Gen­tle­man­stvo nie je niečo, čo by vy­mrelo. Je to niečo, čo sa vy­vi­nulo. V mi­nu­losti bol to­tiž na mu­žov vy­ví­janý tlak – či chceli alebo nie, mu­seli sa tak sprá­vať. Pre­tože to tak ro­bili všetci.

Každý si vy­svet­ľuje gen­tle­man­stvo inak, pre mňa osobne je to spô­sob, akým muž ukáže, že sa o mňa vie po­sta­rať, že je veľ­ko­rysý a po­zorný.

Môže to uro­biť úplne jed­no­du­cho – po­núk­nuť mi ka­bát, keď mi je zima, ot­vo­riť dvere, pri­niesť ne­ča­kane kvety, za­pla­tiť ve­čeru. Alebo aj gran­di­óz­nej­ším spô­so­bom – po­slať mi dar­ček, na­pí­sať bá­seň či ľú­bostný list.

483d15756e540aae11a11ccc0a20f4c4

foto: pin­te­rest.com

Čo sa ale zme­nilo, že už nie je každý muž gen­tle­man? So­ciálny tlak po­mi­nul. Muži sa môžu sprá­vať tak, ako sa im za­chce.

Čo je v sku­toč­nosti pre nás fan­tas­tické. Ženy to­tiž spoz­nali v mi­nu­losti pravú tvár muža často až po svadbe. Dnes vý­ni­moční muži vy­ni­kajú a dá sa z nich pred­po­kla­dať, ako sa budú sprá­vať po celý ži­vot.

Chivalry-800x400

foto: stocksy.com

Ak ne­us­tále ran­díš a ni­kto z týchto mu­žov ne­uká­zal nič viac, ako zá­u­jem sa­mého o seba, jed­no­du­cho ran­díš s idi­otmi. Možno že je ťažké nájsť dob­rého muža, no všetko čo po­tre­bu­ješ je len je­diný dobrý muž. Len je­den. Možno ho ne­náj­deš hneď, no je ich stále do­sta­tok.

To, že chceme muža, ktorý sa o nás bude sta­rať a ne­us­tále nám dvo­riť, to z nás ne­robí fe­mi­nis­tky. Len sa jed­no­du­cho re­špek­tu­jem do­sta­točne na to, aby som si na­šla muža, ktorý sa ku mne bude sprá­vať tým naj­lep­ším spô­so­bom. Ak to zo mňa robí fe­mi­nis­tku, tak pro­sím. Podľa mňa to len uka­zuje fakt, že si sama seba vá­žim a mys­lím aj na bu­dúc­nosť a na ro­dinu, ktorú si raz chcem za­lo­žiť.

Stocksy_txp90fe3569lfX000_Small_190005-800x400

foto: stocksy.com

Raz mi je­den cha­lan po­ve­dal, „Prečo by som mal byť gen­tle­man?“. A veru, bol to len cha­lan, ne­bol to muž. Ne­po­cho­pil to a ni­kdy to ne­po­chopí. Spý­taj sa pra­vého gen­tle­mane, prečo je aký je a on ti prav­de­po­dobne od­po­vie niečo ako, „Mám rád ženy a mys­lím si, že si za­slú­žia, aby sme im dali to naj­lep­šie, čo môžme po­nuk­núť.“

A po ta­kom mu­žovi na­ozaj tú­žim.

 

zdroj: puc­ker­mob.com

Komentáre