Ako rastú ceny náj­mov a zvy­šuje sa po­treba vy­ze­rať na so­ciál­nych sie­ťach dobre, tým viac ras­tie po­pu­la­rita sexu za pe­niaze.

Na Tin­dri a prak­ticky ani na Ba­doo sa s tým ne­stret­neš, no aze­ťácky Po­kec sa stal do­slova pries­to­rom, kde sa stre­tá­vajú bo­hatí „oc­ko­via“ a mladé štu­dentky. Ženy jed­no­du­cho po­núknu svoje telo za so­lídne pe­niaze.

Po­znám jedno dievča, ktoré si týmto pre­chá­dza. Ro­bila to celé po­sledné tri roky a za­ro­bila de­sať­ti­síce eur. Dnes jazdí na so­líd­nom aute, býva v pekne za­ria­de­nom byte a pred ro­kom do­štu­do­vala na uni­ver­zite v Bra­ti­slave. Pri­vát po­čas štú­dia jej pla­til je­den z jej dvoch bo­ha­tých mi­len­cov. Chce s tým po­kra­čo­vať do­vtedy, kým si ne­nájde poc­tivú a dobre pla­tenú prácu.

Podľa mno­hých so­ci­oló­gov sa táto sú­časná forma sexu na pe­niaze volá „ľahká pros­ti­tú­cia“. Sú to stret­nu­tia s ne­jas­ným vý­sled­kom a často aj ne­jas­nou od­me­nou. Často sa jedná o rôzne fe­tiše, kde ku fy­zic­kému kon­taktu ab­so­lútne ne­do­chá­dza.

stocksy.com

Tento fe­no­mén oc­kov však ako rýchlo rás­tol v Ame­rike, tak za­čína pre­kvi­tať aj u nás.

Dievča, o kto­rej je reč, tvrdí, že nájsť toho správ­neho nie je také jed­no­du­ché. Nie je to pr­vo­plá­nový sex s pr­vým člo­ve­kom, ktorý po­núkne nad 500 eur za jedno stretko. Do­konca mi po­ve­dala, že so svo­jim „oc­kom“ si vy­bu­do­vala dô­verný vzťah a obaja si na­vzá­jom po­má­hajú aj v os­tat­ných ob­las­tiach ži­vota.

Ťažko po­ve­dať, koľko rôz­nych štu­den­tiek je v po­dob­nej si­tu­ácií, ofi­ciálne šta­tis­tiky sú po­cho­pi­teľne ne­možné na spra­co­va­nie. Od­ha­dom ich však môžu byť aj ti­síce a oča­káva sa, že čo­skoro príde aj opačný trend – star­šie ženy, ktoré si za­čnú vy­dr­žo­vať mla­dých štu­den­tov. V za­hra­ničí už po­merne bežná prax, na Slo­ven­sku ešte zďa­leka nie.

Na­roz­diel od bež­ných pros­ti­tú­tok je tu však je­den zau­jí­mavý fe­no­mén – kým se­xu­álne pra­cov­níčky často uta­jujú svoju iden­titu, tieto diev­čatá idú so svo­jimi fo­to­gra­fiami a často aj me­nom von, čím pod­ni­kajú ob­rov­ské ri­ziko. Vy­hrážky a prob­lémy s tým spo­jené nie sú žiad­nou vý­nim­kou. Tým ale zá­ro­veň akoby dali na­javo, že toto nie je bežná forma pros­ti­tú­cie.

„Chcem len ma­xi­málne množ­stvo pe­ňazí za mi­ni­málne úsi­lie.“

Komentáre