In­špi­ra­tívny vý­ber ci­tá­tov o pod­state ži­vota z pera na­job­ľú­be­nej­šieho spi­so­va­teľa na­šich čias Paula Co­elha. Paulo Co­elho, kto­rého mi­li­óny či­ta­te­ľov po­va­žujú za al­chy­mistu slova, patrí k najvp­lyv­nej­ším spi­so­va­te­ľom po­sled­ného sto­ro­čia. Jeho knihy sa ob­ja­vujú na pop­red­ných mies­tach reb­ríč­kov best­sel­le­rov. Co­elho pra­cuje s ide­ami, pred­sta­vami a fi­lo­zo­fiami, ktoré od­rá­žajú túžby či­ta­te­ľov, hľa­da­júci vlastný spô­sob, ako naj­lep­šie po­ro­zu­mieť ži­votu a vy­rov­nať sa s ním.

DSC_0221-02-01

Zu­zana Me­li­chová

,,Keď člo­vek niečo chce, celý Ves­mír sa spojí, aby mo­hol svoj sen usku­toč­niť.“ (Al­chi­mista)

,,Všetky zá­pasy v ži­vote nás majú nie­čomu na­učiť – do­konca i tie, ktoré pre­hráme.“ (Piata hora)

,,Člo­vek ni­kdy ne­môže pre­stať sní­vať. Sen je po­tra­vou pre dušu, práve tak, ako je jedlo po­tra­vou pre telo.“ (Pút­nik z Com­pos­tely – Má­gov den­ník)

,,Svet je v ru­kách tých, čo majú od­vahu sní­vať, do­kážu pri­jať ri­ziko a žiť svoje sny – každý podľa vlast­ných schop­ností.“ (Val­kýry)

,,Ak vás ne­us­po­ko­jila mi­nu­losť, jed­no­du­cho na ňu za­bud­nite. Vy­mys­lite si iný prí­beh a uverte mu. Sú­streďte sa iba na tie oka­mihy, keď ste do­siahli, čo ste si že­lali – táto sila vám po­môže do­siah­nuť, po čom práve tú­žite.“ (Piata hora)

,,Vo chvíli, keď sa ľu­dia roz­hodnú če­liť prob­lému, zis­tia, že sú omnoho schop­nejší, ako si mys­leli.“ (Zá­hir)

,,Keď lásku hľa­dáme s od­va­hou, ukáže sa nám a my na­po­kon pri­tiah­neme ešte viac lásky. Ak nás mi­luje čo len je­den člo­vek, mi­luje nás celý svet.“ (Na brehu Rio Piedra som si sadla a pla­kala)

DSC_0223-01

Zu­zana Me­li­chová

,,Vý­zva však ne­čaká. Ži­vot sa ne­ob­zerá do­zadu. Týž­deň je viac ako dosť na to, aby sme sa roz­hodli, či vlastný osud prij­meme, alebo nie.“ (Dia­bol a slečna Pry­mová)

,,Vždy máme sklony vy­mýš­ľať si ne­exis­tu­júce veci a ne­vší­mame si pri­tom hlavné po­nau­če­nia, ktoré máme priamo pred očami.“ (Pút­nik z Com­pos­tely – Má­gov den­ník)

,,Ni­kdy sa ne­po­vy­šuj pred po­ní­že­nými a ni­kdy sa ne­po­ni­žuj pred po­vý­še­nými.“ (Kro­nika – Prí­beh o po­vý­še­nosti)

,,Naj­sil­nej­šia láska sa ne­bojí uká­zať svoju kreh­kosť.“ (Je­de­násť mi­nút)

,,Smú­tok ne­trvá večne, keď ideme za svo­jou túž­bou.“ (Piata hora)

DSC_0224-01

Zu­zana Me­li­chová

,,Nie­kedy môže úplne ne­pod­statná uda­losť pre­me­niť všetko krásne na chvíle plné úz­kosti. Lip­neme na hľa­daní smietky v oku iného a pri­tom sa za­bú­dame po­ze­rať na hory, po­lia a oli­vové háje.“ (Na brehu Rio Piedra som si sadla a pla­kala)

,,Po­čas naj­hor­šej z mo­jich kríz mi po­mohli pria­te­lia. Od­vtedy ich jed­no­du­cho čo naj­skôr po­žia­dam o po­moc.“ (Kro­nika – Krízy a ich ná­strahy)

,,Exis­tuje lej je­diný hriech – ne­dos­ta­tok lásky. Buď od­vážny, do­káž mi­lo­vať, i keď sa Ti láska môže zdať zradná a zlá. Ra­duj sa v láske. Ra­duj sa z ví­ťazs­tva. Rob, čo Ti pri­káže srdce.“ (Val­kýry)

,,Na tomto svete je vždy je­den člo­vek, ktorý na dru­hého čaká, či už upro­stred púšte, alebo vo veľ­kom meste. A keď sa títo dvaja ľu­dia stretnú a ich oči sa stretnú, mi­nu­losť i bu­dúc­nosť stratí vý­znam a zo­stane len táto chvíľa ab­so­lút­nej is­toty, že všetko pod sln­kom na­pí­sala rov­naká Ruka, Ruka ktorá pre­bú­dza Lásku, a že tá stvo­rila spriaz­nenú dušu pre kaž­dého, kto pod týmto sln­kom pra­cuje, od­po­číva a hľadá po­klady. Bez toho by naše ľud­ské sny ne­mali zmy­sel.“ (Mak­tub)

DSC_0225-01

Zu­zana Me­li­chová

,,Ni­kto ne­vie, čo sa stane v na­sle­du­jú­cich pia­tich mi­nú­tach, a predsa ľu­dia krá­čajú stále vpred, pre­tože dô­ve­rujú a ve­ria.“ (Brida)

,,Ta­jom­stvo je ukryté v prí­tom­nosti: ak bu­dete ve­no­vať po­zor­nosť prí­tom­nosti, mô­žete ju vy­lep­šiť. Ak si vy­lep­šíte prí­tom­nosť, to, čo príde po­tom, bude tiež lep­šie. Každý deň ne­sie v sebe zá­ro­dok več­nosti.“ (Al­chy­mista)

Komentáre