V po­sled­nej dobe sa vo fit­ness prie­mysle často ho­vorí o „pev­nom strede“. Má­lo­kto je však schopný vy­svet­liť, čo vlastne „pevný stred“ zna­mená. Spolu s pa­ni­kou okolo lepku či sla­di­diel je pa­nika okolo sta­bi­lity svals­tva v ob­lasti bru­cha je ďal­ším prí­kla­dom toho, ako do­kážu sa­moz­vaní „experti“ roz­pú­tať zby­točné dis­ku­sie.

Fak­tom je, že sa ne­pot­re­bu­ješ sú­stre­diť na sta­bi­litu svojho bruš­ného svals­tva, pre­tože tvoje brušné svals­tvo s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou ochab­nuté nie je a pevné je teda dosť. Rad­šej sa sú­streď na re­duk­ciu svojho „stredu“. Ok, po­viem to na­ro­vinu, ak si tučná, tuk musí ísť preč. To zna­mená v skratke me­nej a lep­šie jesť + viac sa hý­bať.

Viac sa hý­bať zna­mená pá­liť ne­jaké ka­ló­rie. A čo páli ka­ló­rie je po­hyb. Po­hyb je pre­sun na­šich bu­niek cez ur­čitú vzdia­le­nosť. Ak máš na sebe zá­va­žie alebo pre­dĺžíš vzdia­le­nosť, vy­dáš viac po­hybu a teda spá­liš viac ka­ló­rií.

Prob­lém plan­kov je práve ten, že ne­po­nú­kajú prak­ticky žia­den po­hyb. Áno, plank bolí a áno, aj s plan­kom spá­liš ne­jakú tú ka­ló­riu. No plank vy­ža­duje prí­liš veľa ná­mahy vzhľa­dom na jeho be­ne­fity. Plank sa to­tiž sku­točne sú­stredí na „pevný stred“, ktorý je však pevný dávno dosť.

Al­ter­na­tíva? Rol­louts!

Tento cvik je to naj­lep­šie, čo mô­žeš pre seba uro­biť. Pred­sta­vuje vý­zvu to­tiž pre každú úro­veň a po­núka ko­pec be­ne­fi­tov, čo sa týka bu­do­va­nia sily a pá­le­nia ka­ló­rií. A nie je to len cvik na bru­cho, ale aj na chr­bát, pres­nej­šie „krídla“. To zna­mená, že oproti planku bu­du­ješ jed­ným cvi­kom aj silu, aj chud­neš. Ta­kých veľa nie je.

Po­zri si na vi­deu správnu tech­niku.

Komentáre