Po­hrá­vam sa s myš­lien­kou zba­liť ťa na túto noc a zá­ro­veň sa po­hrá­vam so svo­jimi vlasmi. Se­díme spo­ločne na bare a po­háre za­čí­najú byť prázdne. Znovu raz som ucí­tila je­den z tých zvod­ných po­hľa­dov, po kto­rom strá­cam hlavu. Nie­len hlavu, strá­cam se­ba­kon­trolu a cí­tim ako mnou pre­chá­dza prúd vášne. Mo­týle, ktoré ne­zos­tali iba v bru­chu. Oni pre­le­teli ce­lým te­lom a na­hro­ma­dili sa presne na jed­nom mieste.

Pre­chá­dzam po­hľa­dom po tebe. Do­ko­nale upra­vený. Kto vy­mys­lel ob­lek bol gé­nius. Od­vrá­tim zrak a do­pí­jam drink. Cí­tim, ako ma pri tom sle­du­ješ. Bar­man už stojí pri nás a po­núka nám ďalší. Hneď ako na seba po­zrieme, vieš, že ďalší ne­bude. Roz­hod­neš sa za­pla­tiť a gen­tle­man­sky si ma od­vá­dzaš k vý­ťa­hom. Ces­tou ro­zo­be­ráme rôzne témy. Spo­ločne na­stú­pime do vý­ťahu a každý stla­číme svoje po­scho­die. Tak veľmi tú­žim sa ťa dot­knúť, ale ne­spra­vím to. Vy­sad­neš na svo­jom po­schodí a ja zo­sta­nem vo vý­ťahu.

zdroj: Photo by Clau­dia van Zyl on Unsp­lash.com

 

Oto­číš sa na mňa a so ši­bal­ským úsme­vom sa spý­taš: „Ideš?“

Ako zhyp­no­ti­zo­vaná vy­chá­dzam za te­bou. Po­lo­žíš ruku jemne nad môj za­dok a uka­zu­ješ mi, kto­rým sme­rom pôj­deme. Obaja vieme, že ro­bíme hlú­posť, ale túžba je väč­šia. Cesta ne­bola dlhá a ot­vá­raš dvere od svo­jej izby. Ne­cháš ma vojsť prvú, za mnou za­svie­tiš a ja si sa­dám na tvoju po­steľ. Pre­lo­žím si nohu cez nohu a roz­hlia­dam sa po miest­nosti. Pri­bli­žu­ješ sa ku mne a prvé tvoje do­tyky ucí­tim na mo­jej nohe.

Si pri mne stále bliž­šie. Ru­kou ti nač­riem do vla­sov. Mi­lu­jem tú chvíľu na­pä­tia. Ne­vy­dr­žím to však dlho, pri­tla­čím moje pery k tvo­jim a naše ja­zyky sa jemne do­tý­kajú. Tvoje bozky sú ra­fi­no­vané a zmy­selné zá­ro­veň. Pri nich za­tvá­ram oči a ne­chám sa uná­šať tvo­jimi mäk­kými pe­rami. Ru­kou ma stále hľa­díš na nohe a dru­hou mi ne­ná­padne zo­zadu roz­pí­naš šaty. Do­stá­vaš ma z nich a po­sú­vaš si ma na po­steli vyš­šie.

zdroj: Photo by Je­remy Banks on Unsp­lash.com

 

Stále si pri tom pre­plie­tame ja­zyky. Roz­pí­nam ti gom­bíky na ko­šeli a bozky pre­chá­dzajú na môj krk. Tvoje pery na mo­jom tele ma vzru­šujú viac, ako si do­ká­žeš pred­sta­viť. Mám chuť to všetko urých­liť. Tú­žim sa jed­no­du­cho spra­viť pod tvo­jimi ru­kami. Ru­kou skú­maš moje telo, až za­blú­diš ku kli­to­risu. V opo­jení boz­kov na mo­jom tele, ucí­tim v sebe tvoje prsty. Tvoja túžba, vsu­núť ho do mňa, je ešte väč­šia po tom, ako po tvo­jich prs­toch steká moje vzru­še­nie.

Po­d­vih­neš mi panvu a ja ucí­tim špičku tvojho pe­nisu na kli­to­rise. Z ni­čoho nič mi vtis­neš na pery ďalší z tvo­jich váš­ni­vých boz­kov a pop­ri­tom cí­tim ako po­maly do mňa vni­káš. Je to ako vý­buch roz­koše a viem, že čo­skoro do­siah­nem svoj vy­tú­žený cieľ. Vzá­jomne sa stále boz­ká­vame a moje telo sa čím ďa­lej viac chveje pod tvo­jim. Vieš, že už to dlho ne­vy­dr­žíš a za­tla­číš ho do mňa. Cí­tim v sebe tvoj pul­zu­júci pe­nis a ná­valy prí­jem­ných po­ci­tov, ktoré sa roz­behli ce­lým mo­jím te­lom.

Po ti­chu do­znieva náš spo­ločný or­gaz­mus. Ľah­neš si vedľa mňa a ob­jí­meš ma. V úpl­nej ti­chosti si uží­vame prí­tom­nosť je­den dru­hého. Dnes som ti do­vo­lila mi­lo­vať ma.

Komentáre