BA­RAN (21.03.-20.04)

Ľu­dia si o tebe mys­lia, že si per­fektný lí­der, aj keď ob­čas tro­chu tvrdo­hlavý. Mys­lia si, že tvoj ži­vot je priam do­ko­nalý a že nie je pre­kážka, ktorú by si nez­do­lala. Av­šak nie­kedy si podľa nich cho­le­rická, se­becká a cti­žia­dos­tivá. Si však veľmi pra­co­vitá a to ve­dia veľmi oce­niť. Dô­ve­rujú ti, ve­dia, že si úp­rimný člo­vek a že ne­máš prob­lém s ni­čím. Zá­vi­dia ti tvoje ta­lenty a to, že si per­fektný or­ga­ni­začný typ. Ba­ran do­káže spria­dať fan­tas­tické sny, ale ne­vie kla­mať. Je taký, akého ho vi­díte. Jeho ty­pic­kou vlast­nos­ťou je úp­rim­nosť a poc­ti­vosť. Nie je mo­rál­nym zba­bel­com, ale keď ho niečo bolí, do­káže byť pekná pa­davka.

BÝK (21.04-20.05)

Si veľmi tvrdo­hlavá, no veľmi pria­teľ­ská a milá. Druhí ťa vi­dia ako žen­skú, ktorá si ide tvrdo­hlavo za svo­jim, av­šak be­rie ohľad na dru­hých ľudí a je sku­točne dobrá po­vaha. Vieš byť aj veľmi žiar­livá, čo do­káže riadne na­štvať tvoju po­lo­vičku. Ob­čas sa dru­hým zdá tvoj ži­vot do­ko­nalý a preto si mys­lia, že to ro­bíš preto, aby si si niečo do­ká­zala. Vieš byť aj riadne ma­te­ria­lis­tická, preto ti druhí zá­vi­dia tvoje veci a nie­ktorí ťa možno preto aj od­sú­dia. Hl­boko v ich duši je za­ko­re­nená ne­dô­vera a opatr­nosť voči iným ľu­ďom. Ťažko sa zmie­rujú a dlho ne­ve­dia od­pus­tiť prí­ko­rie, kto­rého sa mu do­stalo. Nie sú be­z­o­hľadní, ale vy­trvalo a dô­sledne krá­čajú za svo­jim cie­ľom. Ich cie­ľa­ve­do­mosť je vy­hra­nená, ne­môže vy­ús­tiť do ner­vo­zity a ne­po­koja.

BLÍ­ŽENCI (21.05-21.6)

Vieš byť riadne ne­stála a to ča­sto­krát vadí tvo­jim blíz­kym. Nie­kedy často me­níš ná­lady a ná­zory a tým sku­točne ub­li­žu­ješ svojmu oko­liu. Si však veľmi vní­maná a ohľa­du­plná. Si veľká pod­pora a bút­ľavá vŕba, mnoho ľudí v tebe vidí oporu. Si veľmi in­te­li­gentná, hravá a zá­bavná a ľu­dia s te­bou veľmi radi trá­via čas. Si ra­ci­onálny člo­vek, av­šak nie­ktorí ťa nie­kedy vní­majú ako skep­tika. Blí­ženci si vy­tvá­rajú dve po­lia pô­sob­nosti, me­nia ciele, za kto­rým sa s na­sa­de­ním vy­dá­vajú. Ich ne­po­kojný duch im zne­mož­ňuje sú­stre­diť sa na prak­tické stránky ži­vota. Ne­raz niečo vy­mys­lia, ale tým to pre nich končí. Re­a­li­zá­ciu pre­ne­chá­vajú iným. Ich slová sa roz­chá­dzajú so skut­kami.

zdroj: unsp­lash.com

RAK (22.06-22.07)

Si veľmi bys­trá a po­tre­bu­ješ mať okolo seba ne­us­tále mnoho ver­ných pria­te­ľov, čo sa ti aj darí. Tak, ako máš aj veľa pria­te­ľov, máš aj veľa ne­pria­te­ľov, pre­tože nie kaž­dému vy­ho­vuje tvoja opti­mis­tická a dobrá ná­lada. Si sr­dečná a preto máš okolo seba dob­rých ľudí. Nie­ktorí ľu­dia si však mys­lia, že s nimi flir­tu­ješ, aj keď to tak v sku­toč­nosti ne­mys­líš a si verná. Ob­čas vieš byť po­vý­še­necká, čo na­štve ľudí. Raci z času na čas bý­vajú ne­dô­ver­čiví a opatrní, po­tom zasa bez­sta­rostne ve­selí. Veľmi rýchlo v nich vzbĺkne zlosť, ale zasa rýchlo opadne. Sú zmier­liví, pri­tom však dip­lo­ma­tickí a pre­fí­kaní. Nie­kedy si utvo­ria ná­zor pre­náh­lene, bez do­sta­toč­nej úvahy a ove­re­nia.

