“ Po de­sia­tich cvi­če­niach po­cí­tiš roz­diel. Po dvad­sia­tich ho uvi­díš a po trid­sia­tich bu­deš mať cel­kom nové telo“. Jo­zeph Pi­la­tes

Roz­hodla som sa dať si pauzu od že­leza vo fitku. Moje telo a moja hlava to po­tre­bo­vali. Ako však za­pl­niť túto me­dzeru a ne­vyjsť z formy a kon­dičky? Ako prvá od­po­veď na túto otázku prišla spon­tánne v jas­nom a vý­stiž­nom slove – PI­LA­TES. A spra­vila som viac než dobre. Tri ho­diny v týždni, kedy som le­žérne ob­le­čená, bosá a spolu s os­tat­nými že­nami vo ve­ko­vom roz­pätí 14-65 ro­kov, za ti­chých tó­nov Enye dý­cham do bru­cha, sťa­hu­jem pan­vové svaly, stre­ču­jem a po­sil­ňu­jem celé telo. Te­ším sa na tieto ho­diny, na­koľko po­čas nich ne­rie­šim nič ok­rem svojho tela a dy­chu.

tumblr-yoga-4

giphy.com

Každé cvi­če­nie za­čí­name v stoji na pod­ložke ná­cvi­kom dý­cha­nia. Hl­boký ná­dych a dlhý vý­dych sme­rom do bru­cha, bez po­hybu hrude. Čím viac vy­dých­neš, tým je to lep­šie, lebo tým spev­níš bru­cho, čo ti po­môže vy­ko­nať cvik správne. Či už cvi­číme po­sto­jačky, na ko­le­nách , ľa­hom na bru­chu alebo v ľahu na chrbte, telo máme v jed­nej lí­nii, v ľahu na chrbte tla­číme kríže do pod­ložky a ne­pre­hý­name ich ani v os­tat­ných po­lo­hách. Pred­sta­vu­jeme si, že nás nie­kto za­zip­so­val či za­sad­ro­val a ťahá nás za hlavu do­hora. Tento po­stoj je veľmi dô­le­žitý, lebo už on sám „do­núti“ vy­ko­nať svaly správny po­hyb.

Pi­la­te­sovo cvi­če­nie sa riadi šies­timi prin­cípmi, ktoré ur­čil sám au­tor – Jo­zeph Pi­la­tes. Sú to:

RIA­DE­NIE, SÚ­STRE­DE­NIE, MY­SEľ DO CEN­TRA, PRES­NOSŤ, DYCH, PLY­NU­LOSŤ.

Na ho­diny pi­la­tesu si nos ob­le­če­nie jed­no­du­ché a pri­lie­havé, aby ťa ne­od­pú­ta­valo od cvi­če­nia, skrátka, aby ti bolo čo naj­po­hodl­nej­šie. Pi­la­tes sa cvičí na­boso. Ak sa roz­hod­neš cvi­čiť doma, za­do­váž si hrub­šiu pod­ložku. Činky by ne­mali pre­kro­čiť hmot­nosť 2,5kg. Ur­čite si ne­za­budni zlo­žiť všetky šperky, ho­dinky či oku­liare. Vlasy maj zop­nuté. Cvič vo vet­ra­nej miest­nosti s fľa­šou vody po­ruke. Za­bez­peč si do­sta­tok pries­toru kvôli dob­rému roz­sahu po­hybu pri jed­not­li­vých cvi­koch.

Ak bu­deš cvi­čiť pr­vý­krát a nie si v kto­vie­akej forme, pri­prav sa na to, že po ho­dine kva­lit­ného pi­la­tesu bu­deš spo­tená, vy­čer­paná a čaká ťa sva­lo­vica na sva­loch, o kto­rých si ani ne­ve­dela, že ich máš.Pri tomto druhu cvi­če­nia to­tiž za­pá­jaš hl­boké svals­tvo. Ver mi, nie je to také ľahké, ako to vy­zerá, ale ná­maha stojí roz­hodne za to úsi­lie. Pi­la­tes ti pri­ne­sie lep­šie dý­cha­nie, správne dr­ža­nie tela po­čas ce­lého dňa, väč­šiu silu, sta­bi­litu, ohyb­nosť, lep­šie ovlá­da­nie tela a jeho krajší a štíh­lejší tvar, lep­šiu vý­drž, zmier­ne­nie stresu a cel­kové ví­ťazs­tvo du­cha nad svalmi.

Ak sa chceš do­zve­dieť viac o tejto skve­lej fit­nes me­tóde, od­po­rú­čam knihu Pi­la­tes – prak­tický sprie­vodca od Aly­cea Un­gar, kde náj­deš na­prí­klad aj 15-45 mi­nú­tové zo­stavy, kon­krétne cviky vy­svet­lené krok za kro­kom, stra­vo­vací prog­ram či úp­ravy cvi­kov pre rôzne zdra­votné prob­lémy.

Oplatí sa pus­tiť do tejto „srandy“.

Komentáre