BA­RAN (21. MA­REC – 19. AP­RÍL): MAL BY CVI­ČIŤ KAŽDÝ DEŇ NA ZBA­VE­NIE SA HNEVU A AG­RE­SIE

Fit pro­fil: Ba­ran má prí­liš veľa ener­gie a môže sa sprá­vať až ag­re­sívne, ak s ním nie­kto ne­sú­hlasí. Do­káže byť na­ozaj ne­ľú­tost­ným sú­pe­rom, ak sa s ním ná­ho­dou po­bi­jete v bare. Buďte si istí, že ak ich vi­díte vo fitku, sú tam naj­čas­tej­šie pre vy­bi­tie nad­by­toč­nej ener­gie a hnevu.

Naj­lep­šie cvi­če­nie: Box

Kedy cvi­čiť: Cvičí naj­lep­šie hneď ráno a osa­mote.

 

BÝK (20. AP­RÍL – 20. MÁJ): ICH CVI­ČE­NIE JE NAJ­ČAS­TEJ­ŠIE TAKÉ, AK SA PO­NÁH­ĽAJÚ A NE­STÍ­HAJÚ

Fit pro­fil: Býk nie je veľ­kým fa­nú­ši­kom cvi­če­nia. Väč­ši­nou im stačí, ak sú v behu, pre­tože zasa nie­kde meš­kajú.

Naj­lep­šie cvi­če­nie: Elip­tický tre­na­žér

Kedy cvi­čiť: Ho­ci­kedy to bude ulie­ta­nému bý­kovi vy­ho­vo­vať.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

 

BLÍ­ŽE­NEC (21. MÁJ – 20. JÚN): AK NEDÁ STA­TUS Z FITKA NA SO­CIÁLNU SIEŤ, TAK JE PREŇHO CELÝ DEŇ  STRATA ČASU

Fit pro­fil: Ak je blí­že­nec vo fitku, ur­čite sa o tom do­zvieš z Fa­ce­bo­oku. Blí­že­nec sa vy­žíva v tre­ko­vaní svojho cvi­če­nia a prog­resu po­mo­cou vše­mož­ných fit ná­ram­kov, ho­di­niek a ap­li­ká­cií. Načo ísť na pre­chá­dzaku, ak si ju ne­zaz­na­me­náš na Map­My­Walk, alebo inej ap­li­ká­cii? Len im ne­po­vedz, že majú cvi­čiť v ti­chosti pre seba – pre­tože to môžu podľa nich ro­biť aku­rát tak do­máce zvie­ratká, nie oni.

Naj­lep­šie cvi­če­nie: Naj­lep­šie sú pre nich tie stroje, pri kto­rých môžu sle­do­vať TV, alebo svoj mo­bil.

Kedy cvi­čiť: Ho­ci­kedy, keď práve ne­majú na práci nič zau­jí­ma­vej­šie.

zdroj: fre­e­pik.com

RAK (21. JÚN – 22. JÚL): PRVÝ SI PRDNE NA JOGE

Fit pro­fil: Toto zna­me­nie je ovlá­dané bru­chom, preto ak sú v strese, tak sa to ako prvé pre­javí na ich trá­vení. Ešte viac k tomu pri­dáva aj fakt, že sa radi pre­je­dajú. Naj­čas­tej­šie ich stret­neš na joge, alebo tai-či, pre­tože radi po­sú­vajú svoje cvi­če­nie do spi­ri­tu­ál­nej ro­viny.

Naj­lep­šie cvi­če­nie: Joga, Tai-či

Kedy cvi­čiť: Po práci, pred ve­če­rou, 5-6x do týždňa

 

LEV (23. JÚL – 22. AU­GUST): NA­SKOČÍ NA BE­ŽIACI PÁS A HNEĎ SA ZA­ČNE PRE­TE­KAŤ S OS­TAT­NÝMI VEDĽA SEBA

Fit pro­fil: Cvi­čia toľko, až sa ti tisne na pery otázka, kedy sa roz­ídu so svo­jou po­lo­vič­kou. Buď si istý, že ne­cvi­čia kvôli tomu, aby ťa ohú­rili (to pred­po­kla­dajú, že už sa stalo), ale preto, aby boli šam­pi­ónmi a vy­hrali aj vtedy, keď sa vô­bec ne­sú­ťaží.

Naj­lep­šie cvi­če­nie: be­žiaci pás, boot camp

Kedy cvi­čiť: Naj­lep­šie každý deň, aby si užili plné dve ho­diny pred zrkad­lom.

 

PANNA (23. AU­GUST – 22. SEP­TEM­BER): SPÁLI DO­STA­TOK KA­LÓ­RIÍ PRI PO­SU­DZO­VANÍ OS­TAT­NÝCH

Fit pro­fil: Ak cvi­čia, ur­čite do­dr­žia­vajú aj správny di­étny re­žim. Sú to to­tiž per­fek­ci­onisti a hy­po­chon­dri, ktorí sa o seba sta­rajú naj­lep­šie ako sa dá. Naj­viac ka­ló­rií spá­lia tým, že budú dru­hým ho­vo­riť, čo majú ro­biť (vieš, že tým mô­žeš spá­liť 34 ka­ló­rií a 59 ka­ló­rií ak to ro­bíš po­sto­jačky?).

