Naša láska bola je­di­nečná. Ak sa to teda dá na­zvať lás­kou. Za­čali sme s veľ­kou váš­ňou, s ne­utí­cha­jú­cim oh­ňom … ale vy­pr­chalo to. Náš pla­meň lásky bol vždy ne­prí­jemný, ne­istý a pla­chý. A pre tie chvíle, kedy sme žia­rili sme boli ochotní uro­biť všetko, nie?

Boli sme ale prí­liš od­lišní. Ne­mali sme veľa spo­loč­ného a ne­mali sme si po čase čo po­ve­dať. Ja som ho­vo­rila a ty si iba sle­do­val. A na­opak. Ja som ťa boz­ká­vala a ty si ma mi­lo­val. Vždy ve­čer sme si ot­vo­rili víno a po jed­nej fľaške druhú … predsa, vo víne je pravda. Ni­kdy s,e k sebe ne­pat­rili a ni­kdy sme sa ne­ve­deli zo­synch­ro­ni­zo­vať, že? To je tá pravda.

Ale na­ozaj si mys­lím, že si ma mi­lo­val. Vi­dela som to, ako si sa na mňa dí­val. Vi­dela som to, ako si sa na mňa usmie­val. Po­ve­dali sme si, že bu­deme šťastní. A aj sme boli. Chvíľu. Ale kto by už ve­ril bláz­nom, ako sme my dvaja, však?

pe­xels.com

Nič a ni­kto ne­môže zme­niť spô­sob, ako som sa pri tebe cí­tila.

Ne­mohla som ťa mi­lo­vať ta­kým spô­so­bom, akým som chcela. Akým si ma mi­lo­val ty. A ne­ve­dela som si vy­brať čo, je lep­šie. Ne­ve­dela som, ako zvlád­nuť to, že mám če­liť pravde a ne­chať ťa ísť. Chcela som to. Tak zú­falo som ťa chcela mi­lo­vať … tak veľmi som chcela niečo cí­tiť, ale ne­šlo to.

Cí­tila som len je­diné. A to bolo to, že náš pla­meň po­stupne vy­ho­rel. Všetko, čo som cí­tila bolo, akoby mi to za­siahlo celé telo. Je­diné, čo som cí­tila, bola voda, ktorá pre­me­nila náš váš­nivý oheň na „zlo­mené kon­ča­tiny“. Je­diné, čo som cí­tila bolo to, aký si zo­stal utrá­pený. A to ne­bola láska.

Dú­fam, že raz náj­deš nie­koho, kto ti znova po­môže ten pla­meň roz­ho­rieť. Dú­fam, že náj­deš nie­koho, kto nechce, aby sa ten pla­meň stra­til. Dú­fam, že náj­deš nie­koho, na koho keď sa po­zrieš zis­tíš, že s ním chceš strá­viť celý ži­vot. Dú­fam, že náj­deš nie­koho, kto ti po­vie, ako moc ťa má rád. Dú­fam, že náj­deš nie­koho, kto bude pre teba všet­kým tým, čím som ja ne­mohla byť.

pe­xels.com

Za­slú­žiš si lásku, ktorá nie je „ona a on“. Za­slú­žiš si lásku, ktorá po­zná len „my“. Za­slú­žiš si lásku, ktorá sa ne­bude báť vy­jad­riť, že je úp­rimná. Za­slú­žiš si úplne inú ženu ako som ja. Za­slú­žiš si cel­kom iný pla­meň a oheň lásky.

Za­slú­žiš si lásku, ktorá nie je len čierna.

Pre­páč mi, že som ne­mohla byť tým, čím si chcel. Je mi ľúto, že som ne­cí­tila to, čo si cí­til ty. Ospra­vedl­ňu­jem sa za všetky vy­slo­vené otázky, na ktoré som ni­kdy ne­od­po­ve­dala.

Láska nie je taká ťažká, že by si sa ne­za­mi­lo­val znova. Treba sa len za­mi­lo­vať do správ­nej osoby. Ne­chaj si moje ospra­vedl­ne­nie na to, aby si mo­hol mi­lo­vať znova a znova.

Dú­fam, že ďal­šia osoba, do kto­rej sa za­mi­lu­ješ, ťa bude ľú­biť tiež. A dú­fam, že sa na­vzá­jom už ni­kdy ne­opus­títe. Dú­fam, že keď sa po­zriete je­den dru­hému do očí, uvi­díte to čaro, ktoré sme my dvaja ni­kdy ne­vi­deli.

pe­xels.com

Za­slú­žiš si veľký oheň lásky. Taký po­žiar, ktorý roz­páli tvoje celé srdce. Ja som to ni­kdy ne­bola. Ni­kdy som ne­mala byť tou tvo­jou is­krou, zby­točne som ti uká­zala niečo, vďaka čomu si te­raz možno smutný. Hľa­daj tam, kde si ešte ne­hľa­dal a možno náj­deš to, čo po­tre­bu­ješ. Ni­kdy som si ne­mala do­vo­liť vziať si tvoje srdce a takto ho zni­čiť, no ver mi, ne­mala som to v pláne. Dú­fam, že mi raz od­pus­tíš.

Boli sme len dvaja ľu­dia, ktorí sa stretli na ne­správ­nom mieste …

Komentáre