Pre ľudí, ktorí chcú skôr svoju po­stavu spev­niť a vy­for­mo­vať sú vhodné re­zis­tenčné gumy. Svoj tré­ning si mô­žeš roz­de­liť tak, ako ti to vy­ho­vuje. Zo za­čiatku však od­po­rú­čam pre­cvi­čiť celé telo po­čas jed­ného tré­ningu. Ne­skôr mô­žeš strie­dať vr­chnú časť je­den deň a spodnú časť tela druhý. Ná­sledne si daj deň voľna. Ide­álne je cvi­čiť 4-5 krát týž­denne, s tým, že ne­za­bú­daj na mierne za­hria­tie sva­lov na za­čiatku a stre­čing. Ak chceš efekt cvi­če­nia ešte viac zvi­di­teľ­niť, mô­žeš pri­dať 20 mi­nút ne­ja­kej ae­rób­nej čin­nosti – bi­cy­kel, rýchla chô­dza, kor­ču­ľo­va­nie, plá­va­nie, beh či ská­ka­nie na švi­hadle. Už len to, že vy­me­níš cestu MHD alebo au­tom za oby­čajnú chô­dzu sa ur­čite pre­javí.

A čo strava?

A ke­dže sa ho­vorí, že cvi­če­nie je 30 % úspe­chu, za­tiaľčo strava je 70 %, ne­smieš opo­me­núť ani to. Ne­vra­vím, že je nutné dr­žať dr­sa­tické di­éty, či strikne vy­ra­dzo­vať ne­jakú mak­ro­ži­vinu (sa­cha­ridy, či tuky) zo svojho je­dál­nička. Práve na­opak. Snaž sa aby bol tvoj je­dál­ni­ček vy­vá­žený. Sla­dené ná­poje a džúsy vy­meň za čistú vodu, po prí­pade si ju do­chuť cit­ró­no­vou šťa­vou. Pitný re­žím je ohromne dô­le­žitý! Ďa­lej sa snaž  jesť pra­vi­delne, as­poň  päť­krát denne, pri­čom sa po­kús as­poň ku trom jed­lám  za­ra­diť ze­le­ninu. Slad­kosti na­hraď ovo­cím a ne­za­bú­daj na do­sta­točný prí­jem biel­ko­vín. Ich zdro­jom je hlavnä mäso, ale aj syry a iné mliečne vý­robky, tofu, či stru­ko­viny.

Na­sle­du­júce vi­deá ťa pre­vedú tré­nin­gom s re­zis­tenč­nými gu­mami. Tré­ningy sú sta­no­vené väč­ši­nou na 10, 20, či 30 mi­nút, v zá­vis­losti od toho, koľko máš času.

Celé telo

Nohy a za­dok

Za­dok a bru­cho

Ruky

Ruky a bruško

Ruky a chr­bát

Ruky, bruško a za­dok

Komentáre