Presný oka­mih, kedy sa za­mi­luje každé zna­me­nie ne­vieme. Av­šak mô­žeme ti pre­zra­diť, aké vlast­nosti k tomu vedú.  Každý z náš má inú pred­stavu o tom, čo je pre nás to pravé. No každé zna­me­nie má to „svoje“, čomu ne­do­káže odo­lať. My ti pri­ná­šame pre­hľad o tom, aké vlast­nosti opač­ného po­hla­via ťa vedú k za­mi­lo­va­nosti.

Ba­ran – keď náj­deš nie­koho, kto je do­sta­točne silný a naj­me­nej to ča­káš

Ty sama si veľmi silná a am­bi­ci­ózna osoba a presne preto ku sebe hľa­dáš nie­koho se­be­rov­ného. Člo­vek, ktorý si získa tvoje srdce ťa musí ve­dieť vy­zý­vať, ne­smie sa báť kon­flik­tov a musí ťa mo­ti­vo­vať. Tým, že si na­toľko se­ba­ve­domá, ve­ríš si aj vo vzťa­hoch a často sa s nie­kým za­ple­tieš presne vtedy, keď máš toho úplne naj­viac. Škola, práca a iné po­vin­nosti ni­kdy ne­boli pre­káž­kou na ceste za lás­kou.

Býk – keď je to prak­tické

Je pravda, že ob­čas vieš byť po­riadne tvrdo­hlavá, no tvoja po­vaha je veľmi prí­jemná. Si skve­lou pria­teľ­kou, pre­tože ti zá­leží na tom, aby išlo všetko ľahko. Ne­sťa­žu­ješ sa, keď sa ti niečo ne­páči, jed­no­du­cho to zme­níš. Si veľmi prak­tická a tak sa zvy­čajne za­mi­lu­ješ až vtedy, keď si uve­do­míš, že je naj­vyšší čas. Keď sa všetky tvoje sin­gle ka­mošky vy­dajú a ty zrazu ne­máš pri sebe „par­ťáka“. Je prak­tické zdie­ľať svoj ži­vot s nie­kým iným, a city? Tie prídu pri­ro­dzene s tým.

Blí­že­nec – keď náj­deš nie­koho, kto s te­bou do­káže dr­žať krok

Si plná ener­gie a ži­vot si na­ozaj uží­vaš. Rada spoz­ná­vaš no­vých ľudí a nie je až taký prob­lém, aby si sa na­mo­tala. No všetko sú to len krát­ko­dobé flirty. Sku­točný a dl­ho­dobý vzťah náj­deš až vtedy, keď stret­neš člo­veka, ktorý bude stí­hať tvoje rýchle ži­votné tempo. Mi­lu­ješ zmeny a spon­tán­nosť, čo sa ob­čas vy­lu­čuje s de­fi­ní­ciou dl­ho­do­bého vzťahu. Ale ne­daj sa po­mý­liť, blí­ženci sú vy­ni­ka­jú­cimi par­tnermi, keď sa na­ozaj za­ľú­bia. Člo­vek, ktorý do­stane tvoje srdce musí byť spo­lo­čen­ský a v žiad­nom prí­pade žiar­livý.

Rak – keď do­siah­neš „vhodný“ vek

Sú­cit, tr­pez­li­vosť, ne­se­bec­kosť a lás­ka­vosť voči dru­hým. To sú vlast­nosti, ktoré ťa vy­sti­hujú. A presne toto z teba robí vy­ni­ka­júcu adeptku na man­želku a matku. Ak je pre nie­koho ži­vot­ným cie­ľom vy­dať sa a za­lo­žiť si ro­dinu, tak je to práve rak. Najp­rav­de­po­dob­nej­šie sa za­mi­lu­ješ presne vtedy, kedy sa zvyknú brať a za­kla­dať si ro­diny aj os­tatní ľu­dia. Zá­leží to od toho v akej kul­túre ži­ješ, prie­mer je však nie­kde okolo 24-25. Keď za­čneš po­ci­ťo­vať túto po­trebu, ne­bude pre teba prob­lém ot­vo­riť sa a nájsť tú správnu osobu.

Lev – keď si si už užila dosť

V tvo­jej hrudi bije veľké a mi­lu­júce srdce, ktoré čaká na toho, kto si ho za­slúži. Do­vtedy si však mu­síš užiť každú party, ktorá sa na­skytne! Mi­lu­ješ byť stre­do­bo­dom po­zor­nosti a mi­lu­ješ, keď ťa všetci ob­di­vujú. Rada flir­tu­ješ a ne­chá­vaš sa ob­le­to­vať. Keď však po­cí­tiš, že máš dosť ta­ké­hoto druhu zá­bavy a už si sa do­sta­točne vy­bú­rila, roz­hod­neš sa dať šancu ne­ja­kému váž­nemu vzťahu. A keď ho ko­nečne náj­deš, tak do neho vlo­žíš všetko.

Panna – keď náj­deš nie­koho, ktoré spĺňa tvoj štan­dard

Ach, drahá panna. Naj­väčší per­fek­ci­onista z ce­lého zve­ro­kruhu. Máš ob­rov­ské ná­roky sama na seba a to isté oča­ká­vaš aj od svojho par­tnera. Kým nie­ktorí ľu­dia vstu­pujú do vzťahu len preto, aby sa ne­cí­tili osa­melí, v tvo­jom prí­pade to ne­pri­chá­dza do úvahy. Svojho par­tnera si vy­be­ráš veľmi dô­kladne a musí spĺňať všetky tvoje štan­dardy. Ak však ta­kého náj­deš, ob­javí sa tvoj zra­ni­teľná stránka a bu­deš pre neho ne­ko­neč­nou pod­po­rou.

