He­te­ro­se­xuál, ho­mo­se­xuál, bi­se­xuál, trans­se­xuál, met­ro­se­xuál… A aby toho ne­bolo málo, v ter­mi­no­ló­gii se­xu­ál­nej orien­tá­cie pri­bu­dol nový po­jem. De­mi­se­xuál.

Ve­rím, že za­tiaľ sa v týchto poj­moch bez prob­lé­mov orien­tu­jete. Nie­kedy sa zdá, že zá­kladné slová na ozna­če­nie se­xu­ál­nej orien­tá­cie ne­sta­čia, a po­me­no­vaní musí byť as­poň toľko, koľko je ľudí. Ja viem, možno som to pre­hnala, no naj­nov­šie sa za­čalo ho­vo­riť o de­mi­se­xu­ál­nom fe­no­méne. Pý­tate sa, čo to je? Čí­tajte ďa­lej…

Už z pred­pony demi, ktorá sa po­u­žíva na ozna­če­nie po­lo­vice, vieme vy­čí­tať, o čo v tomto prí­pade zhruba pôjde. Dá sa po­ve­dať, že de­mi­se­xuál je člo­vek, kto­rému nejde len o sex ako taký – na vlastnú se­xu­alitu sa to­tiž za­me­riava len spo­lo­vice. Aby ste to správne po­cho­pili, de­mi­se­xuál je nie­kto, pre koho je pr­vo­radý vzťah s dru­hou oso­bou a čím dl­h­šie a lep­šie nie­koho po­zná, tým viac ho ten druhý pri­ťa­huje. Na to, aby ta­kíto ľu­dia mohli s nie­kým nad­via­zať in­tímny fy­zický vzťah, po­tre­bujú najprv in­tímne a silné psy­chické puto.

Možno si po­viete, že na tom nie je nič nové a celé to ozna­če­nie je v pod­state zby­točné. No ne­súďte pri­rýchlo, fe­no­mén de­mi­se­xu­ality spo­číva práve v hl­bo­kých vzťa­hoch, čím sa od os­tat­ných ty­pov líši.

Unsp­lash.com/Ja­red Slu­y­ter

Toto nové ozna­če­nie je v pod­state is­tou re­ak­ciou na dnešné vzťahy. Ži­jeme v on­line dobe, kedy je všetko akési rýchle, a rov­nako tak aj vzťahy. Dnes je po­merne bežné, že už po nie­koľ­kých rande (ak nie hneď na pr­vom) sa dvaja za­ľú­benci spolu vy­spia, po­tom na­sle­duje me­dové ob­do­bie, kríza a roz­chod. Na­šťas­tie, nie vždy je to tak, no práve takto fun­gu­júce vzťahy pod­mie­nili roz­voj de­mi­se­xu­ál­neho fe­no­ménu u ľudí, ktorí si po­ve­dali, že tento typ vzťa­hov nie je pre nich.

Keď sa nad tým tak za­mys­líte, v sku­toč­nosti to nie je nič nové, skôr ide o ná­vrat do mi­nu­losti, kedy sex pat­ril vý­hradne do man­žels­tva, kto­rému pred­chá­dzalo dlhé spoz­ná­va­nie sa. Možno si po­viete, že je to pre vás sta­ro­módne a len po­krú­tite hla­vou. Je ale na kaž­dom z nás, aby si vy­bral me­dzi mno­hými krát­ko­do­bými a in­ten­zív­nymi vzťahmi, ktoré stros­ko­tajú na pr­vých prob­lé­moch a me­dzi dl­ho­do­bými vzťahmi, ktoré stoja veľa úsi­lia a ná­mahy, no na­po­kon je nám od­me­nou člo­vek, s kto­rým ta­kýto vzťah bu­du­jeme.
Unsp­lash.com/Toa Hef­tiba

De­mi­se­xu­ála mô­žeme po­va­žo­vať za člo­veka s nor­mál­nym, zdra­vým vzťa­hom k vlast­nej se­xu­alite. No na­priek tomu, de­mi­se­xu­alita má aj svoje ne­vý­hody. Ta­kýto po­hľad na vzťahy sa to­tiž môže v dneš­nej dobe stret­núť s ne­po­cho­pe­ním a od­miet­nu­tím, po­dobne, ako sa pred sto rokmi stretli s ne­po­cho­pe­ním ho­mo­se­xu­áli.

Uveďme si prí­klad. Chla­pec a dievča sa po­znajú od det­stva. Do­spie­vajú spolu, cho­dia do tej is­tej školy, sú z nich skvelí pria­te­lia. Na­vzá­jom si po­má­hajú a trá­via spolu veľa času. On ju po­va­žuje za svoju naj­lep­šiu ka­ma­rátku, ona si za­čína uve­do­mo­vať, že ju pri­ťa­huje. On si to ne­uve­do­muje a zá­vä­zok, ktorý k nej cíti, je preňho len sú­časť ich pria­teľ­stva. Pre ňu je to však niečo viac a až mu o všet­kom po­vie, môže mu to prísť ako prí­liš veľké sú­sto a môže byť prek­va­pený, pre­tože celý ich in­ten­zívny vzťah vždy chá­pal len v ro­vine pria­teľ­stva…

Unsp­lash.com/Char­lie Fos­ter

Zvykli sme si roz­de­ľo­vať ľudí na tých, ktorí pat­ria vý­lučne do „friend zóny“ a tých, s kto­rými by sme radi ran­dili, a práve to je pre de­mi­se­xu­álov veľký prob­lém. Na lásku idú cez pria­teľ­stvo. No ko­niec kon­cov, ho­vorí sa, že naj­lepší par­tner by mal byť náš naj­lepší pria­teľ. Čo si o tom mys­líte?

zdroj: psych­cen­tral

Komentáre