A to, o čo ide, ťa na­ozaj prek­vapí.

Možno ťa to prek­vapí, ale táto schop­nosť priamo sú­visí s množ­stvom bie­lej hmoty v mozgu, ktorá má zas priamy vplyv na schop­nosť plá­no­va­nia a na schop­nosť rie­še­nia prob­lé­mov.

Pý­taš sa, o čo ide? Ne­bu­deme vás viac na­ťa­ho­vať. Ho­vo­ríme o schop­nosti udr­žať ryt­mus, ktorá sa ne­musí pre­ja­vo­vať len pri tanci alebo pri hre na hu­dobný ná­stroj, ale na­prí­klad aj pri ta­kej “jed­no­du­chej” čin­nosti, akou je vy­klop­ka­nie is­tého uda­ného rytmu. 

Jed­no­du­chej však ako pre koho. Pre nie­kto­rých ľudí je to úloha nad ich sily, pre iných je to zas hračka. Nová štú­dia však do­ká­zala, že ak sa ra­díte do tej dru­hej sku­piny, prav­de­po­dobne bu­dete mať veľmi vy­soké IQ.

Schop­nosť udr­žať ryt­mus a správne ho na­ča­so­vať skú­mal vý­skumný tím tak, že ľu­dia mali udie­rať na bu­bon. Ryt­mus im pri­tom udá­val met­ro­nóm – no len pri pr­vých 20 úde­roch. Po­tom sa met­ro­nóm vy­pol a na­sle­dov­ných 45 úde­rov mali skú­maní ľu­dia zvlád­nuť sami – sa­moz­rejme so za­cho­va­ním rov­na­kého rytmu.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk
pe­xels.com

Štú­dia do­spela k vý­sledku, ktorí mno­hých ľudí prek­va­pil. V zá­ve­reč­nej správe sa to­tiž uvá­dzalo, že in­te­li­gen­cia úzko sú­visí s mi­li­se­kun­do­vou pres­nos­ťou v izoch­rón­nom (pra­vi­del­nom) po­klep­ká­vaní. Do­ká­zalo sa však na­prí­klad aj to, že ľu­dia s vy­so­kou in­te­li­gen­ciou mali tiež rých­lej­šie re­akčné časy.

Skús si teda spo­me­núť na ob­ľú­benú hru zo zá­klad­nej školy, kedy sme na hu­dob­nej vý­chove mali vy­klep­kať me­ló­diu ne­ja­kej piesne a os­tatní mali há­dať, o ktorú pie­seň ide. Bý­vala si pri tejto úlohe úspešná? Možno aj to ti na­po­vie, ako by si ob­stála v tejto štú­dii ty.

zdroj: spring

Komentáre