,,Snaž sa na­učiť dý­chať zhl­boka, na­ozaj si vy­chut­ná­vať jedlo a po­čas spánku na­ozaj spať. Ce­lou svo­jou si­lou sa snaž žiť na­plno a keď sa sme­ješ, smej sa po­riadne. Snaž sa žiť. Čo­skoro bu­deš mŕtvy.“ -Er­nest He­min­gway

,,Mu­sím ve­riť v svet mimo mo­jej mysle. Mu­sím ve­riť, že moje činy majú stále zmy­sel aj keď si na ne ne­do­ká­žem spo­me­núť. Mu­sím ve­riť, že svet je stále tu i keď moje oči sú za­tvo­rené. Všetci po­tre­bu­jeme zrkadlá, ktoré nám pri­po­menú kým sme.“ -z filmu Me­mento

„Mi­lu­jem ľudí, ktorí ma do­kážu ro­zo­smiať. Úp­rimne si mys­lím, že smiech je moja na­job­ľú­be­nej­šia vec. Lieči ne­spo­čet cho­rôb. Je to prav­de­po­dobne tá naj­dô­le­ži­tej­šia vec na člo­veku.“ – Aud­rey Hep­burn

zdroj: pe­xels.com

,,Ak si osa­melý, znu­dený alebo ne­šťastný, pa­mä­taj, že si mladý. Máš veľa času spoz­nať veľa ľudí a nav­ští­viť nové miesta.“ -Ezra Ko­ening

,,Keď sa po­zriete bliž­šie na strom, všim­nete si hrče a odum­reté ko­náre, presne ako naše telá. Čo sa vďaka tomu na­učíme je, že krása a ne­do­ko­na­losť do seba krásne za­pa­dajú.“ -Matt­hew Fox

,,Ab­sol­vo­val som kom­pletné vy­šet­re­nie kvôli zá­vis­losti na al­ko­hole. Pre­chá­dzal som si tým v mi­nu­losti a bu­dem tomu če­liť i na­ďa­lej. Chcem žiť svoj ži­vot čo naj­lep­šie a byť tým naj­lep­ším ot­com, akým mô­žem byť. Chcem, aby moje deti ve­deli, že nie je han­bou do­stať po­moc, keď ju po­tre­bu­ješ a tak­tiež byť zdro­jom sily pre ko­ho­koľ­vek, kto po­moc po­tre­buje, ale obáva sa uro­biť prvý krok.“ -Ben Aff­leck

,,Snaž sa ne­po­ve­dať nič ne­ga­tívne o kom­koľ­vek po dobu 3 dní, 45 dní, 3 me­sia­cov a uvi­díš čo sa stane v tvo­jom ži­vote.“ – Yoko Ono

zdroj: unsp­lash.com

„Rada vi­dím mladé dievča, ktoré sa vy­be­rie do sveta a chytí ho za pa­česy. Ži­vot je sviňa. Po­kiaľ chceš ísť von, mu­síš na­ko­pať ne­jaké za­dky.“ – Maya An­ge­lou

Kníh­ku­pec­tvá mi vždy pri­po­menú, že na svete sú aj dobré veci.“ -Vin­cent Van Gogh

,,Mys­lím, že si všetci uve­do­mu­jeme, že ženy môžu byť kom­pli­ko­vané a cha­otické a pri­tom ne­mu­sia byť do­ko­nalé. Je to všetko o rov­no­váhe.“ -Pho­ebe Ton­kin

,,Som opti­mista. Vy­bral som si tak. Na svete je veľa tem­noty a bo­lesti a buď sa roz­hod­neš vi­dieť ich alebo sa roz­hod­neš vi­dieť po­te­še­nie. Ak sa sna­žíš od­po­ve­dať svetu po­zi­tívne, bu­deš tak trá­viť svoj čas lep­šie.“ -Tom Hidd­les­ton 

Komentáre