Už od ne­pa­mäti je sym­bo­lom žen­skej krásy po­stava typu pre­sý­pa­cích ho­dín. Nie pleť, či oči, ba do­konca ani vlasy, nie je to, čo si muži v pr­vom rade všimnú. Šir­šie boky a úzky pás je to, na čo hneď padne ich zrak.

Nie­ktoré ženy sa s úz­kym pa­som na­ro­dia. Iné si ho mu­sia tvrdo vy­ma­kať. A ne­mu­síš mať mi­ni­málny po­diel tuku ani teh­ličky na bru­chu, na to aby si to do­cie­lila. Stačí ti ve­dieť, akými cvikmi sa dá do­pra­co­vať k ta­kejto po­stave. A tým ti veľmi radi po­mô­žeme. Len na­sle­duj tieto cviky. Naj­lep­šie bude, ak ich pre­cvi­číš mi­ni­málne 4-krát do týždňa. Je na tebe, ako si vi­deá na­kom­bi­nu­ješ, hlavne sa ne­vzdá­vaj po pr­vom týždni. Krásna po­stava si vy­ža­duje čas a dis­cip­línu, a nič ne­pri­chá­dza za­darmo. Mu­síš byť tr­pez­livá a ver, že vý­sledky sa do­sta­via.

Všetky vi­deá majú okolo 10 mi­nút, takže ti to ne­za­be­rie veľa času. Vy­ber si to na­job­ľú­be­nej­šie

 

Komentáre