Dlhé vlasy sú krásne, no nie­kedy nás ve­dia po­riadne po­trá­piť. Ak aj ty máš dl­h­šie vlasy, ur­čite sa v týchto fo­to­gra­fiách náj­deš, či už si muž alebo žena.

Exis­tujú veci, ktoré nás spá­jajú bez ohľadu na to, od­kiaľ sme alebo koľko máme ro­kov. Ak má­vaš aj ty prob­lémy s dl­hými vlasmi, tak sa ur­čite sto­tož­níš s na­sle­dov­nými ob­ráz­kami.

Po­znáš to, sú to bežné prob­lémy sú­vi­siace s dl­hými vlasmi, od zni­če­nej gu­mičky, cez zlo­mené hre­bene až po za­mo­tané oku­liare vo vla­soch. A po­tom že vlasy ne­bo­lia!

Stáva sa to každý deň, každý deň

instagram.com/lanie_destars

ins­ta­gram.com/la­nie_des­tars

instagram.com/tina02ann

ins­ta­gram.com/tina02ann

Ten mo­ment, keď si uve­do­míš, že si si za­budla gu­mičku na vlasy doma

instagram.com/hell0_kelsey

ins­ta­gram.com/hell0_kel­sey

Av­šak nie sme to len my, kto trpí naše dlhé vlasy

4-2

Av­šak nie sme to len my, kto trpí naše dlhé vlasy

Aj naše do­máce zvie­ratá to majú s nami ťažké

instagram.com/torontochivette

ins­ta­gram.com/to­ron­to­chi­vette

instagram.com/mandarae_e

ins­ta­gram.com/man­da­rae_e

7-2

ins­ta­gram.com/re­nee_ric­ciardi

Kedy na­po­sledy si si zlo­žila slú­chadlá bez toho, aby na nich boli za­chy­tené vlasy?

8-2

ins­ta­gram.com/rhi_rhi00

9-2

ins­ta­gram.com/lu­na­ri­ous

Ak si za­bud­neš vy­tiah­nuť vlasy von, bude to vy­ze­rať divne

10-2

ins­ta­gram.com/ubo­pa­rent­he­ses

Na­ozaj, veľmi divne

11

ins­ta­gram.com/jen­den­mark

12

ins­ta­gram.com/aa­nettkk

14

ins­ta­gram.com/me­tal­comb­works

15

ins­ta­gram.com/les­tephy

As­poň ni­kdy ne­stra­tíš svoje sl­nečné oku­liare. Je to je­den z naj­viac pod­ce­ňo­va­ných bo­jov vlasy vs. diev­čatá

16

ins­ta­gram.com/da­amn__gi­naa

4 dlhybanner

Komentáre