šie a chce sa inšpi­ro­vať nie­čím, čo naozaj fun­guje. Kto hľadá kon­krétne tipy, nie omáčky a dlhé nudné návody. Nie je to len kniha o lac­nom ces­to­vaní, ale aj tipoch ako šikovne zís­kať viac za menej. Mojím cie­ľom nie je pre­ces­to­vať svet za čo naj­me­nej peňazí, ale nemí­ňať tam, kde nemu­sím, dostať veľa za menej peňazí. Inými Slo­vami, v knihe nájdu ľudia nie len návod, ako nájdu letenky do Talian­ska v lete za 15 € spia­točne, ale aj ako dovo­len­ko­vať na Mal­di­vách alebo Sey­che­lách za niž­šie ceny ako dávajú bežní ľudia za letné dovo­lenky v Chor­vát­sku.

Každý autor si ale chváli to svoje na 100%, preto bude mať oveľa väč­šiu výpo­veď hod­no­te­nie Jakuba Matiho, ktorý hľadá letenky pre známy medzi­ná­rodný leten­kový web www.fly4free.com: „To čo sa Janke poda­rilo, je jed­no­du­cho feno­me­nálna prí­ručka nabitá tra­vel­hack radami, know-how a trikmi, ktorá má poten­ciál roz­ší­riť vaše ces­to­va­teľ­ské obzory a zme­niť tak váš život. Prav­de­po­dobne zhl­tnete celý e-book set za jeden večer a prí­dete na to, že vaše vysní­vané des­ti­ná­cie nie su ani zda­leka tak nedo­stupné, ako ste si mys­leli. Sám som bol prek­va­pený, koľko nových tri­kov som sa dove­del a už teraz sa teším na budúce pub­li­ká­cie.“ 

Ak by ešte nie­kto neve­ril, skús mi pove­dať koľko si tak minula na svoje cesty a letenky?

Sey­chely – 1300€ na mesiac – vrá­tane jedla, lete­niek, ubytka, dar­če­kov, výle­tov, dopravy. Letenky z Bra­ti­slavy a do Bra­ti­slavy nás vyšli spolu 320 €

Bra­zí­lia (Rio de Jane­iro, Sao Paolo) – 800 € na dva týždne + víkend v Paríži a deň v Malage ako bonus – takisto vrá­tane všet­kého. Letenky nás tu vyšli okolo 350 € kom­plet z Bra­ti­slavy do Bra­ti­slavy

Mal­divy – 900 € na dva týždne + víkend v Mní­chove (a to sme pri­niesli suve­níry za viac ako 100€)

Sar­dí­nia – 15€ spia­točne na konci apríla – takže to nebola letná sezóna

Bari – 20€ spia­točne v let­nej sezóne

Gru­zín­sko na Sil­ves­tra – 45€

Ber­lín – 2€ spia­točne

iran-1

archív Janka Sch­we­ig­ho­fe­rová

Svoje zážitky a ces­to­va­teľ­ské vychy­távky zazna­me­ná­vaš na svoj blog. Ako naň rea­gujú čita­te­lia?

Verím, že dobre. Ťažko hod­no­tiť, toto by mali posú­diť ľudia, ktorí to čítajú. Mám ale veľa pozi­tív­nej odozvy, články sa zdie­ľajú, komen­tujú, laj­kujú. Ja sa sna­žím písať kva­litne a auten­ticky a mys­lím, že je to vidno.

Máš nejakú ces­to­va­tel­skú túžbu, ktorú by si chcela dosiah­nuť?

Sran­dou je, že zaží­vam kopec dych­be­rú­cich vecí – počas výšky dovo­len­ku­jem mesiac na Sey­che­lách, v mori okolo mňa plá­vajú mini­ko­ryt­načky, ces­tu­jem do ozaj­st­ných rajov na Zemi, ale nič z tohto som si nikdy nevys­ní­vala. Lákajú ma stovky vecí – potá­pať sa na najk­raj­ších mies­tach sveta, vidieť žra­loka z klietky, sur­fo­vať, prejsť svet od Ame­riky dole do Chile, učiť sa salsu nie­kde v Juž­nej Ame­rike, žiť v divo­čine mimo civi­li­zá­cie, prejsť nejakú kra­jinu na chrbte koňa… Ani jedna ma však neláka natoľko, aby som ju upred­nost­nila pred tými ďal­šími. Verím ale, že to postupne bude pri­chá­dzať, a keď po nie­kto­rej z nich zatú­žim, proste si ju spl­ním.

Nedávno si na svoj blok umiest­nila video, ako výhodne až zadarmo ces­to­vať pro­stred­níc­tvom mož­ností, ktoré ponúka Európ­ska Únia. Aké to sú, nie sú vekovo limi­to­vané? Využí­vaš ich aj ty?

