Každá žena túži po pek­nom po­zadí. Chceme, aby sa pá­čil nie­len nám, ale i opač­nému po­hla­viu. Ale ako prísť správne k pek­nému gu­ľa­tému za­dku? 

Me­dzi na­jú­čin­nej­šie cviky sa ra­dia drepy. Veľa dre­pov. Av­šak tie kla­sické, ako ich po­známe ešte zo škôl, nie sú je­di­ným a naj­lep­ším cvi­kom, ako sa k vy­sní­va­nému tvaru do­stať. A prečo? Dô­vo­dom je tech­nika. Ak sa ne­cvi­čia správne, ne­majú že­laný efekt.

Nič však nie je lep­šie ako kla­sický drep a jeho ob­meny! 

Vy­skú­šaj tieto druhy dre­pov, ktoré ro­bia so za­dkom ho­tové zá­zraky. Ok­rem za­dku majú tiež úči­nok na po­sil­ne­nie ce­lého tela, najmä na nohy. Tak­tiež spa­ľuje viac ka­ló­rií a pod­po­ruje rov­no­váhu. Exis­tuje tiež viac ty­pov pre­ve­de­nia tohto cvi­če­nia. My od­po­rú­čame najmä tieto!

Naj­lep­šie je cvi­čiť tento cvik 3x do týždňa s rôz­nymi ob­me­nami. Ešte lep­šie by bolo, ak by sa na tvoju tech­niku po­zrel aj skú­sený člo­vek, aby si ve­dela, že to ro­bíš správne. Dô­le­žité je tiež spra­viť si me­dzi cvi­če­ním aj deň od­po­činku.

 

Zdroj: fit­roc­ker­chick.com

Komentáre