Vo svo­jom ži­vote si ce­ním každú prí­le­ži­tosť. Sna­žím sa ju vy­užiť. No mys­lím, že som ni­kdy ne­bola stvo­rená pre prí­le­ži­tostné vzťahy.

Ve­rím tomu, že každý člo­vek si so svo­jim te­lom môže ro­biť to, čo sa mu za­chce. Ne­od­su­dzu­jem ni­koho a do­ká­žem sa na veci po­zrieť z kaž­dej strany. No sex na jednu noc nie je nič pre mňa. Nie­kto sa v tom ur­čite na­šiel a do­káže si ho ma­xi­málne užiť, to­le­ru­jem to, no ne­vi­dím sa v tom. Možno som sta­ro­módna, ale pred­tým než nie­komu da­ru­jem tie na­jin­tím­nej­šie mo­menty, ktoré vô­bec člo­vek môže za­žiť,  mi on na­op­látku musí da­ro­vať niečo z neho. Nech­cem a ani som ni­kdy nech­cela byť len nie­koho hrač­kou. Ľahká ko­risť, ktorú je možné zís­kať v prie­behu jed­ného ve­čera. Nech­cem sex, za kto­rým sa ne­skrýva niečo viac. Ne­do­vo­lím člo­veku, aby sa do­tý­kal môjho tela ešte pred­tým, než sa dot­kne mo­jej duše. Chcem všetko alebo nič. Buď ma be­rieš takú aká som, alebo vô­bec. Srdce od tela sa od­de­liť nedá, tak mi to ne­rob.

zdroj: unsp­lash.com

Sex je pre mňa stále nie­čím veľmi osob­ným. Nech­cem byť vní­maná len ako fy­zické telo, chcem aby sa na mňa muži po­ze­rali a vi­deli aj niečo viac. Možno pri­chá­dzam o veľa. A možno aj nie. Viem len, že sa nech­cem ráno zo­bu­diť do prázd­nej po­stele a ne­ve­dieť, kto bol vlastne člo­vek, s kto­rým som strá­vila noc. Nech je to ako­koľ­vek v móde, nech ma vo­lajú za­sta­ra­lou, či prí­liš upnu­tou, jed­no­du­cho sa s týmto mo­der­ným štý­lom ran­de­nia ne­sto­tož­ňu­jem. Rad­šej bu­dem nie­koho „člo­ve­kom“ ako len prí­le­ži­tost­nou zná­mos­ťou, na ktorú o týž­deň za­budne.

Na všetky dobré veci sa oplatí po­čkať a sex de­fi­ni­tívne patrí me­dzi ne.

thought­ca­ta­log.com

Komentáre