Chcela by som Ti dať všetku svoju lásku.  Tú, čo no­sím v srdci…no moje vnútro nie­kto po­šlia­pal. Mu­sím sa zno­vuz­ro­diť ako Fé­lix.

No zrod, tak isto ako zá­nik, trvá dlho, ale nie večne.

Chcela by som Ťa ná­ru­živo ob­jať bez stra­chu, že mi bude ub­lí­žené. Chcem Ti ve­riť.

Chcela by som pla­kať pre Teba od ra­dosti a nie pre bo­lesť, ktorú mi spô­so­bil už dávno ON.

Chcem si do­vo­liť Ťa ľú­biť.

Nech­cem Ťa ako od­menu. Ale ako dar.

Chcem Ťa ľú­biť ako ni­koho pred­tým a mô­žem Ti čestne sľú­biť, že Ťa bu­dem mi­lo­vať dlho. Až do konca ži­vota.

zdroj: unsp­lash.com

Chcela by som vedľa Teba sní­vať a ne­báť sa, že mi môj sen pre­kazí jeho tieň. Chcela by som sa od­pú­tať od sĺz, ktoré mu pat­rili.

Bu­dem sa te­šiť. Skú­sim to znovu. Bu­dem to skú­šať až do vtedy, kým sa mi to ne­po­darí. Po­zrieť sa Ti do očí a ve­dieť, že tie naj­tem­nej­šie obavy zmizli.

Tro­chu to s nami za­točí, po tej ešte dl­hej ceste…len ma drž za ruku a utri mi jeho slzy. Pro­sím.

A ja sa usme­jem… len pre Teba