Ne­bu­deme si tu predsa kla­mať. Sex po­zná každý. Ži­jeme v tak se­xis­tic­kej spo­loč­nosti, že sa to pre­hliad­nuť jed­no­du­cho nedá. V no­vi­nách, te­le­ví­zií i na ulici  nám dá­vajú po­cí­tiť, že sex je prí­tomný všade okolo nás. Ale mal by byť hlavne vo vzťahu. Či už je taký na­ozaj­stný alebo stále po­pu­lár­nejší „vzťah-ne­vzťah“. Av­šak, ur­čite po­znáš nie­koho koho vzťah vzni­kol len zo se­xu­ál­neho pudu a olala bola z toho láska. Pý­tam sa ale na­ozaj, dá sa pred­be­hnúť všetky tie zau­ží­vané man­try a sko­čiť rovno do po­stele? Opý­tala som sa de­sia­tich chla­pov na ich ná­zor.  Mu­sím po­ve­dať, že mňa samú od­po­vede veľmi prek­va­pili. A tak ich po­nú­kame aj tebe.

Moje otázky zneli:
Čo si mys­líš o sexe na pr­vom rande?
Máš s tým osobnú skú­se­nosť?
Zmení to tvoj po­hľad na „bu­dúcu“ par­tnerku?

zdroj: pe­xels.com

 

  • Sex na pr­vom rande, či chceme alebo nech­ceme, je veľmi chú­los­tivá a in­tímna téma. Je veľmi dô­le­žité si uve­do­miť, s kým a kam ideme na rande. Či sme sa s tým člo­ve­kom stretli, či ho už po­známe, alebo ideme do ne­známa. Nie som or­to­doxne proti sexu na slepo. No treba si uve­do­miť, že sme „v po­steli“ s cu­dzím člo­ve­kom, a teda dá­vať aj pat­ričný po­zor. Z ne­vin­ného sexu môže byť to naj­hor­šie. Po­traty a tým pá­dom vražda svojho die­ťaťa.“

 

  • Keď to mys­lím se­ri­ózne, že chcem nie­koho spoz­nať a mať po­ten­ci­onálne nový vzťah, tak ur­čite nej­dem na prvé stret­nu­tie s tým, že oča­ká­vam hneď sex. Keby mi išlo čisto o sex, tak si ne­dám stret­nu­tie s cu­dzím člo­ve­kom, kde vý­sle­dok vô­bec nie je istý… Sex na pr­vom rande som ne­za­žil, ak sa do toho teda ne­ráta náv­števa bor­delu.“

zdroj: pe­xels.com
  • Mys­lím si, že osobne by som s tým ne­mal žiadny prob­lém. Ale mô­žem nad tým len uva­žo­vať, keďže som stále so svo­jou pr­vou par­tner­kou. Ak by sa tos­talo a pre­sko­čila by is­kra hneď na pr­vom rande, tak by to asi ne­zme­nilo nič, veď predsa na sex mu­sia byť dvaja. Možno by to len všetko urých­lilo  a uká­zalo čo me­dzi nami môže byť.“

 

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk
  • Jasné, že som to už za­žil. Zmení to celý vzťah do bu­dúc­nosti na plytký, s mi­ni­mom vzru­še­nia. Vy­tráca sa z neho to ta­jomno.“

 

  • Každý chlap by to vy­užil. Av­šak, od­ra­dilo by ma na tom to rie­šiť so sleč­nou niečo ďa­lej, pre­tože by mi prišla ne­zau­jí­mavá tým ako rýchlo sa dá zdo­lať.“

 

  • Podľa mňa je sex na pr­vom rande úplná hlú­posť. Každý má svoj ná­zor ale áno, za­žil som to aj ja. Ne­bude to mať ale do­pad na po­hľad na moju bu­dúcu pria­teľku.“

 

zdroj: stocksy.com
  • Sex som na pr­vom rande ešte ne­mal a ani by som nech­cel mať. Tá žena by ma od­ra­dila. Teda zá­leží aj od toho, ako dlho ju po­znám.“

 

  • Zažil som to a strašne mi v tom chý­bala láska. Ani som ne­po­mys­lel na to, že práve táto žena by mohla byť mo­jou par­tner­kou. Zo­stal som ňou zne­chu­tený, takto si zo­zná­me­nie ne­pred­sta­vu­jem.“

 

Komentáre