Sólo ces­to­va­nie som ab­sol­vo­vala vo svo­jom ži­vote už nie­koľ­ko­krát. Nie­kedy to bola túžba vy­chut­nať si lu­xus sa­moty, v po­koji si pre­zrieť mú­zeá, spra­viť ná­kupy či ob­di­vo­vať pa­miatky. Ino­kedy bolo je­diné, na čo som mys­lela útek od ľudí, od jed­ného kon­krét­neho člo­veka, od ste­re­otypu toho is­tého miesta.

Ces­to­va­nie na vlastnú päsť  býva, ob­zvlášť pre ženu, tro­chu ris­kantné, tro­chu de­sivé, ale vždy to boli pre mňa jedny z top zá­žit­kov v ži­vote a spra­vili zo mňa iného člo­veka. Po pr­vej sa­mos­tat­nej ceste lie­tad­lom, po pr­vom roz­ho­vore s cu­dzin­com, kúpe ces­tov­ného lís­tka, po sia­ho­dl­hom hľa­daní bý­va­nia som ob­ja­vila nový le­vel ne­zá­vis­losti a sa­mos­tat­nosti.

photo-1466193341027-56e68017ee2d

foto: thought­ca­ta­log.com

Mu­sela som sa spo­lie­hať len na seba a na svoje schop­nosti. Ta­kýto typ do­vo­lenky by som od­po­ru­čila všet­kým ba­bám, ktoré sa ne­us­po­koja len tak s nie­čím a po­tre­bujú pre­ko­ná­vať svoje staré ja, ale aj ta­kým, kto­rých že­nie vpred túžba po dob­ro­druž­stve. Ces­tuj veľa a ďa­leko, pre­tože už ni­kdy na to ne­musí byť vhod­nejší čas. Pri­ná­šam ti nie­koľko rád, ako na to.
Dô­sledne sa pri­prav
Ešte pred­tým, ako sa vy­dáš na cestu, sprav si vlastný pries­kum. Zisti všetko o mieste, kam sa chys­táš, o mož­nos­tiach bý­va­nia, stra­vo­va­nia, zá­bavy, le­kár­skej po­moci, jed­no­du­cho všetky po­trebné in­for­má­cie, ktoré ti po­môžu lep­šie sa zo­rien­to­vať v ne­zná­mom pro­stredí. Môže to znieť ako sa­moz­rejmá vec, ale ver mi, veľa ľudí ju pod­cení.

Pri­prav sa aj fi­nančne
Od­kla­daj si pe­niaze z kaž­dej vý­platy, poc­tivo si vy­rá­taj roz­po­čet na cestu a vý­slednú sumu zdvoj­ná­sob. Vždy je lep­šie mať viac a pri­niesť pe­niaze, ktoré si ne­mi­nula do­mov, ako keby si sa mala zrazu ocit­núť v stave ne­dos­tatku. Ak sa ti minú pe­niaze, na­blízku ne­bude žiadny známy spo­lu­ces­tu­júci, ktorý by ti po­mo­hol.

29346832340_1b877b161c_k

pe­xels.com

Ne­strá­caj kon­takt s tými doma
Svoju ro­dinu a pria­te­ľov in­for­muj vo­pred o pláne svo­jej cesty a do­hodni sa s nimi na pra­vi­del­ných te­le­fo­ná­toch.  Ro­di­čia budú zrejme tŕp­nuť a vo­lať kaž­dých päť mi­nút, sta­nov si ale s nimi presný čas dňa, kedy ich po­in­for­mu­ješ o svo­jich zá­žit­koch a uis­tíš ich, že si v po­riadku.

Ne­boj sa in­te­rak­cie s miest­nymi, ale ne­buď prí­liš na­ivná
Nie je dobré byť nad­mieru dô­ver­čivá a zdie­ľať de­tailné in­for­má­cie o sebe, na­prí­klad miesto, kde si uby­to­vaná, alebo že ces­tu­ješ úplne sama a po­dobne. Na druhú stranu, roz­ho­vor s do­má­cimi oby­va­teľmi a spoz­ná­va­nie ich ži­vota je veľ­kou čas­ťou tvo­jej skú­se­nosti ako sólo ces­to­va­teľky.

stocksy_txp408f4473ane000_small_548711

stocksy.com

Ne­strá­caj čas na­ku­po­va­ním lac­ných su­ve­ní­rov
Na­miesto toho rad­šej foť všetko okolo seba – je mi jasné, že to budú najmä sel­fies alebo sa za­me­raj na niečo, čo bude mať pre teba špe­ciálny vý­znam a väzbu k nav­ští­ve­nému miestu. Ja mám taký zvyk, že si vždy z kaž­dej cesty, z kaž­dého vý­letu pri­ne­siem ka­meň. To je jedno aký, môže to byť okruh­lia­čik zdvi­hnutý zo zeme na chod­níku, alebo taký, ktorý ma zau­jal svo­jou far­bou či tva­rom. Zbie­ra­nie ka­me­ňov sa ma drží od det­stva, po­va­žu­jem ich za no­si­te­ľov prí­be­hov.  Ne­vra­vím, aby si  te­raz za­čala no­siť  plné vrecká štrku, jed­no­du­cho si z cesty pri­nes niečo viac než mag­netky na chlad­ničku.

Za­budni na svoju zónu kom­fortu
Toto je ten správny čas skú­šať nové veci a pre­ko­ná­vať strach. Či už je to ochut­ná­va­nie jedla, stret­nu­tie so zvie­ra­tami alebo ad­re­na­lí­nový šport, za­hoď strach a choď do toho. Ne­boj sa , že sa stra­tíš. Práve vtedy sa mô­žeš do­stať na naj­ča­rov­nej­šie miesta a za­žiť ne­ča­kané.

Komentáre