Naj­lep­šie cvi­če­nie: schody, be­žiaci pás

Kedy cvi­čiť: Ho­ci­kedy im to od­po­ručí ich le­kár

zdroj: fre­e­pik.com

VÁHA (23. SEP­TEM­BER – 22. OK­TÓ­BER): IDÚ DO TE­LO­CVIČNE DÚ­FA­JÚC, ŽE ZBA­LIA SVOJHO FIT­NESS TRÉ­NERA

Fit pro­fil: Váhy sú veľmi ro­man­tické. Majú radi par­tner­stvá a preto aj v cvi­čení sú naj­rad­šej, ak ich má kto tré­no­vať a po­há­ňať vpred. A nič ich ne­do­káže mo­ti­vo­vať viac, ako sexi tré­ner. Ne­ho­vo­riac o tom, akí sú radi, ak ich má kto po­chvá­liť za to, že vy­ze­rajú dobre a že na­pre­dujú.

Naj­lep­šie cvi­če­nie: Zumba

Kedy cvi­čiť: 5-6x do týždňa, aby sa vy­hli dep­re­sii a le­ni­vosti

 

ŠKOR­PIÓN (23. OK­TÓ­BER – 21. NO­VEM­BER): SEX AKO ŠPORT

Fit pro­fil: Mô­žeš spá­liť 600 ka­ló­rií na ho­dine bo­jo­vých umení, alebo 960 000 ka­ló­rií pri sexe so škor­pi­ó­nom – voľba je na tebe.

Naj­lep­šie cvi­če­nie: ta­nec pri tyči, kru­hový tré­ning

Kedy cvi­čiť: Každý deň (nie­žeby to po­tre­bo­vali, ale sú to ľu­dia „všetko alebo nič“, po­tre­bujú všetko ro­biť na­plno)

 

STRE­LEC (22. NO­VEM­BER – 21. DE­CEM­BER): NAJ­LEP­ŠIE CVI­ČE­NIE JE CHO­DIŤ Z BARU DO BARU

Fit pro­fil: Ak stre­lec ide do fitka a ne­cvičí práve vonku (bi­cy­kel, pre­chádzky, ho­ro­le­zec­tvo…), tak je naj­lep­šie, ak je hneď vedľa bar. Stre­lec je veľmi ak­tívne zna­me­nie, preto ak ide cvi­čiť, tak to je za A) ako malá oslava, a za B) bude chcieť do­pĺňať stra­tené te­ku­tiny al­ko­ho­lom.

Naj­lep­šie cvi­če­nie: aero­bik, alebo ho­cičo, kde sa ak­tívne po­ska­kuje

Kedy cvi­čiť: Ne­radi sa dr­žia ne­ja­kých cvi­čeb­ných roz­vr­hov, ale 3x do týždňa by mali zvlád­nuť

zdroj: fre­e­pik.com

KO­ZO­RO­ŽEC (22. DE­CEM­BER – 19. JA­NUÁR): BEH NA 10 KM HNEĎ RÁNO

Fit pro­fil: Má­lo­kedy uvi­díš ko­zo­rožca cvi­čiť, pre­tože budú väč­ši­nou cvi­čiť v ta­kom čase, keď os­tatní ešte spia (aby si do­ká­zali, že sú lepší ako oby­čajní smr­teľ­níci).

Naj­lep­šie cvi­če­nie: be­žiaci pás, kru­hový tré­ning

Kedy cvi­čiť: Pred vý­cho­dom slnka, 5-6x do týždňa

 

VOD­NÁR (20. JA­NUÁR – 18. FEB­RUÁR): NE­BUDE ČLE­NOM ŽIAD­NEHO FIT­NESS ŠTÚ­DIA

Fit pro­fil: Aké­koľ­vek vzťahy blo­kujú jeho osobnú slo­bodu, preto ur­čite ne­bude chcieť byť ak­tív­nym čle­nom v žiad­nom fitku. Ne­uvi­díte ich pod­pi­so­vať žiadnu zmluvu pre upí­sa­nie sa jed­nému klubu, alebo cvi­če­niu, skôr ich stret­nete pred fit­kom de­mon­štro­vať „pre­buďte sa ovce…“. Viac ich k cvi­če­niu bude mo­ti­vo­vať to, aby uml­čali svoje vnútro, ako to, aby sa do­stali do formy.

Naj­lep­šie cvi­če­nie: aké­koľ­vek cvi­če­nie vonku (beh, tu­ris­tika, ho­ro­le­zec­tvo)

Kedy cvi­čiť: Ne­pra­vi­delné cvi­če­nie, vždy v iný čas v prie­behu dňa

 

RYBY (19. FEB­RUÁR – 20. MA­REC): URO­BIA SI IN­ŠPI­RA­TÍVNU A MO­TI­VAČNÚ FIT­NESS NÁ­STENKU A ČA­KAJÚ NA VÝ­SLEDKY

Fit pro­fil: Ryby sú sku­toční vi­zi­onári. Ak sa ich spý­tate prečo cvi­čia, tak vám po­ve­dia, že preto, aby pre­ko­nali sa­mých seba. Ich viera do­káže hory pre­ná­šať, len ich ne­pri­núti ro­biť drepy. Naj­lep­šie cvi­če­nie pre ryby je to, kde môžu pra­co­vať so svo­jou kre­a­tív­nou mys­ľou a spi­ri­tu­ali­tou.

Naj­lep­šie cvi­če­nie: ta­nec, joga, pi­la­tes

Kedy cvi­čiť: 3-4 x do týždňa.

Komentáre