Európ­ska únia je v tomto per­fektná. Nikdy by som neve­rila, že nie­kto bude pre­plá­cať letenky a hra­diť uby­to­va­nie a stravu všet­kým, ktorí sa chcú vzde­lá­vať. Ono to ale v rea­lite tak je, mini­málne do roku 2020. Celé to zastre­šuje prog­ram Eras­mus+, pod kto­rým je via­cero mož­ností, ja som využila tak­mer každú.

Prvým je pobyt na zahra­nič­nej uni­ver­zite – ten kla­sický Eras­mus. Tým to ale zďa­leka nekončí. Každý štu­dent alebo absol­vent do 2 rokov po ukon­čení štú­dia môže ísť na stáž do firmy, každý začí­na­júci pod­ni­ka­teľ môže ísť zas na stáž do firmy, kde dostane men­tora na roz­voj svojho biz­nisu. Ďalej sú dostupné dlho­dobé dob­ro­voľ­nícke stáže (uče­nie detí, práca v nezis­kovke), ale aj niečo ako pro­fe­si­onálne dob­ro­voľ­nícke stáže (vede­nie pro­jek­tov na Haiti, komu­ni­ká­cia s miest­nou vlá­dou, orga­ni­zo­va­nie podu­jatí – tu už ide o viac pro­fe­si­onálne témy).

Okrem toho exis­tujú aj tré­nin­gové kurzy, ktoré sú pri­márne určené pra­cov­ní­kom s mlá­de­žou, no v praxi tam cho­dia ľudia, ktorí majú záu­jem vzde­lá­vať sa v danej oblasti (môže to byť zdra­vie, social media, vzde­lá­va­nie, pre­zen­tačné schop­nosti, manaž­ment tímu). Posled­nou široko dostup­nou mož­nos­ťou sú mlá­dež­nícke výmeny, ktoré sú určené pre mla­dých ľudí a sú orga­ni­zo­vané na témy ako dis­kri­mi­ná­cia, zdra­vie, mul­ti­kul­tu­ra­liz­mus. Trvajú pár dní, no vytvá­rajú putá medzi ľuďmi z rôz­nych kra­jín sveta. Na tré­nin­gové kurzy, pod­ni­ka­teľ­skú stáž a pro­fe­si­onálnu dob­ro­voľ­nícku službu môže ísť člo­vek s akým­koľ­vek vekom, na mlá­dež­nícku výmenu tak­tiež, ak je vedúci sku­piny. Nie­ktoré pro­jekty sú orga­ni­zo­vané iba vyslo­vene v kra­ji­nách EÚ, iné po svete. Je toho veľa, o tom by sa dala napí­sať kniha. Verím ale, že pre základné zorien­to­va­nie to stačí. A kto bude hľa­dať viac info, určite ich nájde na nete.

collage26-1

archív Janka Sch­we­ig­ho­fe­rová

Po tom, čo si pre­ces­to­vala pol sveta, aké vidíš pozi­tíva i rezervy na Slo­ven­sku oproti iným kra­ji­nám, kul­tú­ram?

Na Slo­ven­sku je mier, dobrá klíma, ľudia sú tu dosť otvo­rení a dá sa s nimi nad­via­zať kon­takt. Čo sa týka rezerv, mys­lím, že pre mno­hých Slo­vá­kov je pri­ro­dzené závi­dieť iným. Akoby im nesta­čilo vlastné šťas­tie. Naopak, v exo­tic­kých, vzdia­le­ných kra­jí­nách sú ľudia šťastní aj z toho mála, čo majú. Veľmi ma to inšpi­ruje.

Takisto si mys­lím, že veľa ľudí u nás si myslí, že zjedli všetku múd­rosť sveta. A naj­čas­tej­šie sú to tí, ktorí nikdy nevy­tiahli päty zo Slo­ven­ska. Celé sa to ale mení, iní sú mladí ľudia, iní sú starší. Takisto iné názory pre­vlá­dajú v star­tup svete, iné u ľudí, ktorí pra­cujú vo fir­mách. Nikdy som nero­bila hlboký rese­arch, takže toto sú len take moje postrehy.

Čo by si odká­zala tým, ktorí sa pohrá­vajú s otáz­kou ces­to­vať-neces­to­vať?

Ak už váhaš, či ces­to­vať alebo nie, choď. Pre­tože ak nepôj­deš, budeš do smrti ľuto­vať, že si to ani neskúsil/a. Ak skú­siš, budeš vedieť posú­diť vlast­nou hla­vou, a potom sa roz­hod­núť. 🙂

Ďaku­jem za roz­ho­vor.

Prihlasujem do newslettera...

Dostávaj najlepšie novinky z Odzadu

Prihlásením sa do newslettera súhlasíte s podmienkami ochrany súkromia.