Sar­kaz­mus náš kaž­do­denný! V sú­čas­nosti sar­kaz­mus vládne in­ter­ne­tom a roz­mohlo sa veľké množ­stvo strá­nok, ktoré denne pri­dá­vajú ob­rázky s po­pismi, ktoré nás do­stá­vajú do ko­lien. Jed­nou, veľmi ori­gi­nál­nou, je aj Im­per­ti­nentná lejdy. Keď si ťuk­nete do sy­no­ny­mic­kého slov­níka toto slovo, do­zviete sa, že je be­z­o­čivá. Tu je vý­ber 10 naj­lep­ších.

Komentáre