Vlasy sú na­šou ko­ru­nou krásy. A rov­nako ako na pleť, i na ne má silný vplyv zmena po­ča­sia. Z tep­lých, vlh­kých dní sa po­sú­vame do su­chých a chlad­ných. Vlasy touto zme­nou tr­pia a preto je dô­le­žité ne­za­bud­núť sa o ne špe­ciál­nej­šie po­sta­rať. Ako na to?

Čis­tiaci šam­pón

Leto dalo vla­som po­riadne za­brať. Pie­sok, mor­ská soľ, opa­ľo­va­cie spreje… To všetko môže mať vplyv na ko­rienky vla­sov. Novú se­zónu za­čni po­riad­nou očis­tou. As­poň raz týž­denne po­uži po­riadny šam­pón, ur­čený práve na čis­te­nie vla­so­vých ko­rien­kov. Ne­dos­ta­tok vlh­kosti po­čas zimy môže mať za ná­sle­dok aj väč­šiu tvorbu lu­pín a svr­be­nie po­kožky. Pre­ven­tívne po­u­ží­vaj aj šam­pón proti lu­pi­nám.

Hyd­ra­tá­cia

Such­šie a chlad­nej­šie po­ča­sie pri­náša aj su­chú a svr­bivú po­kožku hlavy. Aj vlasy týmto tr­pia. Pri tomto pre­chod­nom ob­dobí je ne­vy­hnutné po­u­ží­vať hyd­ra­tačné vla­sové masky. Alebo as­poň zme­niť šam­pón, aby sa pris­pô­so­bili tep­lote.

Pod­stri­hnu­tie

Naj­lep­šou ve­cou, ktorú mô­žeš po lete spra­viť, je ne­chať si vlasy tro­cha pod­stri­hnúť. Kon­če­kom to­tiž dalo slnko za­brať a po­ško­de­ných častí sa treba zba­viť. Ok­rem ozdra­ve­nia bu­deš v no­vom ob­dobí aj „nov­šie“ vy­ze­rať.

Pár kva­piek oleja

Z tepla do zimy, čas­tej­šie fú­ka­nie tep­lým vzdu­chom, no­se­nie čiapky – to všetko po­ško­dzuje vla­sové ku­ti­kuly, čo ve­die ku kreh­kým a mat­ným vla­som. Pri­daj si do šam­pónu nie­koľko kva­piek vla­so­vého oleja. Ten ich udrží pružné a lesklé. Vhodné sú aj masky z ko­ko­so­vého oleja, oli­vo­vého oleja alebo bam­buc­kého masla.

Komentáre