Ok­tó­ber, po­sledné teplé dni a všade na­vô­kol po­pa­dané listy vše­mož­ných fa­rieb. Zmena po­ča­sia nám kaž­do­ročne dáva mož­nosť vy­me­niť svoj denno denný šat­ník. Mo­men­tálne me­níme ľahké blúzky za hu­ňaté svetre a to­pánky nad ko­leno, ktoré po­li­cho­tia snáď kaž­dej po­stave.

Po­sledné dni sa pri­ze­ráme tomu, ako je každé ráno čo­raz chlad­nej­šie, ale to ešte nie je dô­vod prísť o úsmev. Máš obavy z toho ako zmenu z leta na je­seň či zimu zvládne tvoja pleť? S nami bu­deš pri­pra­vená každé ráno vy­ra­ziť z domu krásna bez toho, aby si sa bála su­chej po­kožky z chlad­ného po­ča­sia.

Ko­ko­sový olej 

Ne­po­znám pro­dukt, ktorý by bol tak vše­stranný ako ko­ko­sový olej, môžte si s ním bie­liť zuby, môžte s ním piecť či va­riť a keď ho zmie­šate s ká­vo­vými zrn­kami, ľahko ho pre­me­níte na per­fektný pe­e­ling na telo či tvár.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt coconut oil bloggers

V zime je ale ko­ko­sový olej zá­chranca, ktorý pleť zjemní a zá­ro­veň hyd­ra­tuje. Je vhodné ho po­u­žiť ako 3 mi­nú­tovú masku na tvár, či na od­strá­ne­nie zvyš­kov den­ného lí­če­nia. Čo sa týka vla­sov, tak tým dodá nád­herný lesk ak ho ne­cháte pô­so­biť cez noc.

Aloe Vera 

Ak ho mi­luje Drew Bar­ry­more, tak prečo nie aj ty? Aloe Vera je snáď rov­nako vše­stranné ako ko­ko­sový olej, môžte ho po­u­žiť na za­čer­ve­na­nie kože, akné či rôzne ek­zémy. Na mra­zom vy­su­šenú po­kožku nie je nič lep­šie.

Hyd­ra­tačný krém 

Ruku na srdce, koľko z náš po­u­žíva všetky svoje krémy pra­vi­delne? S prí­cho­dom chlad­ného po­ča­sia je ale na­ozaj dô­le­žité dbať o pra­vi­delnú hyd­ra­tá­ciu po­kožky, či už po­moc­nou noč­ného krému alebo ran­nej masky, či po­u­ži­tím hyd­ra­tač­ného krému ako pod­klad pod kaž­do­denný make-up.

Komentáre