Aj keď at­rak­ti­vita nie je všetko, komu ne­padne dobre kom­pli­ment?

Nie­kedy si to ne­radi pri­zná­vame, no všetci sa chceme nie­komu pá­čiť. Nie­kto sa chce pá­čiť mno­hým ľu­ďom (ide­álne kaž­dému), nie­komu zas po­stačí, ak ob­čas ne­jaký kom­pli­ment utrúsi par­tner. Ľu­dia sa však ne­ja­kými me­tó­dami skráš­ľo­vali vždy a s po­kro­či­lou do­bou je me­tód, ti­pov a tri­kov, ako vy­ze­rať at­rak­tív­nej­šie čo­raz viac. Čo teda ra­dia od­bor­níci?

Je­dzte mrkvu

Možno aj vás v det­stve ro­di­čia či starí ro­di­čia pre­svied­čali, že ak bu­dete jesť mrkvu, na­učíte sa pís­kať alebo bu­dete mať zdravý zrak. Aj keď vás mrkva asi pís­kať ne­naučí, no jej kon­zu­má­cia je pros­pešná nie­len pre zdra­vie, ale má aj iný be­ne­fit. Ob­sa­huje pig­ment be­ta­ka­ro­tén, ktorý sa v is­tom množ­stve do­stáva aj do po­kožky. A vý­skumy tvr­dia, že čer­ven­kastý od­tieň po­kožky je pre ľudí prí­ťaž­livý.

Čer­vené šaty

Štú­die do­ka­zujú, že u mu­žov aj u žien zvy­šuje no­se­nie čer­ve­ného odevu at­rak­ti­vitu. U mu­žov sym­bo­li­zuje čer­vená do­mi­nan­ciu, kým u žien čer­vená jed­no­du­cho pô­sobí ako mag­net.

unsp­lash.com

Na­cvičte si chô­dzu

At­rak­ti­vita nie je len o tom, aký je tvar vášho tela, čo máte ob­le­čené a aký máte účes. Je to aj o po­hybe tela a te­raz ne­mys­líme ta­nec, ale chô­dzu. Na­prí­klad, keď žena pri chô­dzi hýbe bokmi, zvy­šuje svoju at­rak­ti­vitu až o 50 per­cent. Sa­moz­rejme, nič ne­treba pre­há­ňať. Ide­álne je nájsť zlatú strednú cestu.

Po­má­hajte iným ľu­ďom

Vý­skumy do­ka­zujú, že al­tru­iz­mus, teda po­má­ha­nie bez toho, aby sme niečo oča­ká­vali na oplátku, je pre ženy prí­ťaž­li­vou vlast­nos­ťou. Ako na to vedci prišli? Ti­sícky ľudí sa pý­tali, aké vlast­nosti by mal mať ich par­tner a čo by mal ro­biť. Mnohí od­po­ve­dali, že ich par­tner by mal na­prí­klad da­ro­vať krv alebo sa zú­čast­ňo­vať dob­ro­voľ­níc­kych ak­ti­vít.

unsp­lash.com

Na­kloňte hlavu

Ale zas nie ako zve­davé šte­niatko vl­čiaka. Mierne na­klo­ne­nie hlavy na stranu, keď po­čú­vate nie­koho pri roz­ho­vore, zvy­šuje at­rak­ti­vitu údajne až o 40 per­cent. Bu­díte tak do­jem, že sku­točne na­čú­vate, a že ste em­pa­tic­kejší.

Vy­strite chr­bát

Vedci od­po­rú­čajú do­konca chr­bát aj tro­chu ohnúť najmä u žien, a to tak, aby bolo vý­raz­nej­šie vi­di­teľné ich po­za­die. To možno vy­svet­ľuje aj to, prečo sú to­pánky na vy­so­kých opät­koch také po­pu­lárne na­priek tomu, že chô­dza je v nich väč­ši­nou ho­to­vým utr­pe­ním.

unsp­lash.com

Muži, od­hoďte ho­liace stroj­čeky

Pre­tože podľa vý­sku­mov ženy po­va­žujú mu­žov, ktorí majú bradu za vhod­nejší „ma­te­riál“ na dl­ho­dobý vzťah. Brada údajne budí do­jem, že muž má vyšší so­ciálny sta­tus a je viac mas­ku­línny, teda do­káže ženu lep­šie ochrá­niť. Ak však žena hľadá len krát­ko­dobý úlet, pre­fe­ruje len jemné str­nisko.

Čo zvy­šuje at­rak­ti­vitu u ľudí podľa vás?

zdroj: spring

Komentáre