Všetci par­tneri, ktorí bok po boku pre­žili spo­ločne de­sať­ro­čia, ve­dia, čo je dô­le­žité, aby im vzťah fun­go­val.

Pred­stavte si s par­tne­rom spo­ločnú do­vo­lenku. Je vám prí­jemná pred­stava, že ho máte pri sebe 24 ho­dín vkuse, alebo sa idete pri tejto pred­stave zbláz­niť? Ak do­ká­žete spo­ločne trá­viť čas, máte podľa od­bor­ní­kov jednu ob­rov­skú vý­hodu. Podľa úspeš­ného au­tora pub­li­ká­cií za­me­ra­ných na osobný roz­voj je práve náš prí­stup k spo­ločne strá­ve­nému času tým naj­dô­le­ži­tej­ším pre náš fun­gu­júci vzťah.

Nie­ktorí par­tneri si lásku vy­zná­vajú na­ozaj svoj­ským spô­so­bom. Do­kážu sa „pre­há­dať“ celé ho­diny, a keď sú v jed­nej miest­nosti spolu dl­h­šie než pár ho­dín, idú si „od lásky“ vy­tr­hať vlasy. Na­priek tomu svorne tvr­dia, že sa mi­lujú. V sku­toč­nosti však stačí len je­den letmý po­hľad na ta­kýto vzťah a vy si uve­do­míte, že stojí na na­ozaj vrat­kých no­hách.

pi­xa­bay.com

Podľa Marka Man­sona je naj­dô­le­ži­tej­šia pre vzťah schop­nosť, ktorá vás možno prek­vapí. Ide o na­sle­dovnú vec:

„Do­ká­zať sa spolu nu­diť.“

Do­ká­žete spolu vy­dr­žať, aj keď ne­máte čo na práci? Aj nad­chá­dza­júce leto býva pre mno­hých po­riad­nou zá­ťa­žou. Par­tneri sú spolu prí­liš dlho a ne­raz sa te­šia do práce. Ak sa však do­ká­žete spolu nu­diť, máte skvelú šancu spo­ločne zo­star­núť.

Veď ak bu­dete s par­tne­rom aj na dô­chodku, nuda bude va­ším čas­tým spo­loč­ným „prog­ra­mom“. Alebo možno nie. V kaž­dom prí­pade, fak­tom je, že ak sa spolu s par­tne­rom do­ká­žete aj nu­diť a ne­vadí vám to, je veľmi prav­de­po­dobné, že váš vzťah bude vážny, pevný a hlavne dl­ho­dobý.

zdroj: in­de­pen­dent

Komentáre