Tento člá­nok ve­nu­jem všet­kým diev­ča­tám, ktoré sú krásne zvnútra i zvonku, no ne­uve­do­mujú si to.

Áno, viem. Je ťažké vi­dieť na sebe niečo krásne, keď tých ne­dos­tat­kov je podľa nás omnoho viac. Je ťažké zmie­riť sa s tým, že svoju po­stavu, farbu očí, veľ­kosť za­dku, pŕs a pier si bo­hu­žiaľ ne­vy­be­ráme. Tak­tiež je ťažké po­ze­rať sa na fotky do­ko­na­lých mo­de­liek na in­ter­nete, v no­vi­nách a ná­sledne sa po­zrieť kri­tic­kým okom do zrkadla, ktoré máme väč­šinu času pred se­bou. No naj­ťaž­šie je za­čať sa mi­lo­vať. Za­čať mi­lo­vať tie ne­dos­tatky, ktoré z nás ro­bia je­di­nečné osoby. Za­čať mi­lo­vať to, čo chceme, aby na nás bolo mi­lo­vané. Je­diné, na čo ni­kdy ne­mô­žeme za­bud­núť je fakt, že nie kniha bola stvo­rená podľa obalu, ale obal podľa knihy.

unsp­lash.com

Je­den pria­teľ mi raz po­ve­dal niečo, za čo som mu do dnes úp­rimne vďačná. Jeho slová zneli takto: „To najk­raj­šie, čo na tvo­jom zo­vňajšku môže byť je úsmev. Krásny úsmev, ktorý vlastní každé dievča, nič iné nie je pod­stat­nej­šie. To že si pri­brala 5 kíl? No a čo? Bu­dem ťa mať rád bez ohľadu na to, či si pri­brala, zo­starla, dala si ostri­hať vlasy.. Pre­tože tvoja krása sa ne­uk­rýva v tvo­jom ob­le­čení, v tvo­jej po­stave alebo vo vla­soch, ale v srdci. Len pro­sím, zo­staň sama se­bou.

Slová môjho pria­teľa boli sil­nej­šie než čo­koľ­vek iné do­po­siaľ. Boli sil­nej­šie než ide­ály iných ľudí, v kto­rých ži­jeme. Za­chrá­nili ma pred tmou. Práve preto, milé diev­čatá, ženy, som sa roz­hodla, že ich týmto spô­so­bom roz­ší­rim do po­ve­do­mia, aby ste ve­deli, že ide­ály iných nie sú vše­obec­ným usta­no­ve­ním toho ako má každý vy­ze­rať. Vy­tvorte si vlastný ideál krásy, ktorý bude od­ra­zom Vášho vnútra.

Komentáre