Ne­viem, či iba ja som taká za­sní­vaná, ale zbož­ňu­jem staré filmy (najmä tie z dru­hej sve­to­vej vojny a z 50. ro­kov), kedy muž po­bozká nežne ruku krás­nej krát­ko­vla­sej dáme a ona celá v nád­her­nom opo­jení zmys­lom mi­luje každý jeho po­hyb a slovo. Po­tom sa však pre­be­riem, za­pnem fejs­búk a sle­du­jem no­vinky. Nie­kto pri­dal fotku ako le­žia na po­steli či sa vrúcne boz­ká­vajú.

Mrzí ma to. Že som ne­žila v tých ča­soch kedy by mi muž, ktorý chce do­biť moje srdce, do­nie­sol ky­ticu kve­tov, boz­ká­val by ma na krku a cho­dil by za­dným vcho­dom môjho domu.

Pre­chá­dzali by sme sa noč­nými uli­cami, ja v nád­her­nej áč­ko­vej sukni a on možno i vo­jak. Mrzí ma to, že dnes stačí diev­čaťu na­pí­sať „Ahoj“, či ju zba­liť na dis­ko­téke na jednu noc a vraj už spolu cho­dia.

zdroj: unsp­lash.com

Muži už ne­majú zá­u­jem nás do­bí­jať. V pod­state, ča­sto­krát im na to diev­čatá ne­dá­vajú dô­vod. Už ne­cho­díme ako naše staré mamy v dl­hých suk­ňiach, ele­gantné ako Pa­rí­žanky, s čer­ve­ným rú­žom na pe­rách a zop­nu­tých vla­soch. Na­miesto toho dnes cho­díme na rande, na dis­ko­téku,  kde sa pred­tým ma­ľu­jeme dve ho­diny, na­ho­díme le­gíny, úzke tričko a ideme sa ne­chať „zba­liť“.

Kde sa po­deli tie časy, kedy muž po­zval dámu na vy­ni­ka­júcu kávu do útul­nej ka­viar­ničky, cho­dili do kina, pre­chá­dzali sa pod noč­nou ob­lo­hou alebo se­deli len tak na lúke a sle­do­vali hviezdy? Roz­hodne ma mrzí, že dnes sme tak mo­derní, že za­bú­dame na to, že nie je to len o tom, koľko správ máme na fejs­búku, či v koľ­kých ese­mes­kách si na­pí­šeme že sa ľú­bime. Chcem jed­no­du­cho rande, kedy ma zo­be­rie ve­čer­ným mes­tom, bude mi roz­prá­vať spo­mienky a ho­vo­riť vtipne. Chcem dnes tak veľa?

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Chcem tie rande, kde:

  • V kine ma ob­jíme a po­vie, že sa toho ho­roru ne­mu­sím báť
  • V ka­viarni si po­chutná so mnou na vý­bor­nej káve
  • Na lúke bu­deme sle­do­vať hviezdy a ča­kať v au­guste, kedy ne­jaká padne
  • Ma zo­be­rie na vý­bornú tan­co­vačku a bude za ele­gána
  • Ma od­pre­vadí prvý krát ako pravý gen­tle­man do­mov a ne­bude chcieť nič viac, len bozk na líce.
  • Ma po­zve na zmrz­linu a bu­deme sa smiať
  • Pôj­deme na ne­deľný vý­chod Slnka
  • Pôj­dem s ním na novú hru do di­vadla
  • Ma za­ve­die na nád­herné miesto pri ja­zere, kde bu­deme mať pik­nik s vý­bor­ným jed­lom na deke.

 

Komentáre