Mo­ti­vačné ci­táty ho­vo­ria jasne: treba ma­kať, aby sa do­sta­vili vý­sledky. Mnoho z nás si to po­tom pre­trans­for­muje tak, že treba cvi­čiť čo naj­viac a naj­tvr­d­šie, aby sme mali čo naj­lep­šie vý­sledky za čo najk­rat­šiu dobu. Nie je to však cel­kom tak. Ak by si si možno nie­kedy vší­mala v po­sil­ňovni ľudí, ktorí tam denne strá­via dve ho­diny pri kar­dio stro­joch alebo aj pri cvi­čení s vá­hami, ne­mali by lep­šiu po­stavu ako tí, ktorí tam cho­dia len každý druhý deň.

Svaly to­tiž po­tre­bujú re­ge­ne­rá­ciu. A na dve ho­diny kar­dia si telo tiež po­stupne zvykne a jed­no­du­cho kilá ne­pôjdu z váhy dole. Pri kar­diu a strate váhy stačí za­čať „kla­mať“ svoje telo takz­va­ným cheat da­yom alebo cheat me­a­lom, o kto­rom som už člá­nok pí­sala a náj­deš tam viac aj o tom, prečo po dni „pre­žie­ra­nia sa“ ne­pri­be­rieš, ale práve na­opak. Ako je to však pri cvi­čení s vá­hami?

Jed­no­du­cho. Na to, aby sa tvoje svaly zre­ge­ne­ro­vali po­tre­bujú naj­me­nej 48 ho­dín. Ne­zna­mená to ale, že te­raz ne­mô­žeš do po­sil­ňovne cho­diť každý deň, ak je to sku­točne tvoja zá­ľuba a máš tam ka­ma­rá­tov. Stačí si roz­de­liť svoje tré­ningy podľa sva­lo­vých par­tii a rov­nakú par­tiu cvi­čiť na­prí­klad každý druhý deň. Ja mám me­dzi mo­jimi dvoma „leg days“ až dva dni. Nohy cvi­čím v uto­rok a v pia­tok, čo mi však neb­ráni tré­no­vať aj v os­tatné dni v týždni.

Sva­lom mu­síš do­priať od­dych, a sa­moz­rejme, po­riadne ich na­kŕ­miť. Ak by som to mala zhr­núť do jed­nej vety, fun­guje to asi ta­kým spô­so­bom, že si zni­číš svaly cez deň v po­sil­ňovni, na­ješ sa a dobre sa vy­spíš. Ur­čite vieš, že v spánku je re­ge­ne­rá­cia naj­lep­šia. Svaly však po­tre­bujú ďal­šie a ďal­šie ho­diny na to, aby si ich opäť mohla v po­sil­ňovni ni­čiť. A opa­ko­vať celý pro­ces: ni­čiť, kŕ­miť a re­ge­ne­ro­vať.

Veľa diev­čat si myslí, že keď bude každý deň cvi­čiť v po­sil­ňovni nohy, za­dok im po­ras­tie ako z vody. Lenže kedy, keď nemá čas na re­ge­ne­rá­ciu? Jed­no­du­cho po­ve­dané, všet­kého veľa škodí. A tak je to aj pri tré­ningu. Hoci si „lo­gicky“ mys­líme, že čím viac bu­deme ma­kať, tým budú vý­sledky lep­šie, takto to pri tré­nin­goch ne­fun­guje.

Je na mieste po­ve­dať, že me­nej je viac, a preto si na­miesto bez­hla­vého ma­ka­nia v po­sil­ňovni rad­šej vy­pra­cuj ra­ci­onálny tré­nin­gový plán. Ak si s tým ne­vieš dať rady, ur­čite aj vo svo­jom okolí náj­deš ši­kov­ného tré­nera/tré­nerku, ktorí ti ur­čite po­môžu.  🙂

Komentáre