Tento rok sú po­pu­lárne najmä oran­žová a žltá, tak sa ich ne­boj pre­miet­nuť aj v tvo­jom lí­čení. Tento look je skve­lou voľ­bou na bežný deň, na­prí­klad do práce, rande či stret­nu­tie s ka­moš­kami.

Naj­lep­šie je za­čať s očami, pre­tože po­tom mô­žeš veľmi ľahko zo­trieť opa­daný tieň bez toho, aby si si po­ru­šila make-up. Ne­za­budni sa­moz­rejme na bázu pod očné tiene a pú­der, aby ti lí­če­nie vy­dr­žalo čo naj­dl­h­šie.

Na celé viečko ap­li­kuj ko­ra­lový očný tieň a dô­kladne ho roz­maž hu­ňa­tým štet­com. Po­stupne do ohybu viečka ap­li­kuj tmavší ru­žový tieň. Do von­kaj­šieho kú­tika ap­li­kuj matný, teplý hnedý tieň a po­stupne ho roz­maž.

Dô­le­ži­tým kro­kom tohto lí­če­nia je ap­li­ká­cia trb­lie­ta­vého tieňa v ru­žo­vej farbe s jem­ným ná­dy­chom zla­tej. Tento tieň by mal ísť do stredu viečka. Rov­nakú škálu tie­ňov tiež ap­li­kuj pod oko v ten­kej lí­nii.

Pre roz­jas­ne­nie po­uži matný biely tieň, ktorý ide kla­sicky pod obo­čie a do vnú­tor­ného kú­tika oka ap­li­kuj jemne trb­lie­tavý tieň v lo­so­so­vej farbe. Ak chceš oči ešte trošku do­la­diť, mô­žeš po­u­žiť matnú čiernu te­kutú linku, no nie je to žiadne pra­vidlo.

Komentáre