Nech zo­dvihne ruku ten, kto chce mať do leta pekne vy­for­mo­vanú po­stavu!

Dni sa pre­dl­žujú, a nie len noci, ale aj ru­kávy na trič­kách skra­cujú. Viem, že cie­ľo­vou sku­pi­nou kaž­dej ženy sú boky, za­dok a bruško. No na vr­chnú časť tela by si ur­čite ne­mala za­bú­dať. Ne­vra­vím, že každý tvoj tré­ning by mal byť za­me­raný na ruky, pr­sia a chr­bát, no rov­nako ako by muži ne­mali vy­ne­chá­vať „leg­day“, ženy by si to ne­mali do­vo­liť s ru­kami. Ak sa obá­vaš, že keby si ich cvi­čila, mala by si po­tom ruky ako HULK, ne­mu­síš sa obá­vať. Žen­ská ge­ne­tická vý­bava nie je na to sta­vaná. Je­dine, žeby si chcela brať ne­jaké ne­po­vo­lené „do­pl­nky vý­živy“, a tým ne­mys­lím pro­teín a BCAA.

Ale na­s­päť k veci. Dnes som sa ti roz­hodla pri­niesť tré­ning rúk a vr­ch­nej časti tela, ktorý zvlád­neš od­cvi­čiť v po­hodlí do­mova. A ne­pot­re­bu­ješ žiadne po­môcky! Je­diné, čo si mu­síš vy­hra­diť je 15 mi­nút času a ne­jaká sto­lička, la­vička alebo gauč.

Aj keď to na vi­deu možno vy­zerá jed­no­du­cho, ver mi, že nie je. Skús a uvi­díš!

Jed­not­livé cviky

 1. Ro­zoh­rej sa – 30 se­kúnd s jed­nou ru­kou + 30 se­kúnd s dru­hou
 2. Kmi­taj ru­kami (tlač) ich dlane do­predu (30 se­kúnd). Ruky NE­UPA­ŽUJ dole me­dzi cvikmi!
 3. Dlane otoč do­zadu a kmi­taj sme­rom vzad (30 s.)
 4. Dlane do­hora a po­hyb opa­kuj rov­nako (30 s.)
 5.  Dlane otoč do­dola a kmi­taj (30 s.)
 6. Tri­ceps dips (60 s.)
 7. Do­tyk ra­mien v planku (30 s.) Su­per­man (30 s.)
 8. Do­tyk ra­mien v planku (30 s.)
 9. Su­per­man (30 s.)
 10. In­ver­to­vané kliky (60 s.) (Ťaž­šia ver­zia je ru­kami na zemi)
 11. Tri­ceps po­mo­cou steny (60 s.)
 12. Chô­dza v planku do boku (30 s.)
 13. Po­hyby v planku do­predu a do­zadu, za­me­rané na ra­mená (30 s.)
 14. Chô­dza v planku do boku (30 s.)
 15. Po­hyby v planku do­predu a do­zadu (30 s.)
 16. Klik na ši­roko vs. klik na úzko (60 s.)
 17. Tla­če­nie oproti stene (60 s.)
 18. Zo­pa­kuj si pr­vých 5 bo­dov po­pí­sa­ných na za­čiatku. Me­dzi jed­not­li­vými cvikmi ruky ne­po­kla­daj k telu
 19. Stret­ching

Komentáre