Za­budli ste? Tu je krátke pri­po­me­nu­tie toho, ako bude vy­ze­rať vaša ži­votná láska.

Viete, ako bude vy­ze­rať vaša spriaz­nená duša, člo­vek, s kto­rým strá­vite zvy­šok svojho ži­vota? Možno máte toľko pred­stáv až ne­viete, ktorú si máte pri tejto otázke vy­ba­viť skôr. A možno ste už tak zú­falí, že ste to vzdali. Nech je to už ako chce, prav­dou je, že s va­šou spriaz­ne­nou du­šou to bude vy­ze­rať ne­jako takto.

V ži­vote to ne­fun­guje ako v hol­ly­wo­od­skych fil­moch. Vašu spriaz­nenú dušu prav­de­po­dobne ne­stret­nete na ulici upro­stred dažďa, na že­lez­nič­nej sta­nici ča­ka­júc na vlak do des­ti­ná­cie ne­ko­nečná láska, na ná­mestí, kde všetci budú tan­co­vať flash­mob, alebo v bare, kde sa k vám pri­ho­vorí šar­mantný a okúz­ľu­júci muž a stane sa z toho láska na prvý (po­há­rik) po­hľad.

Nie, prí­beh o tom, ako stret­nete svoju spriaz­nenú dušu bude o niečo jed­no­duchší. Možno sa v jedno ráno jed­no­du­cho zo­bu­díte a zis­títe, že vám na tej osobe zá­leží. Možno nie­kde bu­dete, za­po­čú­vate sa do jeho hlasu a zis­títe, že máte na pe­rách hlúpy úsmev, ktorý ne­mô­žete skryť. Stane sa to zrazu a vy ne­bu­dete schopní po­tla­čiť ten elek­trický ná­boj pre­chá­dza­júci va­ším te­lom ke­dy­koľ­vek si na tú osobu spo­me­niete.

Vaša spriaz­nená duša, osoba, s kto­rou strá­vite zvy­šok svojho ži­vota, ne­bude nie­kto, koho ste si pred­sta­vo­vali.

Ne­bude to nie­kto z va­šich naj­taj­nej­ších snov, žiadny krá­sa­vec na koni, udatný ry­tier v zbroji alebo princ ča­ka­júci na svoju prin­ceznú. Ne­bude to nie­kto, kto na­plní vaše oča­ká­va­nia. Skla­ma­nie? Nie, to ne­musí byť.

Vaša spriaz­nená duša bude nie­kto s chy­bami, kto vás často vy­točí do ne­prí­čet­nosti. Bude vás mi­lo­vať a sklame vás. Zo­be­rie vás na tie najk­raj­šie miesta sveta ale ne­vyh­nete sa ani peklu. Ale, to všetko bude aj tak krásne.

Vaša spriaz­nená duša bude nie­kto, s kým sa bu­dete cí­tiť dobre a prí­jemne po celý ten čas. Ne­bu­dete sa báť uká­zať mu vašu pravú tvár. Ne­bu­dete sa báť zve­riť sa mu s va­šimi plánmi, šia­le­nými pred­sta­vami a ešte šia­le­nej­šími snami, ktoré vás v noci ne­ne­chá­vajú spať. Bu­dete sa môcť na neho spo­ľa­hnúť, bude va­šou opo­rou, bude nie­kým, koho ste si ni­kdy ne­mys­leli, že ho po­tre­bu­jete a predsa ste ho po­tre­bo­vali.

Síce to ne­bude princ z roz­právky, ale pre vás bude viac než len to.

A na­po­kon zis­títe, že všetky tie ne­do­ko­na­losti, pre ktoré by ste často naj­rad­šej za­bí­jali, na ňom mi­lu­jete. Mi­lu­jete ho ce­lého aj s chy­bami, pre­tože aj on vás mi­luje celú aj s tými va­šimi.

Vaša spriaz­nená duša bude do­ko­na­lým zrkad­lom vás – ne­u­spo­ria­daný a stra­tený člo­vek, ktorý sa zrazu nájde. Možno to ne­bude nie­kto, z koho by bol per­fektný hlavný hr­dina, alebo nie­kto, kto za­chráni svet pred ska­zou. Žiadna tvár re­vo­lú­cie či naj­sil­nejší bo­jov­ník. Ale bude ve­dieť odo­hnať pa­vú­kov a ka­de­jakú inú há­veď, ot­vo­riť fľašu vína či opra­viť žia­rovku a hlavne, bude ve­dieť, ako vám vy­ča­riť úsmev na tvári. A keď sa nad tým za­mys­líte, v ko­neč­nom dô­sledku to bude viac, než čo­koľ­vek iné na svete.

zdroj: thought­ca­ta­log

Komentáre