Dni le­ňo­še­nia a skrý­va­nia sa pred stu­de­nými dňami v pe­ri­nách pri po­ze­raní fil­mov s mis­kou pl­nou orieš­kov/v tom lep­šom prí­pade/ sú preč a na rad pri­chá­dzajú krátke no­ha­vice, tielka a hlavne – SLNKO.

Keď si strá­vila celú zimu v po­sil­ňovni a pra­vi­delne si sa zdravo stra­vo­vala, som si istá, že sa na po­chvá­le­nie sa svo­jou po­sta­vou na­ozaj te­šíš. Av­šak ak tvoje ak­ti­vity na spa­ľo­va­nie ka­ló­rií boli iba o tom, ako sa do­stať k ba­líčku no­vých po­chu­ti­niek, mys­lím, že nie si dva­krát nad­šená z uka­zo­va­nia nôh v krát­kych no­ha­vi­ciach.

Ak ťa to trápi, ne­zú­faj. Máme pre Teba pri­pra­vené cviky, ktoré za­ru­čene pri­nesú vý­sle­dok.

Sin­gle Leg Hip Th­rusts

Jump Squ­ats

Al­ter­na­ting La­te­ral Lun­ges

pinterest.com

pin­te­rest.com

pinterest.com

pin­te­rest.com

Tak čo? Ideš do toho?

Komentáre