Exis­tujú ur­čité miesta na tele, kde máme do­tyky radi, ale chvíľu nám trvá, než prí­deme na to, aké sú to. Či už za­čneme s na­šou zve­da­vos­ťou alebo ná­hod­ným do­ty­kom, ur­čite však zis­tíme, že máme aj my na tele miesta, na ktoré veľmi dobre re­a­gu­jeme po­čas sexu. 

Možno to ne­vieš, ale exis­tujú aj ero­to­génne zóny podľa kaž­dého zna­me­nia. Ero­to­génne zóny sú miesta na na­šom tele so zvý­še­nou cit­li­vos­ťou, ktorá sa pre­javí ako vzru­še­nie. Tieto miesta sa u kaž­dého člo­veka lí­šia, je­den môže mi­lo­vať bozky na krk, ale dru­hému to môže prísť od­pu­divé. Je to na­ozaj veľmi in­di­vi­du­álne. 

Ak si mys­líš, že nie­kedy sex s par­tne­rom za­čína ísť do ste­re­otypu a hľa­dáš niečo, čo vám pri­ne­sie tro­chu ener­gie, mô­žeš sa po­zrieť na toto. 

Ba­ran

Tvoje vlasy. Pre­bú­dza to tvoje zmysly a do­stane ťa to do ho­rú­cej ná­lady ako lusk­nu­tie prs­tami.

Býk

Tvoj krk a hrdlo. Mäkké bozky ku krku spô­so­bia, že sa bu­deš cí­tiť na­ozaj veľmi vzru­šená.

Blí­ženci 

Tvoje ruky. Si veľmi cit­livá na ruky a do­tyky na ru­kách ťa do­stanú do víru po­riad­nej vášne.

Lev

Tvoj chr­bát. Bu­deš mať vášne na roz­dá­va­nie, ak sa ťa bude par­tner in­tímne do­tý­kať práve tam.

Rak

Tvoje pr­sia. Jemné boz­ká­va­nie na pr­sia po­teší každú ženu, ale teba ob­zvlášť.

Panna

Tvoje telo. Vždy na ňom spo­ločne s par­tne­rom ob­ja­víte niečo nové a to je presne to, čo ťa vzru­šuje.

Váhy

Tvoj za­dok. Jed­no­du­cho, žena v zna­mení váhy má rada všetky do­tyky, ale naj­viac malé, jemné na za­dku.

Škor­pión

Všade. Po­vaha tvojho zna­me­nia je veľmi šťastná, pre­tože veľmi in­ten­zívne vní­maš každý je­den do­tyk, ktorý ti spô­so­buje po­riadnu dávku vzru­še­nia.

Stre­lec

Tvoje boky a stehná. Je to tvoje naj­sil­nej­šie miesto na to, aby si ucí­tila vzru­še­nie. Mi­lu­ješ jemné bozky, ale páči sa ti aj po­riadny stisk.

Ko­zo­ro­žec

Tvoje nohy. Ero­to­génne zóny sa na­chá­dzajú po ce­lom tele, no tie tvoje sú práve na no­hách. Ty si toho dô­ka­zom a je to len dobre, cí­tiš veľkú vá­šeň, ak sa ťa nie­kto do­týka práve tam.

Vod­nár 

Tvoje cho­didlá a členky. Ty, ako vod­nárka, máš svoje ero­to­génne zóny za­ko­re­nené v dol­ných čas­tiach svojho tela a nič ťa ne­vz­ruší viac, ako po­riadna ma­sáž.

Ryby 

Tvoje dlane. Na teba môžu dlane pô­so­biť di­vo­kej­šie, než by si ča­kala.

 

Zdroj: bustle.com, huff­post.com

Komentáre