Drahý môj bu­dúci, pri­znám sa, ne­bude to so mnou ľahké, no bude to stáť za to. Ho­vorí sa, že láska pre­koná všetko a preto ve­rím, že to zvlád­neme i my. Ver mi, bude to stáť za to.

Nie som taký oby­čajný člo­vek ani žen­ská. Nie že by som bola pyšná, to nie. No po­ze­rám sa na svet inak. Som jedna z tých, ktorá rada tan­cuje v daždi a pre ňu ne­exis­tuje zlé po­ča­sie, len ne­správne ob­le­če­nie. Som jedna z tých, ktorá nie je spo­kojná s prie­me­rom. Uve­do­mu­jem si, že ži­jem raz a preto chcem žiť na­plno. Mi­lu­jem letné búrky, vý­borné knihy a ke­ca­nie „o ni­čom“. Som spon­tánna, ener­gická, váš­nivá, no aj svoj­ská a le­nivá.

Zvykni si na moje spon­tánne vý­lety, vý­bornú fan­tá­ziu a svoj­ských pria­te­ľov. Dá­vam ob­rov­skú váhu slo­vám, aj keď ve­dia po­te­šiť či ub­lí­žiť. Vy­be­rám si zod­po­vedne ľudí, kto­rých si púš­ťam do svojho ži­vota a preto som si vy­brala teba.

zdroj: fre­e­pik.com

Drahý, ne­bude to so mnou ľahké, no ver, že to bude stáť zato.

Mi­lu­jem pre­bdené noci, vtáky, vôňu lesa, kvety, in­špi­ra­tív­nych ľudí, skvelé mestá a osla­vu­jem všetko, čo sa má osla­vo­vať! Som plná ta­jom­stiev, no rada sa ti zdô­ve­rím. Rada prij­mem tvoju radu aj tvoju po­moc. Ver mi, že pri mne ťa čaká dobrý a zau­jí­mavý ži­vot. No ne­bude to ľahké.

Ne­naz­vala by som sa kom­pli­ko­va­nou. Možno až moc bde­lou a mi­lu­jú­cou? Možno až moc ide­a­lis­tic­kou a za­sne­nou? Možno až moc ver­nou a tú­žia­cou? 

Je to len na tebe, čo chceš od ži­vota a akú ženu chceš.

Som jedna z tých, ktorá chce, aby od nej ľu­dia od­chá­dzali šťast­nejší a lepší. Som jedna z tých, ktorá len tak po­zo­ruje, vníma a ďa­kuje. Len tak.

Bu­dem ťa po­čú­vať, bu­dem pod­po­ro­vať tvoje sny a plány. Bu­dem šťastná za každý tvoj úspech.

No úp­rimne, nie každý vy­drží s oso­bou, ktorá vidí svet inak, ktorá si ho vy­chut­náva inak. Je po­va­žo­vaná za divnú a sní­va­júcu.

No možno to presne na mne bu­deš mi­lo­vať môj drahý a vô­bec to ne­bude ťažké…

Komentáre