Možno ste na­vyk­nuté, že tie najk­raj­šie ci­táty po­chá­dzajú od úžas­ných bás­ni­kov a sta­rých spe­vá­kov, a sú to len slová dávno zo­snu­lých ľudí. No každý z nich raz žil a ne­smieme brať ci­táty ako vety tých, ktorí žili ke­dysi dávno pred nami. Denne vzniknú stovky, či do­konca ti­síce, no­vých mo­ti­vač­ných slov, kto­rými sa známe (a nie­kedy aj ne­známe) osoby sna­žia pri­ho­vo­riť a po­su­núť nás ďa­lej v na­šom osob­nom roz­voji a ži­vote.

Mys­lím, že spe­váka me­nom Ed She­e­ran vám ne­mu­sím veľmi pred­sta­vo­vať. Edward Chris­top­her She­e­ran ako an­glický spe­vák, skla­da­teľ popri hraní na gi­tare roz­tápa srd­cia mi­li­ó­nom žien po ce­lom svete. Či už chyt­ľa­vými, ro­man­tic­kými a vý­stiž­nými tex­tami piesní, alebo dych­be­rú­cou hud­bou a cha­rak­te­ris­tic­kým hla­som.

Po chvíli po­čú­va­nia jeho naj­nov­šieho al­bumu Di­vide som sa aj ja ne­chala uná­šať kaž­dým jed­ným slo­vom. Mo­men­tálne má tri štú­di­ové al­bumy, ne­súce ma­te­ma­tické názvy – Plus, Mul­tiply, Di­vide (plus, krát, de­lené). Hu­dobné priečky val­co­val najmä pies­ňami ako sú Give me love, Sing, či Lego House, v kto­rého vi­deo­k­lipe mal svoje miesto druhý ob­ľú­bený ry­ša­vec po Edovi, Ru­pert Grint.

Ci­táty na ob­ráz­koch sú v an­glič­tine, pre­tože som čer­pala z Go­og­re­ads.com, ale pod kaž­dým ob­ráz­kom máte sa­moz­rejme aj pre­klad. Ve­rím, že sa vám tieto ci­táty za­pá­čia, a ak ste do­po­siaľ tohto spe­váka ob­chá­dzali, dú­fam, že vám tak dám in­špi­rá­ciu na roz­ší­re­nie vášho hu­dob­ného zo­znamu v mo­bile. Tak, poďme sa teda po­zrieť čím nám tento ry­šavý ro­man­tik do­bíja srd­cia.

Ed Sheeran 1

Zdroj: Viki Mar­ton­čí­ková

„Všetko bude na­ko­niec dobré. A ak to nie je dobré, po­tom to ešte nie je ko­niec.“

 

Ed Sheeran 2

Zdroj: Viki Mar­ton­čí­ková

„Buď ku kaž­dému milý, vždy sa usmie­vaj a ceň si veci, pre­tože to všetko môže byť zaj­tra preč.“

Ed Sheeran 3

Zdroj: Viki Mar­ton­čí­ková

„Pre­tože, zlatko tvoja duša ni­kdy ne­zos­tarne, je ne­star­núca.“

(Z piesne Thin­king out loud)

Ed Sheeran 4

Zdroj: Viki Mar­ton­čí­ková

„Tie naj­hor­šie veci v ži­vote k nám prídu za­darmo.“

(Zo skladby The A-Team)

Ed Sheeran 5

Zdroj: Viki Mar­ton­čí­ková

„Len buď sám se­bou. To je tá naj­lep­šia rada, akú ti viem dať. Na svete je se­dem mi­liárd ľudí a ni­kto ako ty.“

Komentáre