Váhy – keď ťa nie­kto roz­maz­náva

Máš veľký zmy­sel pre spra­vod­li­vosť a si ro­dená dip­lo­mantka. Stále sa zau­jí­maš o to, aby boli všetci ľu­dia v tvo­jom okolí spo­kojní. Čo však možno o tebe ne­ve­dia je, že svoje srdce no­síš na dlani a láska je pre teba zmys­lom ži­vota. Do­stane ťa nie­kto, kto ťa zo­be­rie na rande ako z ro­man­tic­kého filmu. Kvety, dobré jedlo, víno a prí­jemná hudba sú ces­tou, ktorá ve­die k tvojmu srdcu. Často sa za­mi­lu­ješ do nie­koho, kto ťa ur­či­tým spô­so­bom za­chráni.

Škor­pión – keď ti nie­kto roz­umie

Nie si ten typ osoby, ktorý by sa za­mi­lo­val ľahko. Práve na­opak, po­tre­bu­ješ dosť času na to, aby si si vy­bu­do­vala k nie­komu dô­veru. Tvoje city bý­vajú na­ozaj in­ten­zívne a ak sa už ob­ja­via, tak sú hl­boké a tr­vácne. Ak uvi­díš, že člo­vek, s kto­rým sa stre­tá­vaš ti úplne ne­ro­zu­mie, rad­šej ho od­str­číš. Veľmi dobre si uve­do­mu­ješ, že čas je to naj­cen­nej­šie, čo máš. No ak náj­deš nie­koho, kto ťa úplne chápe a re­špek­tuje presne takú, aká si, bude pre teba prob­lém ne­spad­núť do toho.

Stre­lec – keď zis­tíš, kto na­ozaj si

Si zve­davá, dob­ro­družná a pria­teľ­ská. V ži­vote hľa­dáš na­pl­ne­nie. Vzťahy pre teba ob­čas zna­me­najú istý typ vä­ze­nia, ktorý ťa ob­me­dzuje na ceste ži­vo­tom. Po­tre­bu­ješ sa cí­tiť slo­bodne, aby si mohla za­ží­vať nové veci a ob­ja­vo­vať všetko, čo svet po­núka. Láska je pre teba rov­nako lá­kavá, no ne­pus­tíš sa do nie­čoho váž­neho, kým si ne­bu­deš istá, že vieš, kto si a čo chceš. Osoba, ktorá ťa do­stane musí byť rov­nako spi­ri­tu­álna a zau­jí­mavá, ako si ty.

Ko­zo­ro­žec – keď do­siah­neš všetky svoje ciele

Ak si raz zau­mie­niš, že niečo do­siah­neš, si ne­za­sta­vi­teľná. Tvoja pra­co­vi­tosť a vy­trva­losť je na­ozaj ob­di­vu­hodná. Do­ká­žeš na tom is­tom pro­jekte alebo cieli pra­co­vať roky bez toho, aby si strá­cala mo­ti­vá­ciu. Pri­tom však pod­ve­dome od­há­ňaš všet­kých, ktorí by sa chceli na teba na­via­zať. Na to te­raz jed­no­du­cho ne­máš čas. Až vtedy, keď do­siah­neš všetky body, ktoré si si zau­mie­nila, až vtedy do­vo­líš tomu správ­nemu člo­veku, aby vstú­pil do tvojho ži­vota.

Vod­nár – keď to od teba ni­kto ne­čaká

Si je­di­nečná, pre­tože ťa úp­rimne ne­zau­jíma, čo si os­tatní mys­lia. A presne kvôli tomu sa všet­kým os­tat­ným môže stať, že tlak ve­rej­nosti, okol­ností, či ro­diny, ich do­tlačí do vzťahu, aj keď na to nie sú pri­pra­vení. Až na teba, ty nie! Väč­ši­nou uro­bíš opak toho, čo sa od teba čaká. Mi­lu­ješ, keď mô­žeš ľudí šo­ko­vať, tak si zvyk­neš nájsť nie­koho v čase, kedy by to ni­kto ne­ča­kal. Ľahko sa môže stať, že sa zľak­neš a od­str­číš nie­koho, keď na­do­bud­neš po­cit, že ťa tlačí do zá­väzku. Na lásku po­tre­bu­ješ ab­so­lútny po­koj a žia­den tlak. Všetko musí vy­jsť z tvo­jej vôle.

Ryby – keď náj­deš nie­koho, kto ťa oslo­bodí

To, čo vo vzťahu hľa­dáš je voľ­nosť. Člo­vek, ktorý ťa ne­chá dý­chať. Ktorý ti do­volí cí­tiť sa men­tálne, emo­ci­onálne a spi­ri­tu­álne slo­bodne. Nie­kto, kto re­špek­tuje to, kým si a má to na tebe rád. Si plná kre­a­ti­vity a po­tre­bu­ješ ju pre­niesť aj do svojho ži­vota. Na to však ne­smieš mať spú­tané ruky. Po­tre­bu­ješ nie­koho, kto ťa ne­chá voľne sa roz­ví­jať, no ne­boj sa, žeby si ta­kého člo­veka ne­spoz­nala. Si veľmi in­tu­itívna, a tak sama naj­lep­šie vieš, čo je pre teba to správne.

 

Zdroj: the­talko.com

Komentáre