Mnoho z nás je schop­ných mi­núť celú svoju vý­platu z práce alebo bri­gády. Väč­ši­nou mí­ňame na ne­zmy­selné veci a po­tom sa ču­du­jeme, že ab­so­lútne ne­máme nič na­šet­rené a mô­žeme za­bud­núť na vy­sní­vanú do­vo­lenku. Mám však pre teba pár jed­no­du­chých rád, ako ušet­riť pe­niaze a ob­čas aj tým priaz­nivo ovplyv­níš stav na­šej pla­néty.

Šti­pen­dium tiež nie je zlý ná­pad. Ak ťa tvoja škola baví, prečo ne­vy­užiť mož­nosť zís­ka­nia šti­pen­dia tak, že skrátka za­ma­káš na dob­rých znám­kach?

Ne­buď ovca a ne­snaž sa no­siť nové trendy. Je síce fajn byť štý­lovo ob­le­čená, ale najmä buď se­bou a mysli aj na našu pla­nétu. Ak ne­us­tále vy­ha­dzu­ješ pe­niaze na nové han­dry, po­tom sa ne­mô­žeš ču­do­vať, ak ti miznú pe­niaze a ne­máš ab­so­lútne nič.

Stiahni si ap­li­ká­ciu do mo­bilu. Ja po­u­ží­vam Spen­dee, do kto­rej si za­pi­su­jem všetky svoje vý­davky.

Ne­buď po­hodlná. Po­hyb ti ne­uš­kodí a ušet­ríš. Ak ži­ješ vo väč­šom meste, alebo máš cestu do­mov okolo 20 mi­nút, prečo sa ne­prej­deš? Vonku je ešte pekne a tvoje zdra­vie sa ti tak­tiež po­ďa­kuje.

Re­štau­rá­cie sú síce fajn, ale nie každý deň. Ak máš ešte škol­ské obedy, prečo to ne­vy­užiť? Tak­tiež ak si na in­tráku, uvar si niečo dobré na viac dní a ver mi, že ušet­ríš za istý čas veľké množ­stvo pe­ňazí.

Od­kla­daj si 10 per­cent z kaž­dého tvojho zá­robku. Naj­lep­šie od­kla­da­nie pre mňa osobne je mimo môjho účtu, pre­tože vtedy tie pe­niaze re­álne ne­vi­dím a ne­mys­lím na ne, že ich mám na účte a po­tre­bu­jem ich mi­núť. Tak­tiež prav­de­po­dobne zis­tíš, že vy­žiť iba s 90 per­cen­tami je jed­no­duch­šie, ako si mys­líš.

View this post on Ins­ta­gram

I woke up to ter­rible news that some of the stu­dents in my Mas­ter­tribe course felt di­sap­po­in­ted with it. ::::: I was he­artb­ro­ken be­cause this course was my baby, which I’ve been wor­king on since June. It took me and my team months to cre­ate al­most 9 hours of vi­deo clas­ses. I ne­ver held any in­for­ma­tion back, always be­ing open about eve­ryt­hing I know: inc­lu­ding sha­ring my me­dia kit, email exam­ples, Light­room, Pho­tos­hop and ca­mera tu­to­rials etc. ::::: I want to sin­ce­rely apo­lo­gize from the bot­tom of my he­art who any­one who fe­els like what I sha­red wasn’t enough. :::::: Due to some hurd­les with my he­alth and WiFi con­nec­ti­vity, 4 out of 66 vi­deos didn’t get uplo­aded as sche­du­led last week. I did apo­lo­gize over the we­e­kend to the Mas­ter­tribe di­rectly but no excuse can jus­tify me not sho­wing up for those who I care about thre most, my tribe. :::::: I al­re­ady spoke to each Mas­ter­tri­ber di­rectly and of­fe­red to any­one who felt di­sap­po­in­ted in the whole si­tu­ation a full re­fund (to be pro­ces­sed by this Sun­day). :::::: I was ho­no­red that so many be­au­ti­ful pe­ople jo­ined the class and it ma­kes me feel truly ter­rible that I’ve let my tribe down 😞 :::: My in­ten­tion has always been to ins­pire this com­mu­nity I de­arly love and I would ne­ver want you to feel ta­ken ad­van­tage of. ::::: I am clo­sely tal­king with each mem­ber of the Mas­ter Tribe but wan­ted to let my wi­der com­mu­nity know what is go­ing on. My goal is to sup­port the next ge­ne­ra­tion of Ins­ta­gram­mers by sha­ring le­ar­nings from my jour­ney so far. ::::: Love always, Ag­gie ❤️

A post sha­red by AG­GIE LAL (@tra­vel_in­hers­hoes) on

 

Pre­staň ku­po­vať ba­lenú vodu. In­ves­tuj do dob­rej sk­le­nej fľaše s oba­lom, ktorá je vý­bor­nou in­ves­tí­ciou a pla­néta tvoj krok tiež ocení. Načo zby­točne vy­ha­dzo­vať pe­niaze za plas­tové fľaše, vy­tvá­rať tak od­pad? Slo­ven­sko má kva­litnú vodu, tak prečo to ne­vy­užiť?

Ne­na­ku­puj hladná. Naj­hor­šia vec, ktorú mô­žeš spra­viť, je tá, že ideš do ob­chodu hladná a kú­piť ex­trémne veľa zby­toč­ných vecí, ktoré aj tak ne­stih­neš zjesť a skon­čia v koši. To je škoda, ne­mys­líš?

Šetri si pau­šál či kre­dit. Cez Fa­ce­book sa tak­tiež do­vo­láš alebo na­pí­šeš ka­ma­rátke správu, tak načo vo­lať cez mo­bil­ného ope­rá­tora, po­kiaľ je možné cez in­ter­net?

Kávu si rob doma. Tak­tiež si ju mô­žeš zo­brať so se­bou, exis­tujú predsa ter­mosky alebo ter­mo­hrn­čeky, na ktoré sa mô­žeš spo­ľa­hnúť. Ušet­ríš tým množ­stvo pe­ňazí a aj plas­to­vých po­há­ri­kov.

Pla­tiť kar­tou bolí me­nej. Preto sa snaž pla­tiť vždy len v ho­to­vosti. Uvi­díš, že je to omnoho ťaž­šie a dva­krát si ro­zmys­líš, či si to na­ozaj chceš kú­piť.

Komentáre