Naše staré lásky…

Tie, ktoré ti zídu na um, pri jedle, ktoré ste obaja mi­lo­vali alebo filme, ktorý ste spolu po­ze­rali. Tie, na ktoré si z času na čas spo­me­nieš, keď za­spá­vaš.

Vy­no­ria sa aj bo­lesti. Roz­chody. Áno, tie boli veru ťažké.
Vtedy si si mys­lela, že tá bo­lesť ni­kdy ne­po­mi­nie…že tu bude s te­bou navždy.
Bola taká silná, že si si ne­ve­dela pred­sta­viť, že by jed­ného dňa zrazu ne­bola.

Pre­šli me­siace, roky. Veci sa znova za­čali vra­cať do nor­málu. Po pre­pla­ka­ných no­ciach si si vá­žila každý je­den dobrý deň. Vá­žila si si každú ma­lič­kosť de­sať­ná­sobne viac ako ke­dysi keď si si mys­lela, že máš všetko, keď máš jeho.  Pa­mä­táš sa na tieto ob­do­bia?

tumblr_n9d0k5FKrg1raddnzo1_500

foto: tum­blr.com

Ta­kéto chvíle ostá­vajú v nás. Máme pred nimi re­špekt. Vy­va­ru­jeme sa chýb, aby sme sa vy­hli smútku, ktorý sme pre­žili. Je to dar. Opatr­nosť. Po­u­čili sme sa z chýb a mô­žeme ísť ďa­lej.  Čas ply­nul a bo­les­tivé spo­mienky vy­s­trie­dali tie, na ktoré si s úsme­vom spo­me­nieš.

My ženy mi­lu­jeme veľmi. Vieme mi­lo­vať ne­ho­rázne silno a in­ten­zívne.

Lásku si vá­žime.

Spo­mienky ucho­vá­vame.

Sta­ráme sa o ne a be­rieme si z nich po­nau­če­nie.

Láska nás po­súva ďa­lej.

To čo sme si pre­žili nás robí vo vnútri sil­nej­šie, pri­pra­ve­nej­šie a roz­váž­nej­šie.

Veď ko­niec kon­cov, na čo chceme v sta­robe spo­mí­nať, ak nie na naše mladé zlo­mené srd­cia? 😉

Komentáre