Ne­mys­lím si, že za­ma­kať na sebe máš len ur­čitý čas v roku. Uve­do­mu­jem si, že väč­šina ľudí si dá na svo­jej po­stave viac zá­le­žať práve po­čas let­ného ob­do­bia. Ak si v prie­behu roka tro­chu zle­ni­vela, je naj­vyšší čas za­čať na sebe pra­co­vať.

Dala som do­kopy svo­jich 6 ob­ľú­be­ných cvi­kov, ktoré ti ur­čite po­môžu na ceste za do­ko­na­lým bruš­kom.  Je jasné, že ok­rem toho si bu­deš mu­sieť dá­vať po­zor na to, čo zješ a tak­tiež by bolo dobré do tré­ningu za­hr­núť ne­jakú ae­róbnu ak­ti­vitu. Či už to bude plá­va­nie, beh, bi­cy­kel alebo kor­čule, vý­ber je na tebe a mož­ností je na­ozaj veľa.

Tieto cviky je dobré vy­ko­ná­vať v tzv. su­per­sé­riách, kedy bu­deš strie­dať 2 cviky. Ne­za­bú­daj správne dý­chať a to tak, že vždy, keď na­pneš bru­cho po­riadne vy­dýchni a pri uvoľ­ne­nom bru­chu sa na­opak na­dýchni.

Toto cvi­če­nie by si mala opa­ko­vať 3-4 krát do týždňa a pri správ­nej strave sa do­sta­via vý­sledky. Pri­pra­vila som pre teba a skvelé vi­deá s cvikmi, ktoré ťa pri­vedú k vy­sní­va­nej po­stave 🙂

Komentáre