LEV (23.07-22.08)

Si tr­pi­teľ, ktorý je ochotný všet­kého pre dobro seba aj dru­hých. Ľu­dia si na tebe vá­žia tvoju obe­ta­vosť a sú­cit. Ob­čas si riadny chvas­túň a pô­žit­kár, čo dru­hých štve. Si veľmi ot­vo­rená a tvrdo­hlavá. Pre dru­hých si veľmi silná osoba, ktorá však na prvý do­jem vy­zerá ako ne­prí­stupná. Vieš byť však aj pyšná a preto vieš nie­kedy aj nech­tiac ub­lí­žiť. Tvoji pria­te­lia ťa ob­di­vujú za to, aká vieš byť sta­točná, no ne­chápu tvoju túžbu byť stre­do­bo­dom po­zor­nosti. Vplyv Leva ich pre­dur­čuje vlád­nuť. Vďaka vnú­tor­nej roz­hod­nosti a ne­zá­vis­losti majú pevnú pôdu pod no­hami. Od svo­jich pria­te­ľov vy­ža­du­jujú úctu a váž­nosť. Ak sa chcú po­mstiť, uro­bia to nob­lesne.

zdroj: unsp­lash.com

PANNA (23.08-22.09)

Si veľmi vtipná a ľu­dia s te­bou veľmi radi trá­via čas. Mi­lujú tvoj smiech, tvoju obe­to­vať a sú to na­ozaj verní pria­te­lia. Av­šak nie­kedy máš sklony k uzav­re­tosti, ne­vy­po­čí­ta­teľ­nosti a ne­ga­ti­vizmu a preto sa v tebe často ľu­dia ne­vyz­najú. Vieš byť aj po­vý­še­necká a preto ťa ľu­dia vní­majú aj ako veľmi kri­tickú. Si veľmi ot­vo­rená. Panny sa ne­púš­ťajú do ha­zard­ných hier alebo špe­ku­lá­cií. Plá­nujú, rá­tajú, kal­ku­lujú, vedú si zá­znamy o naj­roz­ma­ni­tej­ších ve­ciach. Sú vždy ochotní vzde­lá­vať sa, roz­ši­ro­vať svoje ve­do­mosti, všetko sa do­zve­dať, aby boli o všet­kom in­for­mo­vaní a ve­deli dis­ku­to­vať aj o naj­nov­ších vý­do­byt­koch vedy roz­umne a vecne

VÁHY (23.09-23.10)

Si bo­hém­sky typ, ktorý ob­čas pri­po­mína la­vínu. Rada ma­ni­pu­lu­ješ s ľuďmi, ktorí toho ob­čas majú dosť. Radi s te­bou trá­via čas, av­šak uve­do­mujú si, že ke­dy­koľ­vek mô­žeš od­ísť z ich ži­vota, pre­tože si spon­tánna a hravá. Si však veľ­ko­rysá a ot­vo­rená, čo mno­hým im­po­nuje. Si vy­trvalá, vďačná a cti­žia­dos­tivá, preto si pre mno­hých vzo­rom. Lás­ka­vosť a pô­vab, ktoré z nich vy­ža­rujú do­slova oča­rúva. Tak isto aj Váhy hľa­dajú oča­re­nie lás­kou dru­hých. Av­šak pre svoju ci­tovú ne­spú­ta­nosť a ne­stá­losť nie sú schopní zvia­zať svoj osud s inými ľuďmi. Ich duša je ako mo­týľ, ktorý lieta z jed­ného kvetu na druhý, krajší a v kaž­dom hľadá väčší sú­lad a krásu.

ŠKOR­PIÓN (24.10-22.11)

Si lo­jálna, vtipná a ohľa­du­plná. Av­šak vieš byť aj riadny zá­pas­ník a prob­le­ma­tický člo­vek. Si ta­jomná a preto sa  v tebe druhí ne­vyz­najú. Mi­lu­ješ ži­vot a preto sa pri tebe ľu­dia cí­tia dobre a veľmi radi vy­hľa­dá­vajú tvoju spo­loč­nosť. Vieš byť aj po­mstych­tivá, čo ne­raz za­žili ľu­dia v tvo­jom okolí. Člo­vek na­ro­dený v zna­mení Škor­pi­óna je “člo­ve­kom me­dzi dvoma brá­nami”, spa­ľo­vaný vnú­tor­nou ro­zo­rva­nos­ťou. Sú veľmi prí­stupní k li­chôt­kam, ale ne­možno ich ozna­čiť za na­mys­le­ných. Ak sa stretnú s ľuďmi, ktorí nie­lenže po­znajú túto ich vlast­nosť, ale ve­dia ju aj ši­kovne vy­uží­vať, do­siahnu u nich veľa, či už v dob­rom alebo zlom.

