Láska je ve­ľa­krát ne­vys­py­ta­teľná a ne­pred­ví­da­teľná. Ne­vieš, kedy sa za­ľú­biš, ne­vieš, kedy stret­neš toho pra­vého alebo či si práve s tým pra­vým.

Láska je jed­no­du­cho krásna, ale zá­ro­veň zvláštna, svo­jím spô­so­bom.

No ako na­ozaj zis­tíš, že je to ten pravý muž, s kto­rým si pred­sta­vu­ješ spo­ločnú bu­dúc­nosť a všetky krásne mo­menty? Od plá­no­va­nia spo­loč­ného bý­va­nia, vý­le­tov a do­vo­le­niek až po farbu vý­zdoby na svadbe?

Jed­no­du­cho. Bu­deš žia­riť. Bu­deš šťastná. Pravá láska bude tvoj ži­vot zjed­no­du­šo­vať a ne­bude ho kom­pli­ko­vať. S tým pra­vým mu­žom si sad­neš po mno­hých strán­kach a bu­deš une­sená z jeho po­hľadu na ži­vot. Bude stáť pri tebe aj keď tu iný ľu­dia ne­budú, bude ti zlep­šo­vať ná­ladu, va­riť jedlo, bu­deš sa pri ňom smiať a bu­deš sama se­bou.

Tvoje oči do­stanú jas a is­kru. Mi­nule som bola s jed­nou pria­teľ­kou na káve a tá do­slova žia­rila, roz­prá­vala a roz­prá­vala. Bola ko­nečne šťastná, v po­hode a bez stresu. Mala jeho, mala sa o koho oprieť, mala is­totu, mala lásku svojho ži­vota.

Vieš, láska nie je o tom, aby si sa zo vzťahu obe­to­vala pre niečo stále len ty. Nie je to o tom, že ťa tvoj par­tner ne­bude re­špek­to­vať, nie je to o tom, že ťa bude po­ni­žo­vať alebo ne­uz­ná­vať tvoje ná­zory.

Láska je v mno­hých stra­nách aj o kom­pro­mise, o tom, že nie vždy sa zhod­nete, ale náj­dete tú správnu cestu.

Je to o tých rá­nach, kedy sa zo­bu­díš ne­na­ma­ľo­vaná a on ti po­vie, že si krásna. Je to o spo­loč­ných ra­ňa­ja­kách, o spo­loč­ných dob­ro­druž­stvách, o roz­ho­vo­roch o tom, že sa ne­bu­deš mať nut­ka­nie pre­tva­ro­vať.

Pravá láska sa v tejto dobe hľadá ťažko. Je jej ako soli, ale zato je aj taká vzácna. 

Pravá láska je dar. 

Uvi­díš, keď náj­deš toho pra­vého, bu­deš žia­riť. Bu­deš šťastná. 

No máš dosť času, ne­mu­síš mať otázku lásky vy­rie­šenú hneď te­raz. Celý ži­vot máš pred se­bou. 

Ne­po­náh­ľaj sa. Po­tom to príde a ty to bu­deš ve­dieť. 

Komentáre