Drahý pria­teľu, ne­po­znám ťa. Ne­po­znám ani ju. Ne­po­znám his­tó­riu va­šej lásky. Av­šak jedno ti po­viem, ak jej máš ub­lí­žiť len preto, že si po­tre­bu­ješ niečo do­ká­zať a ne­skôr ľu­to­vať a ka­jať sa, rad­šej si to dobre pre­mysli. Drahý, pred­tým, ako ju pod­ve­dieš, pre­čí­taj si toto.

Pod­vá­dzame. Ženy. Muži.

Ne­vera. Od­porné slovo, ktoré nemá ni­kto rád. Vy­jad­ruje zradu.

Ne­od­cu­dzu­jem ťa. Ne­zat­ra­cu­jem. Len uva­žu­jem. Možno tro­chu ra­dím.

Keď som za­čala go­og­liť slovo „ne­vera“, me­dzi pr­vými vý­sled­kami bol aj ti­tu­lok: „Ne­vera za­chra­ňuje man­žels­tvo.“ Av­šak me­dzi ďal­šími vý­sled­kami bolo aj to, či je ne­vera ko­niec vzťahu alebo ako sa vy­rov­nať s ne­ve­rou. Av­šak chý­bal tam vý­sle­dok, ako ne­pod­ľa­hnúť tomu, aby sme ne­veru vô­bec uro­bili. Prečo, ak nám niečo chýba, mu­síme sa au­to­ma­ticky uchy­ľo­vať k roz­hod­nu­tiam, ktoré ne­skôr aj tak bu­deme ľu­to­vať? Prečo si jed­no­du­cho ne­vy­rie­šime svoju vnú­tornú či vzťa­hovú krízu tak, že sa s nie­kým po­roz­prá­vame a pre­hod­no­tíme všetko? Prečo ro­bíme roz­hod­nu­tia, ktoré aj tak ne­skôr ľu­tu­jeme a tr­píme ešte viac ako pred­tým?

wallpaperswide.com

Tak drahý, pred­tým, ako si bu­deš mys­lieť, že naj­lep­ším rie­še­ním je ísť za inou, jed­no­du­cho po­roz­mýš­ľaj nad tým, čo stra­tíš a čo zís­kaš. Ak teda vô­bec niečo zís­kaš. Skús však pred­tým, ako uro­bíš ne­jakú hlú­posť, pop­re­mýš­ľať. Vy­svet­liť si to v sa­mom sebe alebo sa s nie­kým po­roz­prá­vať. Nie je to hanba, ak po­tre­bu­jeme po­moc či radu dru­hých. Je to ľud­ské. Je to úplne v po­riadku.

Drahý, rad­šej odíď, ako pod­veď.

Ne­klam ju. Ne­za­slúži si to.

Nie vždy pre­ží­vame vo vzťahu krásne mo­menty. Nie vždy je to len o pek­ných chví­ľach a nie­kedy mô­žeš mať po­cit, že ju už ne­mi­lu­ješ, že je to nuda a že chceš niečo lep­šie a zá­živ­nej­šie. V po­riadku. Av­šak pred­tým si to veľmi dobre pre­mysli, čo sa stane, ak od­ídeš. Stojí ti to za to, čo mô­žeš stra­tiť? Ne­klam. Seba. Ju. Dru­hých. Ak sa ne­cí­tiš šťastný a ne­vi­díš vo vzťahu ani v nej bu­dúc­nosť, odíď. Ale pro­sím, ne­klam. Klam­stvo si ne­za­slúži ni­kto.

Komentáre