zdroj: unsp­lash.com

STRE­LEC (23.11-21.12)

Si dob­ro­druh, av­šak ob­čas aj po­kry­tec, ktorý je fa­lošný. Si in­te­lek­tu­álna a veľmi po­zi­tívne, no kri­ticky roz­mýš­ľaš. Stále si však mys­líš, že po­tre­bu­ješ žiť lep­šie a sna­žiť sa ľu­ďom uká­zať, že sa máš dobre, aj keď to tak nie je. Ne­máš prob­lém ot­vo­rene ho­vo­riť o svo­jich po­ci­toch, aj keď veľa ľu­ďom tým ub­lí­žiš. Os­tatní ťa vní­majú ako ženu, ktorá si rada užíva, je ot­vo­rená, no sr­dečná a priama. Po­vaha Strelca sa vy­zna­čuje pre­dov­šet­kým opti­miz­mom. Po­zná slabé stránky a ná­strahy ži­vota a veľmi skoro sa ich na­učí chá­pať a pre­ko­ná­vať. Z tak­mer vro­de­nej múd­rosti v ňom vy­rastá po­cit ne­smier­nej dob­roty a po­cho­pe­nia.

KO­ZO­RO­ŽEC (22.12-20.01)

Si tvrdo­hlavá, vieš vy­užiť vše­tok svoj po­ten­ciál a ta­lent. Ľu­dia ťa vní­majú ako prie­bojnú, ne­bo­jácnu a od­vážnu. Veľmi radi od teba do­stá­vajú rady pre­tože ve­dia, že im ne­po­ra­díš zle. Av­šak nie­ktorí ťa vní­majú ako žen­skú, ktorá má ob­rov­ské ego a si až tak ne­bo­jácna, že ľudí od­pu­dzu­ješ. Ko­zo­rožci sú spra­vod­liví, pri po­su­dzo­vaní iných tro­chu hrdí a nie je ľahké pre­sved­čiť ich o opaku. Sú to mys­li­te­lia a aj naj­ťaž­šie prob­lémy rie­šia s ľah­kos­ťou. Sú múdri a nič ne­ro­bia ne­pre­mys­lene. Majú radi ne­zá­vis­losť, krásu a sú­lad.

zdroj: unsp­lash.com

VOD­NÁR (21.01-18.02)

Si re­for­má­tor a člo­vek bu­dúc­nosti. Si vodca a mys­li­teľ. Si však aj ne­pos­lušná a nie kaž­dému sa páči to, že si „bad girl“, ktorá sa na nič nehrá. Si však ná­la­dová, žiar­livá a vý­stredná. Nie kaž­dému si po­chuti, pre­tože si veľmi vý­rečná a ne­dá­vaš si ser­vítku pred ústa. Po­vaha Vod­ná­rov je po­zna­čená hl­bo­kou túž­bou po ne­zá­vis­losti. Všetko, čo ich ob­me­dzuje, od­mie­tajú. Pre nich ne­exis­tuje nič ne­možné. Na ži­vot kladú ne­spl­ni­teľné po­žia­davky. Preto sa veľmi často doč­kajú skla­ma­nia. Ľu­dia sa pri tebe cí­tia silní a v bez­pečí.

RYBY (19.02-20.03)

Si tvo­rivá, vní­mavá a kre­a­tívna. Ženy ti často zá­vi­dia tvoju vy­na­lie­za­vosť a ši­kov­nosť. Si veľmi vní­mavá, du­chap­rí­tomná a máš okolo seba dobrú ener­giu. Ne­rada však pri­jí­maš zod­po­ved­nosť a si veľmi po­hodlná. Si ob­čas sa­mo­ľúba, zú­rivá a a ne­roz­hodná. Hlav­nou po­va­ho­vou čr­tou Rýb je strach zo ži­vota, ktorý ich ni­kdy cel­kom ne­opúšťa a je do is­tej miery tra­gic­kým pod­tex­tom ich cha­rak­teru. Keď sú šťastní, obá­vajú sa ne­šťas­tia, keď mi­lujú, majú strach aby ne­stra­tili mi­lo­vanú by­tosť, keď žijú v bla­ho­byte, boja sa, aby oň ne­prišli.

Komentáre