Snáď niet ženy, čo by to ne­za­žila. Či si snáď vý­nimka? Tak sa z toho ne­sku­točne teš, ale hlavne po­ti­chu. Lebo my os­tatné mu­síme tr­pieť. A to po­riadne.

Bo­lesti sú silné a nechcú pre­stať. Tab­letky ne­za­be­rajú, pre­tože už si sa nimi dávno „pre­dáv­ko­vala“ a tvoje telo je voči nim imúnne. A tak ti ne­os­táva nič iné len na­ďa­lej tieto bo­lesti zná­šať.  

Ale pred­stav si, že nie je všetko stra­tené. Ta­kéto muky pre­ží­vajú ženy už stá­ro­čia, a preto už ony hľa­dali spô­soby ako im pre­dísť alebo ich as­poň tro­chu stl­miť. A práve aj vďaka nim dnes po­známe množ­stvo „bab­ských“ re­cep­tov, ktoré stoja za to, aby si ich vy­skú­šala.

zdroj: stocksy.com

Sa­moz­rejme, staré známe vraví, aby sme na bo­les­tivú men­štru­áciu za­ú­to­čili tep­lom. Teda nav­ští­vili saunu alebo si pri­kla­dali na bru­cho ho­rúce ob­klady. Ta­kisto sa od­po­rúča zmena ži­vot­ného štýlu – viac po­hybu, me­nej kávy a zdravá strava. Ale keď máš ob­rov­ské bo­lesti práve te­raz, tak po­tre­bu­ješ rie­še­nie ih­neď. A preto čí­taj ďa­lej.

Mnoho žien a do­kto­rov od­po­rúča pi­tie ča­jov. Také s upo­ko­ju­jú­cimi a uľa­vu­jú­cimi účin­kami náj­deš aj v le­kárni, no nie­ktoré si mô­žeš pri­pra­viť doma. Vy­skú­šaj na­prí­klad ci­bu­ľový čaj s ras­cou. Pri­pra­víš si ho tak, že do litra vody pri­dáš po­liev­kovú ly­žicu ce­lej rasce a po­krá­janú ci­buľu. Celú zmes ne­cháš zo­vrieť a po­tom ju sce­díš. Ta­kýto čaj je naj­lep­šie piť ešte teplý.

Ďalší tip pred­sta­vuje spo­je­nie prí­jem­ného s uži­toč­ným. Do litra kva­lit­ného bie­leho vína treba na­lo­žiť 30 gra­mov dr­ve­nej su­še­nej vňate ma­jo­ránu a ne­chať ju tam po dobu jed­ného týždňa. A po­čas men­štru­ácie piť jednu až tri šálky denne. No a keď sme pri al­ko­hole, tak moja mama tvrdí, že za­berá štam­per­lík do­má­cej. Mám vy­skú­šané. No za­berá až po dvoch.

zdroj: unsp­lash.com

Ob­ľú­bená je aj „liečba“ po­mo­cou čo­ko­lády. Nemá síce priamy vplyv na kŕče, ale po­máha za­bud­núť na bo­lesť, pre­tože sa naše zmysly sú­stre­dia na jej vý­bornú chuť. Au­to­ma­ticky sa nám zvy­šuje hla­dina en­dor­fí­nov, a tak rýchlo za­bú­dame aj na ne­prí­jemný po­cit.

Vý­borný je aj se­dací kú­peľ. Ten sa pri­pra­vuje z 80-tich gra­mov my­šieho chvos­tíka a al­che­milky, ktoré sa ná­sledne za­lie­vajú lit­rom vody. Po 20-tich mi­nú­tach lú­ho­va­nia sa od­var vy­leje do kú­peľa a treba si v ňom chvíľku po­se­dieť.

No a do­konca na bo­lesti pri men­štru­ácii platí aj od­po­veď mu­žov na všetko. Sex. Nie­ktorí gy­ne­ko­ló­go­via to­tiž tvr­dia, že or­gaz­mus po­máha upo­ko­jiť našu roz­ko­lí­sanú hla­dinu hor­mó­nov. To má za ná­sle­dok, že ma­ter­nica sa do­ko­nale pre­krví a bo­lesti ustú­pia. A tak nám už teda zo­stáva len nájsť par­tnera, ktorý sa obe­tuje 🙂