Mať štíhly pás je snom mno­hých žien. A často kvôli nemu pod­stu­pujú rôzne di­éty a cvi­če­nia s vi­di­nou straty ne­ja­kých tých cen­ti­met­rov. Ak pat­ríš me­dzi ne, ne­mu­síš sa viac tý­rať, stačí ti po­znať zo­pár osved­če­ných cvi­kov, s kto­rými to pôjde ľahko!

Sym­pa­tická Su­sana ti vo vi­deu ukáže 4 cviky, ktoré sú ove­rené a pri­tom veľmi jed­no­du­ché. Každý z nich stačí cvi­čiť po dobu 30 se­kúnd, a v troch se­toch po sebe. Naj­lep­šie je, že celé toto cvi­če­nie ti za­be­rie len 8 mi­nút! Ve­no­vať túto chvíľku denne cvi­če­niu sa teda na­ozaj oplatí. Tak čo, ideš do toho?

Komentáre