Ak by mala láska vy­ze­rať tak, ako je zo­bra­zo­vaná v ro­man­tic­kých fil­moch, tak by bola o veľ­kých ges­tách a dra­hých da­roch.

Láska je však omnoho viac. Skrýva sa v kaž­do­den­ných ma­lič­kos­tiach, v slo­vách, ktoré si ho­vo­ríte, v po­hľa­doch a do­ty­koch.

Svoje o tom vie aj ilus­trá­tor Lynn Choi, ktorý na svo­jom ins­ta­grame, ktorý je plný do­ko­na­lých vy­ob­ra­zení úp­rim­nej lásky. Lynn verí, že ľu­dia, ktorí sa na­vzá­jom kŕ­mia, spolu vy­dr­žia navždy. Na jeho nád­her­ných ilus­trá­ciach náj­deme si­tu­ácie, ktoré sú vo vzťahu, kde je láska, bežné. Spo­ločné ven­če­nie psa, tú­le­nie sa v po­steli, zimná gu­ľo­vačka, či ve­čera vo dvo­j­ici sú len nie­ktoré z nich. Ok­rem ins­ta­gramu, mô­žeš jeho diela nájsť aj na jeho stránke. 

Komentáre