Ne­mys­lím si, že za­ma­kať na sebe máš len ur­čitý čas v roku. Uve­do­mu­jem si, že väč­šina ľudí si dá na svo­jej po­stave viac zá­le­žať práve po­čas let­ného ob­do­bia. Ak si v prie­behu roka tro­chu zle­ni­vela, je naj­vyšší čas za­čať na sebe pra­co­vať.

Dala som do­kopy svo­jich 6 ob­ľú­be­ných cvi­kov, ktoré ti ur­čite po­môžu na ceste za do­ko­na­lým bruš­kom.  Je jasné, že ok­rem toho si bu­deš mu­sieť dá­vať po­zor na to, čo zješ a tak­tiež by bolo dobré do tré­ningu za­hr­núť ne­jakú ae­róbnu ak­ti­vitu. Či už to bude plá­va­nie, beh, bi­cy­kel alebo kor­čule, vý­ber je na tebe a mož­ností je na­ozaj veľa (najmä te­raz po­čas leta).

Tieto cviky je dobré vy­ko­ná­vať v tzv. su­per­sé­riách, kedy bu­deš strie­dať 2 cviky. Ne­za­bú­daj správne dý­chať a to tak, že vždy, keď na­pneš bru­cho po­riadne vy­dýchni, a pri re­la­xo­va­nom bru­chu sa na­opak na­dýchni.

Prvá dvo­j­ica cvi­kov sú kla­sické bru­šáky, ktoré vy­s­trie­daš so skra­co­vač­kami. Ak zvlád­neš, mô­žeš si do rúk zo­brať ne­jaké zá­va­žie (jed­no­ručku, me­di­cin­bal alebo len na­pl­nenú fľašu). Ro­bíš  15 opa­ko­vaní po 4 sé­rie z kaž­dého cviku. Tu ti budú za­be­rať hlavne priame brušné svaly.

zdroj: pin­te­rest.com

zdroj: tone-and-tigh­ten.com

Ďal­šou dvo­j­icou sa za­me­riaš na spodné bruško. Strie­dať bu­deš dví­ha­nie nôh v ľahu so sk­la­po­vač­kami s po­kr­če­nými no­hami. Tak­tiež opa­kuj 15-krát po 4 sé­rie z kaž­dého cviku.

zdroj: samo.ma­web.eu

zdroj: pin­te­rest.com

Po­sled­nou dvo­j­icou budú cviky na bočné brušné svaly. Strie­dať bu­deš rus­sian twist (ľah­šia ver­zia je s no­hami po­lo­že­nými na zemi, pri tej ťaž­šej ich zo­dvih­neš a viac sa za­klo­níš, prí­padne si do ruky chy­tíš ne­jaké zá­va­žie) spolu s tzv bi­cyk­lom. Opa­ku­ješ 20-krát po 4 sé­rie z kaž­dého.

zdroj: pin­te­rest.com

Toto cvi­če­nie by si mala opa­ko­vať 3-4 krát do týždňa a pri správ­nej strave sa do­sta­via vý­sledky. Pri­pra­vila som pre teba aj skvelé vi­deá, s cvikmi, ktoré mô­žeš po­stupne pri­dať k tým vyš­šie spo­mí­na­ným. 🙂

Komentáre